ZNÁME eOSOBNOSTI EGOVERNMENTU PRO ROK 2018.

Hlavní ocenění získal a eOSOBNOSTÍ EGOVERNMENTU SE STAL
Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru hlavního architekta , MV ČR

 

Petr Kuchař

Magazín Egovernment pořádal 20. 3. 2018 slavnostní večer eOsobnost Egovernmentu.

V první jarní den tak pod záštitou:

vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci - Ing. Vladimíra Dzurilly,

náměstka ministra vnitra pro ICT - JUDr. Jaroslava Strouhala a

prezidenta ICT Unie -Mgr. Zdeňka Zajíčka ocenil nejvýznamnější osobnosti elektronizace veřejné správy.


I díky podpoře hlavních partnerů, kterými stejně jako v minulém roce i letos byla v úrovni generálního partnera společnost GORDIC a v úrovni zlatého partnera společnost CISCO,se večer konal v důstojné atmosféře výjimečného prostředí, které nabízí Nová budova Národního muzea v Praze.

 

PRINCIP VÝBĚRU
Magazín Egovernment zde vyhlašoval osobnosti, které se nejvýrazněji zasloužily o posun elektronizace státní či veřejné správy. Odměňoval a představoval zde ty, kteří mají podle mínění čtenářů Magazínu Egovernment, výrazný podíl na posunu elektronizace státní či veřejné správy v ČR. Ocenění jsou vybíráni výhradně z nominací zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách Magazínu Egovernment. Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti.
Pouze z těchto nominací následně Magazín Egovernment vybere a odmění ty nejlepší.
V letošním roce se sešlo celkem 128 nominačních formulářů které se týkaly 35 osobností.

 

 

OCENĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

Kategorie obcí:
1. místo Richard Bureš, zástupce starosty, MČ Praha 1
2. místo Zdeněk Čížek, starosta obce Šebetov
3. místo Martin Major, starosta obce Krhovice

 

 

Kategorie měst:
1.místo Radek Řechka, tajemník, MÚ Dobříš
2. místo Leona Slabochová, vedoucí odd. IT, MÚ Litoměřice
3. místo Bohumila Budková, tajemnice, MÚ Černošice

 

 

Kategorie krajů:
1. místo Bohumil Pecold, vedoucí odd. projektů a síťové infrastruktury, Královéhradecký kraj
2. místo Patrik Merhaut, vedoucí ZOS, Zdravotnická záchranná služba, Středočeský kraj
3. místo Jana Vildumetzová, hejtmanka, Karlovarský kraj

 

 

Kategorie centrální úřady:
místo Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
místo Kateřina Arajmu, generální ředitelka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
místo Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, MPO ČR

 

OSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. V roce 2018 se touto osobností stal:

Ing. Petr Kuchař, ředitel, odbor hlavního architeka, MV ČR

v jeho nominacích byl především oceněn přístup Petra Kuchaře k plnění úlohy vedoucího pracovníka, tedy schopnostech analyzovat problémy, vést kolegy, způsobu jednání a přístupu ke kolegům a preciznosti při řešení problémů. Další důvod pro jeho nominování spočíval ve vstřícnosti s jakou Petr Kuchař přistupuje vůči žadatelům o konzultace a to jak z veřejného tak soukromého sektoru. V neposlední řadě byl rovněž oceněn jeho odborný přínos pro realizaci konkrétních projektů na kterých se útvar hlavního architekta podílí. Nominace, z nichž Magazín Egovernment při výběru vycházel rovněž hovořili o tom, že Petr Kuchař je výrazným vzorem a inspirací pro své kolegy.

 

 

CO JE EOSOBNOST EGOGOVERNMENTU
Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přeze všechny technolgie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a dlaší atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

 SEZNAM NOMINOVANÝCH 

Celkem 128 nominací se týkalo těchto 35 osobností

Arajmu Kateřina, generální ředitelka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Běhounek Jiří, hejtman, Kraj Vysočina

Blažek Josef, SoftwareOne

Budková Bohumila, tajemnice,  Město Černošice

Bunček Martin, ředitelk sekce realizace resortních potřeb, TAČR

Bureš Richard, zástupce starosty, MČ Praha 1

Carda Radim, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova

Čigáš Milan, tajemník, Město Litoměřice

Čížek Zdeněk, starosta, obec Šebetov

Felix Ondřej, digitální šampion

Hlaváč Roman, SoftwareOne

Holenda Tomáš, ČÚZK

Kuchař Petr, ředitel, odbor hlavního architekta, MV ČR

Linek Petr, SoftwareOne

Loučka Petr, vedoucí oddělení informatiky, MČ Praha 17

Marčan Miloslav, vedoucí odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Major Martin, starosta, obec Krhovice

Malý Ondřej, MPO

Merhaut Patrik, vedoucí ZOS Zdravotnické záchranné služby  Středočeského kraje

Pavlinec Petr, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina

Pecold Bohumil, vedoucí oddělení projektů a síťové infrastruktury, Královéhradecký kraj

Podroužek Václav, referent odb. hospodářského a investičního, Město Starý Plzenec

Poláček Jiří, odbor správy dat, ČÚZK

Rada Michal,

Řechka Radek, tajemník, MÚ Dobříš

Slabochová Leona, vedoucí oddělení IT, Město Litoměřice

Souček Zdeněk, starosta, obec Rudíkov

Šmardová Jarmila, projektová manžerka, MPO

Štencel Karel, místopředseda, ČÚZK

Válek Kamil, tajemník, MÚ Uherský Brod

Vašica Tomáš, vedoucí odboru informatiky, KÚ Moravskoslezský kraj

Večeře Karel, předseda, ČÚZK

Vildumetzová Jana, hejtmanka, Karlovarský kraj

Vrba Roman, ředitel odb. eGovernment, MV ČR

Zajíček Zdeněk, prezident, ICT Unie

Vyhlašování výsledků proběhlo 20.3. 2018 v rámci slavnostního večera v Nové budově Národního muzea v Praze,

pod záštitou:

Ing. Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci,

JUDr. Jaroslava Strouhala, náměstka pro řízení sekce ICT MV ČR,

Mgr. Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT unie

 

GENERÁLNÍ PARTNER ZLATÝ PARTNER ODBORNÝ PARTNER TECHNOLOGICKÝ PARTNER
 

  

 


PROČ?

Soutěž je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

FAQ

1. KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Nominaci může poslat kdokoliv - úředník, politik, občan, klient, zástupce firmy, která s úřadem spolupracuje ... Kdoliv kdo je přesvědčen, že daná osoba, kterou chce nominovat, se určitým způsobem zasloužila o elektronizaci veřejné správy.

2. JAK PROVÉST NOMINACI?

Nominace je možná pouze elektronickým NOMINAČNÍM LISTEM.

3. KOHO JE MOŽNÉ NOMINOVAT?

Nominovat jemožné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun elektronizace VS. Může se jednat o IT pracovníky, ale i referenty, vedoucí odborů a to i těch, které  nemají s IT nic společného . Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, že jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci eleketronizace VS ať již obecně, či konkrétního projektu.

4. MŮŽE BÝT NOMINOVÁN NĚKDO, KDO BYL NOMONINOVÁN V MINULÉM ROCE?

ANO,  jedná se o nový ročník, nominace mohou být opakované.  Pokud máte pocit, že daná osoba se zasloužila o rozvoj elektronizace VS i nadále, může být opětovně nominována.

 Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.


KDO?

Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

 • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní ..),
 • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
 • odborné referenty,
 • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
 • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.

CO OCEŇUJEME?

Oceňujeme aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy.
Může se jednat o :

 • technickou realizaci konkrétního projektu;
 • prosazení realizace určitého projektu (prosazení záměru);
 • návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS;
 • propagaci elektronizace VS (konkrétního projektu, určitého postupu, politiky).

JAK?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY.
Stačí vyplnit a odeslat nominační list .
Magazín Egovernment v rámci  těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

 • eOsobnost centrálních úřadů/institucí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
 • eOsobnost krajů
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
 • eOsobonost měst
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města či městské části
 • eOsobnost obcí
  jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité obce
 • eOsobnost za celkový přínos
  pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.