Využívání metody BIM má celou řadu přínosů, zejména v podobě vyšší efektivity a snížení chybovosti, ale i možnosti rozhodování na základě dat. Současně ale platí, že pokud má digitalizace stavebnictví přinést očekávané výsledky, budou k tomu potřeba lidé se specifickou paletou dovedností a kompetencí. I proto vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice počítá s potřebou vzdělávání pro zaměstnance veřejné správy.

 

Digitální transformace s sebou přináší celkem zásadní změny. Ty znamenají někdy i poměrně rozsáhlou změnu dosavadního způsobu práce. Stavebnictví v tomto směru není výjimkou a i tento sektor čeká digitalizace (přesněji již v něm probíhá). Cestou do digitální budoucnosti stavebnictví je metoda BIM (Building Information Management – správa informací o stavbě). V podstatě všechny relevantní informace o stavbě, doposud roztříštěné na mnoha místech v šanonech, cloudech, e-mailech, či dokonce textových zprávách, jsou uloženy v digitální podobě otevřené strukturované databáze. To otevírá možnost mít tyto informace kdykoli k dispozici v reálném čase nejen s jistotou, že potřebnou informaci bude možné nalézt, ale  i – a to je možná důležitější – s garancí toho, že pracujete s nejnovější a platnou verzí informace. To je při rozhodování v realitě staveb naprosto zásadní. Manažeři se tak mohou rozhodovat nikoli na základě odhadů a domněnek, ale reálných dat.

 

Využít možností, které digitalizace nabízí

Pochopitelně práce s informacemi o stavbě v digitálním prostředí s sebou nese i požadavky na nové znalosti a kompetence. Klíčové je uvědomění, že digitalizace nemá dopady pouze na dosavadní způsoby práce jednotlivců, ale přináší s sebou i někdy poměrně zásadní změny ve fungování organizací. Ve vládní Koncepci zavádění metody BIM v České republice (Koncepce BIM) byla problematice vzdělávání věnována celá kapitola 5. 12. V této kapitole se, mimo jiné, připomíná, že využívání metody BIM vychází nejen z mezinárodních a evropských norem a principů, ale vyžaduje také zohlednění potřeb plynoucích z českého právního prostředí.

Je potřeba předpokládat, že nové znalosti a kompetence bude potřebovat velká část zaměstnanců veřejné správy. Ostatně deklarovaným cílem je výrazná podpora digitalizace ve veřejné správě obecně. I z těchto důvodů počítá Koncepce BIM s vytvořením Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Ten vypracoval expertní tým České agentury pro standardizaci a v roce 2023 jej projednal se všemi klíčovými stakeholdery. Tento dokument je určen zejména představitelům organizací veřejné správy, kteří zajišťují organizaci vzdělávání zaměstnanců buď systematicky, nebo jednorázově, pro účely zavedení BIM do organizace. Současně je určen všem odborným vzdělávacím organizacím bez omezení (veřejný sektor, akademické instituce i soukromý sektor), které se zaměřují na vzdělávání veřejné správy. Měl by tak vzniknout standardizovaný systém vzdělávání v metodě BIM jak pro veřejnou správu, tak částečně i pro dodavatelský řetězec (soukromý sektor). Cílem tedy je zajistit dostatek znalostí v oblasti digitalizace stavebnictví, a to jak obecných, tak i specificky zaměřených na jednotlivé role a specializace v rámci celého životního cyklu stavby. Zde je potřeba zdůraznit celý životní cyklus staveb, z čehož vyplývá, že se vzdělávání v oblasti metody BIM týká v první řadě zaměstnanců veřejných zadavatelů.

 

Mezinárodní certifikát s českým rozměrem

Na základě Systému vzdělávání pro pracovníky veřejné správy budou postupně vznikat vzdělávací programy, které umožní zaměstnancům veřejných organizací získat potřebné dovednosti. Již v Koncepci BIM je přitom zmíněna potřeba znalostí mezinárodních a evropských norem, ze kterých metoda BIM vychází, a také skutečnost, že alespoň základní sadou kompetencí by měla disponovat velká část pracovníků veřejné správy. Připravit v čase, který do startu plného využívání metody BIM v Česku zbývá, vzdělávací program, který by pokryl celou škálu potřebných znalostí k efektivnímu využívání metody BIM, by si vyžádalo poměrně hodně času a nákladů.

Nadnárodní společnost BuildingSMART International, nabízející mezinárodně respektované kurzy vzdělávání v BIM, loni začala nabízet také základní kurz Foundation Level. Ten je k dispozici i v Česku a má již přes 300 absolventů. Ti získají základní dovednosti a znalosti, kterými by měl disponovat každý, koho se přímo i nepřímo využívání metody BIM týká. Jde zejména o znalosti definic, klíčové terminologie a přínosů správy informací o stavbě (Building Information Management), schopnost identifikovat výhody metody BIM ve vztahu k tradičnímu způsobu realizace projektu a porozumění správy informací na projektu s využitím metody BIM, v souladu se souborem technických norem ISO 19650.

Jak již ale bylo řečeno, efektivní využívání metody BIM v Česku vyžaduje i určité penzum znalostí, specifických pro lokální trh a české právní prostředí. Proto se Česká agentura pro standardizaci, ve spolupráci se svým expertním týmem, rozhodla připravit rozšíření kurzu Foundation Level o Národní modul. Takový modul existuje v několika zemích EU a jeho existence je podporována přímo BuildingSMART International. Národní modul je rozšířením kurzu Foundation Level a pro všechny, kteří již tuto certifikaci absolvovali, bude k dispozici jako rozšíření. Noví absolventi již projdou oběma částmi kurzu. V průběhu března 2024 jsou zapracovávány drobné připomínky ze strany BuildingSMART International a následně by měl být celý modul definitivně schválen.

Národní modul je zaměřen specificky na znalosti týkající se konkrétních potřeb českého stavebnictví. Obsahuje pět klíčových oblastí: od strategického rámce pro zavádění BIM v České republice a úvodu do právních předpisů a jejich souvislosti, přes specifické aplikace principů BIM v České republice a požadavky na informace a datový standard stavby, až po zadávání zakázek s využitím BIM. Zahrnuje tak mimo jiné znalosti nejen o připravovaném zákonu o správě informací o stavbě, informačních modelech stavby a vystavěného prostředí a o změně některých zákonů (zákon o BIM), ale také částí zákona č. 134/2016 Sb., tedy Zákona o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 283/2021 Sb., tedy stavebního zákona. Některá jejich ustanovení se totiž využívání metody BIM – zejména ve veřejné správě – týkají.

logo-cas.jpg

EG - 1/2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.