Centralizace ekonomického informačního systému obecního úřadu a zajištění zastupitelnosti pracovníků úřadu

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jiří Rada
Titul:
Funkce: projektový manažer
Odbor:
E-mail: jiri_rada@gordic.cz
Adresa: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Firma: GORDIC spol. s r.o.

B - PROJEKT

Název projektu: Centralizace ekonomického informačního systému obecního úřadu a zajištění zastupitelnosti pracovníků úřadu


Lokalita: Obecní úřad Tučapy

CÍL: Centralizace ekonomického systému spojeného s implementací spisové služby pro jednodušší a přehlednější chod obecního úřadu a zajistit tak zastupitelnost pracovníků úřadu.

Cílová skupina: Zaměstnanci obecního úřadu.

Provozovatel:Obec Tučapy

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - Zaměstnanci úřadu po implementaci systému ušetřili čas, který trávili zdlouhavým a náročným vyhledáváním potřebných informací a podkladů. Po centralizaci ekonomických agend do systému GINIS Express SQL došlo k jednodušší správě dat a tím zajištění potřebné důvěrnosti, dostupnosti a integrity,


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Pracovníci se nemusí soustředit na pravidelné zálohování systému, neboť je plně automatizovaný. Dalším zmiňovaným přínosem zaměstnanců je propojení jednotlivých modulů a tím snížení časové náročnosti a chybovosti.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře - Sjednocením všech agend obecního úřadu došlo k následnému proškolení pracovníků, kteří jsou nyní schopni vzájemného zastoupení.
Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Vynaloženým nákladům odpovídají dosažené výsledky, neboť došlo k zajištění jednotné metodiky, která umožňuje zaměstnancům pracovat efektivněji.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý.

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Problémem menších obcí jsou stále se zvyšující nároky na samosprávu a právě centralizace ekonomického systému může přinést značné ulehčení a zpřehlednění spravujících agend. Již nyní se několik starostů o tuto problematiku aktivně zajímá.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
ANo, Díky představení projektu došlo ke konzultacím s dalšími obcemi.

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Nyní ne.

4. Doplňující informace
Vzhledem k tomu, že již v minulosti využíval obecní úřad systémy od firmy GORDIC, nebyla centralizace ekonomického systému tolik náročná na proškolení a zaměstnanci tuto změnu přijali více než kladně.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Obec Tučapy již využívala jednotlivé moduly GINIS Express, ale stále šlo o souborové verze. Přechodem na databázové řešení GINIS Express SQL došlo k rozšíření modulů například o modul DDP - Daně, dávky, poplatky, nebo spisovou službu. Bezproblémová implementace proběhla díky využití současného serveru, ze kterého se informační systém spouští a je tak plně dostupný všem pracovníkům dle jejich úrovní přístupů.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Implementací projektu se podařilo snížit náročnost práce místní samosprávy a zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Celé toto řešení je možné použít opakovaně i na dalších obecních úřadech či příspěvkových organizacích.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

K implementaci tohoto řešení došlo i na dalších obecních úřadech či školách.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting