SYSTÉME PRO BEZPEČNÉ ULOŽENÍ A ZPRACOVÁNÍ NEANONYMNÍCH DAT CENSOVY IS

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Hron

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Enterprise Architekt

Odbor/oddělení:          veřejná správa

E-mail:                          petr.hron@i.cz

Telefon:                        222271111

Adresa:                         Na hřebenech II 1718/10, Praha

Úřad/firma:                  ICZ

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Systém pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních dat CENSOVY IS

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Realizace požadavků §6 Zákona č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o sčítání 2021“) a přímo použitelných předpisů Evropské unie zřízení a implementace systému CENSOVY IS jako součást Cenzového informačního systému, informačního systému veřejné správy který je zřízen zákonem o sčítání 2021, slouží pro převzetí údajů z administrativních zdrojů dat pro účely sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a jejich zpracování. Jsou v něm zpracovávány též údaje získané ze statistických registrů provozovaných podle zákona o státní statistické službě, ze sčítacích formulářů a odvozené ukazatele, které nelze z těchto zdrojů získat.

Cílová skupina: 

Přímá cílová skupina: pracovníci Českého statistického úřadu, statistika obyvatelstva
Nepřímá cílová skupina: respondenti online sčítání - autentizaci pomocí dokladu

Provozovatel:  Český statistický úřad

Realizátor:  ICZ a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

CENSOVY IS sloužil k ověřování respondentů ONLINE sčítání, kterého vytvořilo 4 296 880 elektronických sčítacích formulářů, což zahrnuje 87% respondentů.
Cenzový IS slouží ke zpracování administrativních zdrojů dat:
Online
 Registr obyvatel
 Evidence obyvatel
 Cizinecký informační systém
Offline
 ČSSZ
 GFŘ
 MPSV
 MŠMT
 VZP
Výstupem budou propojená anonymizovaná data určená k dalšímu statistickému zpracování, která budou dostupná počátkem roku 2022.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
V rámci akceptace milníků projektu se nevyskytoval žádný kritický nebo závažný nedostatek, Kvalita realizace projektu je pravidelně vyhodnocována podle definovaných KPI.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Projektový tým složený ze zástupců provozovatele a realizátora zasedá každý týden, na projektové úrovni a s řešiteli jsou komunikovány a řízeny jednotlivé projektové úkoly.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Elektronizace vlastního sčítání a vysoká účast asi 87% respondentů spolu s digitalizací workflow procesů zpracování dat umožňující propojování dat (z různých zdrojů, v různé hierarchii), čištění dat (deduplikace, prioritizace) a další zpracování dat (kontroly přípustnosti, logické kontroly, odvozování údajů a nových datových entit) dává oprávnění usuzovat, že přínosy realizace systému převyšují náklady nezbytné na realizaci sčítání bez využití CENSOVY IS.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Nelze odhadnout. 
Sčítání a jeho vyhodnocení je proces na několik málo let. CENSOVY IS je jako součást agendového informačního systému Cenzový informační systém zakotven v zákoně o statistické službě a jako takový může ČSÚ sloužit i do budoucna a to zejména pro plnění požadavků přímo použitelných předpisů Evropské unie.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. 

Program SLDB je rozsáhlý úkol a způsobem využití informačních systémů ojedinělý. Způsob realizace a spolupráce na úrovni státních podniků a úřadů a dodavatelů může být jistě inspirativní i pro další centrální úřady v ČR.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. 

V rámci konference ISSS 2021 v Hradci Králové byla realizována prezentace na téma 
Propojený datový fond v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – Cenzový informační systém, prezentace je k dispozici na stránkách konference:

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Není možné. 

Systém není určen pro přímý přístup občanů.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. 

Na vstupu není možné využít Opendata, ale jedním ze zamýšlených výstupů sčítání jsou otevřené datové sady.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Účelem systému CENSOVY IS je:

Přebrání relevantních informací z administrativních zdrojů dat - informačních systémů veřejné správy, což umožnilo maximálním způsobem zefektivnit proces sčítání a zkvalitnit výstupy zpracování, dále z informačního systému ONLINE sčítání, který posktl údaje z elektronických sčítacích formulářů (EFS) a informačního systému TP, který poskytl digitalizované údaje z listinných sčítacích formulářů (LSF). Přebrání informací bylo realizováno aplikačními komponentami systému CENSOVY IS, a to centrální komponentou a komponentou Sběr dat z AZD. V rámci procesů přebrání dat docházelo k zajištění bezpečnosti (důvěrnosti a integrity) dat a uložení dat do trezoru dat.
Zpracování údajů zajišťuje vyčištění dat, propojení dat, deduplikaci a prioritizaci dat a také anonymizaci. Zpracování dat je realizováno zejména komponentami Nástroj na zpracování dat (výkonná i uživatelská část) a Manuální kódování (příprava dat i uživatelská část). 
Předání dat k dalšímu zpracování a bezpečné smazání dat. Zpracovaná data budou anonymizována nebo pseudonymizována a předána k dalšímu zpracování ve Statistickém zpracování dat SLDB a k archivaci v případě Národního archivu. Vybraná data budou hibernována pro použití v následujících cenzech.
Zajištění bezpečnosti údajů během všech operací prováděných prostřednictvím systému CENSOVY IS. Veškeré operace jsou auditovány, osobní údaje byly uloženy v trezoru a během zpracování neopustí prostředí NDC poskytované SPCSS.

Návrh systému je proveden s cílem zohlednění a dodržení architektonických principů definovaných v informační koncepci ČR a následujících architektonických principů:
Bezpečnost je součástí návrhu systému, požadované bezpečnostní mechanismy a stupeň ochrany zpracovávaných údajů je v systému zabudován již od jeho návrhu, tvorba systému splňuje definované bezpečnostní požadavky.
Modularita, dekompozice systému na jeho logické části umožní modifikovat části systému, rozšiřovat nebo měnit funkčnost částí systému bez dopadu na systém jako celek.
Dostupnost a přenositelnost, architektura systému je navržena tak, aby systém efektivně podporoval horizontální škálování, jsou využívány technologie, které umožní efektivně a rychle reagovat na zvyšování i snižování počtu zpracovávaných požadavků systémem za jeho chodu, architektura systému je koncipována jako bezodstávková, aplikační architektura je nezávislá na typu platformy, na které je provozovaná.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Vzhledem k milníkům projektu a úspěšné dekompozici architektury systému na aplikační komponenty SOA podle business služeb a funkcí se podařilo realizovat systém agilně s plným řízením dle priorit na projektové úrovni a s využitím agilních metod.
Byla ověřena možnost využití IaaS a PaaS služeb státního datového  centra.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celý systém je možné použít opakovaně pro úkoly statistiky obyvatelstva, pro příští SLDB bude možné použít celý systém jak je a nebo ho upravit na základě změn datových struktur sčítacích formulářů a formátů administrativních zdrojů dat.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Další projekty budou mít jistě vlastní přihlášku do soutěže.

Kontaktní osoba / osoby:

Ing. Libor Svoboda, nositel projektu SLDB 2021, e-mail: libor.svoboda@czso.cz, tel. 603 151 542

Ing. Karel Karban, hlavní architekt SLDB 2021, e-mail: karel.karban@czso.cz, tel. 604 221 374

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.