eOSOBNOST 2019


eOSOBNOST 2019 CO JE eOSOBNOST EGOGOVERNMENTU?
Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přeze všechny technolgie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a dlaší atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 v letošním roce vyhlášení výsledků proběhlo : 

20. 3. 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze  pod záštitou:

Ing. Vladimíra Dzurilly

vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci

Jana Hamáčka

ministra vnitra

Mgr. Zdeňka Zajíčka

prezidenta ICT Unie

Magazín Egovernment pořádal ve středu 20. 3. 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze slavnostní večer eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 - GORDIC. V rámci večera, byli oceněni ti, kteří se nejvíce zasloužili o posun elektronizace v ČR.
Stali se jimi:

KOMPLETNÍ FOTOGALERII NALEZNETE NA KONCI STRÁNKY

   

eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 za CELKOVÝ PŘÍNOS


Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie.


Byla tak oceněna jeho dlouholetá snaha a nasazení právě v oblasti elektronizace veřejné správy v rámci různých resortů (MV ČR, Justice, Finance). Oceněna byla rovněž skutečnost, že v tomto úsilí neustal ani po odchodu z veřejné správy, když se jako prezident ICT Unie zasloužil o vznik iniciativy 202020 a aktuálně o návrh zákona o elektronicky přívětivé legislativě.

 

V KATEGORII CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ


eOsobností centrálních úřadů se pro letošní rok stal


Petr Landkammer, ředitel odboru informatiky, ČTÚ,

mimo jiné za to, že se dlouhodobě aktivně angažuje v systematickém zavádění elektronizace oběhu dokumentů Českého telekomunikačního úřadu a jejich automatizovaného zpracování, realizaci rutinního skartačního řízení elektronických dokumentů či zapojení do příprav eGovernment Cloudu. Řada projektů realizovaných odborem informatiky pod jeho vedením urychlila vyřizování podání a přispěla ke snížení administrativní zátěže pro občany a podnikatele.

Na druhém místě skončil Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA MV ČR, a třetí příčku obsadil Jakub Holas, vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady.

 

V KATEGORII KRAJŮ


eOsobností krajů se stal

Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky z Kraje Vysočina,

za množství projektů, které kraj pod jeho vedením či na jeho popud realizuje, nebo se do nich zapojuje -  od eHealth, přes Portál občana a služeb využívajících eOP, eGovernment Cloud či po bezpečnostní certifikaci úřadu, stejně jako spolupráci s NÚKIB, CESNET, AK ČR, MV ČR a dalšími. 

na druhém místě Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky Moravskoslezského kraje, a třetí příčka patří Elišce Pečenkové, vedoucí odboru informatiky z Plzeňského kraje.

 

V KATEGORII MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ


eOsobností měst a městských částí se stala 

Zdena Hauerlandová, vedoucí odboru informatiky města Nymburk.

Oceněn byl její celoživotní přístup k elektronizaci - už v dobách okresních úřadů byla jednou z hlavních postav, které se na celostátní úrovni snažili posunout fungování IT na vyšší úroveň.  Vždy aktivně přistupovala k výzvám, které přinášely stále se měnící státní IT koncepce a technický a technologický vývoj. Byla členkou a zakladatelkou mnoha pracovních skupin a komisí informatiky, z nichž vzešla nynější  KISMO. Zde pracuje aktivně stále byť je již v zaslouženém pracovním odpočinku.

Následoval Milan Čigáš, tajemník města Litoměřice, a třetí místo obsadil Petr Loučka, tajemník MČ Praha 17.


NOMINOVANÍ 2019

 Toto je seznam   nominovaných pro rok 2019.

 • Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky, Moravskoslezský kraj
 • Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky, MÚ Šumperk
 • Tomáš Kroupa, vedoudí oddělení strategie a standardizace,  OHA, MV ČR
 • Petr Brunner, vedoucí oddělení IT, město Jičín
 • Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina
 • Eliška Pečenková, vedoucí odboru informatiky, Plzeňský kraj
 • Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky, Nové Město na Moravě
 • Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení, OHA, MV ČR
 • Jana Krasulová, tajemnice, MěÚ Zábřeh
 • Zdena Hauerlandová, vedoucí odboru informatiky, Město Nymburk
 • Miroslav Rychtařík, vedoucí oddělení informačních systémů, Úřad vlády ČR
 • Václav Turek, vedoucí odb. informačních a komunikačních technologií, Město Pelhřimov
 • Jiří Hošek, vedoucí oddělení systémové podpory a vývoje, Moravskoslezský kraj
 • František Varmuža, vrchní ministerský rada,  MV ČR
 • Jiří Kárník, vedoucí odd. procesního řízení a standardizace VS, MV ČR
 • Milan Čigáš, tajemník, Město Litoměřice
 • Petr Koucký, ředitel odb. IT, SÚKL
 • Kateřina Burešová, odborný rada, odb. správy dat, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Aleš Kašpar, tajemník, město Český Brod
 • Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie
 • Petr Landkammer, ČTÚ
 • Jiří Kratochvíl,ředitel, Českolipská informační,  Česká Lípa
 • Roman Vrba, ředitel, odb. eGovernmentu, MV ČR
 • Martin Tax, metodik, Digitální Česko
 • Petr Souček, ředitel odboru správy dat, ČÚZK
 • Helena Lachoutová, ředitelka provozně ekonomického odboru, NBÚ
 • Petra Tesařová, vedoucí odboru informatiky, Městká část Praha 5
 • Dušan Novotný, vedoucí oddělení informatiky, MÚ Telč
 • Petr Loučka, tajemník, ÚMČ Praha 17
 • Klára Jiráková, koordinátorka IT projektů, Kraj Vysočina
 • Miroslav Rychtařík, vedoucí oddělení informačních systémů, Úřad vlády
 • Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, MPO
 • Jakub Holas, vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady
 • Jakub Tichý, informatik, MČ Praha 17

 


PRINCIP VÝBĚRU
Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud jste měli pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podrřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, mohl jste jej v uplynulém obdobá nominovat.

Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.  Více info ve FAQ.

INSPIRUJTE SE MINULÝMI ROČNÍKY

eOSOBNOST 2018eOSOBNOST 2017

 

OCEŇOVANÉ KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ

eOSOBNOST MĚST

eOSOBNOST KRAJŮ

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

 

OSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR,  může a nemusí být uděleno. Záleží na situaci v daném roce.

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER ZLATÝ PARTNER ODBORNÝ PARTNER TECHNOLOGICKÝ PARTNER
 

  


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

FAQ

1. KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdokoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

2. JAK PROVÉST NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM (již uzavřeno).

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

4. MŮŽE BÝT NOMINOVÁN NĚKDO, KDO BYL NOMONINOVÁN V MINULÉM ROCE?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KDO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

CO OCEŇUJEME?

Oceňujeme aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy.
Může se jednat o :

 • technickou realizaci konkrétního projektu;
 • prosazení realizace určitého projektu (prosazení záměru);
 • návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS;
 • propagaci elektronizace VS (konkrétního projektu, určitého postupu, politiky).

JAK?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY.
Stačí vyplnit a odeslat nominační list (již uzavřeno).
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
 • eOsobnost MČ / obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

FOTOGALERIE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.