BUSINESS INTELIGENCE V TECHNOLOGIÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Libor Fiala

Titul:                             Ing.

Funkce:                        člen představenstva

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          libor.fiala@thmp.cz

Telefon:                        720 147 809

Adresa:                         

Úřad/firma:                  Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:   Business inteligence v Technologiích Hlavního města Prahy

Lokalita:  Praha, městské části Prahy

Cíl:

Cílová skupina: 

Management městských společností

Provozovatel:  Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

Realizátor:  Marbes s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Zákazník využívá oblast provozních a manažerských reportů (MIS) pro splnění své povinnosti vůči majiteli sítě veřejného osvětlení, potřeby vytváření Generelu, publikování Výroční zprávy a pro lepší vhled do svých procesů, stanovování cílů pro trvalé zlepšování efektivity a ziskovosti.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Stávající reporty byly často zpracovávány pouze ručně v MS Excel a ručně konsolidovány z různých datových zdrojů. Zákazník řešením získal dodávku stovek předem definovaných reportů a nad rámec toho i možnost tvorby vlastních „ad hoc“ reportů. Benefitem je standardizace reportů a jejich srovnatelnost v obdobích, zmenšení pracnosti a vysoká automatizace sestav. Nasazením systému došlo k eliminaci chyb způsobených lidským faktorem.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Systém poskytuje informace pro řízení klíčových oblastí a činností zákazníka jako jsou Dispečink, Plánovaná a neplánovaná údržba, Pasportizace, GIS, Vyjadřování k projektové dokumentaci, Poskytování digitálních podkladů veřejnosti, likvidace Škodných událostí apod. Systém je používán ke každodenní práci všemi klíčovými útvary společnosti.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Benefity nasazením systému: snížení chybovosti, pracnosti, standardizace sestav, online automatizace – pro rozhodování. Většina benefitů přinesly snížení nákladů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Benefity nasazením systému: snížení chybovosti, pracnosti, standardizace sestav, online automatizace – pro rozhodování. Většina benefitů přinesly snížení nákladů.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.  Navržené řešení je postaveno nad rozšířenou technologií Microsoft Power BI, která umožňuje jednoduše pospojovat všechna potřebná data do informací a prezentovat je jednoduchou a atraktivní formou. Nasazení podobného systému může být velkým přínosem pro celou řadu organizací veřejné správy.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Zatímco cloudové služby se ve veřejné správě prosadily, systémy business inteligence jsou až na výjimky zatím nevyužívané. Příklady realizací mohou tento trend změnit.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Informační systém umožňuje přístup na více platformách. POWER BI je webová technologie, kterou lze používat na různých koncových zařízeních.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne. Informační systém je připraven pro interní použití Technologií Hl. města Prahy. Platforma POWER BI umožňuje snadné sdílení grafických výstupů, rozšíření o vizualizovaná data může být předmětem dalšího rozvoje aplikace.

 

 

5. Doplňující informace.

Projekt nasazení reportingu je v mnoha svých částech unikátní. Propojení více než stovky datových sad a jejich interpretace v oblasti správy veřejného osvětlení je v českých podmínkách výjimečné. Přitom jde o vizualizaci dat, které významně pomáhají v rozhodovacím procesu společnosti Technologie hl. města Prahy, snižují náklady, zmenšují chybovost, předcházejí rizikům. Dopad nikterak zvlášť rozměrného projektu v rámci oblasti veřejného osvětlení splnil očekávání a otevřel mnoho dalších cest k rozvoji elektronizace firmy.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Veškerá data potřebná pro zobrazení vizualizací jsou uložena v cloudovém úložišti Microsoft Azure. Data jsou do úložiště synchronizována prostřednictvím Power BI Gateway přímo z lokálních serverů. Kromě využití databázového zdroje z aplikace PROXIO jsou pro vytváření reportů připojeny konsolidovány externí zdroje dat:
o výstupy dat do XLS souborů z ekonomického systému Helios,
o z interních evidencí zákazníka,
o historická data,
o data z externích zdrojů (např. PRE, Carnet4, nebo MHMP),
o data na základě podkladů poskytnutých telefonním operátorem

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Vlastní řešení je koncipováno jako samostatný modul postavený nad zákazníkem požadovaným business intelligence systémem „Microsoft Power BI“. Vytvořené reporty a řídicí panely je možné zobrazovat na různých koncových zařízeních, počínaje klasickými počítači přes tablety a konče mobilními telefony. Vzhledem k tomu, že řešení využívá cloudovou službu provozovanou vzdáleně (Microsoft Azure), není potřeba žádných dalších systémových prostředků zákazníka.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně lze použít reporty pro sledování činnosti dispečinku a servisu, statistky dodržování časů SLA při odstranění poruch, prováděných kontrolách a revizích, správy majetku, stáří a struktury zařízení sítě, spotřeby energie, vyhodnocení činnosti operátorů „zelené“ telefonní linky apod.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Reporting pro Statutární město Hradec Králové, ekonomické reporty a rozpočet
Reporting pro Statutární město Ústí nad Labem, reporty k agendovým systémům
A další řada menších projektů na reportingové platformě Infogram.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.