ROZVOJ APLIKACE CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU OBČANA PRO FYZICKÉ OSOBY

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jakub Vodička

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí projektu

Odbor/oddělení:          veřejná správa

E-mail:                          jakub.vodicka@i.cz

Telefon:                       

Adresa:                         Na hřebenech II 1718/10

Úřad/firma:                  ICZ a.s.

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Rozvoj aplikace Centrální registr řidičů - Poskytování informací prostřednictvím Portálu občana pro fyzické osoby

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Projekt je realizací požadavku Objednatele - Ministerstva dopravy ČR (dále jen „MD“) na předávání vyjmenovaných údajů pro Portál občana.
Na základě platné legislativy ČR je povinností MD, stejně jako řady jiných orgánů veřejné moci, poskytovat občanům s elektronickou identifikací údaje o jejich osobě vedené v informačním systému veřejné správy, a to elektronickou formou.
Za tímto účelem je zřízeno několik provozovaných řešení a jedním z nich je Portál občana. Portál občana byl vybudován Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV“) tak, aby zajistil bezpečné a průkazné ověření identity občana/přistupující osoby a zároveň z jednotlivých systémů vyžádal jen a pouze údaje této osobě příslušející.
Rozsah údajů, které jsou osobám elektronickou formou prezentovány, definuje vždy přímo správce každého z napojených systémů, tj. MD v případě IS Centrálního registru řidičů (dále jen ISCRŘ).

Cílová skupina: 

Projekt je určen všem občanům ČR, kteří prostřednictvím své elektronické identifikace mají právo na údaje o své osobě vedené v informačním systému veřejné správy v elektronické podobě.

Provozovatel:  Ministerstvo dopravy ČR

Realizátor: ICZ a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.   Informace jsou dostupné na Portálu občana, který je dostupný pro všechny občany České republiky (přes 10 milionů).

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano.  Pozitivně jsou vnímány hlavně informace o stavu bodového konta řidiče v návaznosti na páchání přestupků, případně mazání bodů po uplynutí hodnotícího období. Dále je dostupná platnost dokladu, což je velmi důležitá informace pro případné žadatele o výměnu po plynutí platnosti.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře.  Informace jsou dostupné na základním dashboard (dlaždici) portálu občana, který je centrálním rozcestníkem pro elektronizaci státní správy.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Rozsahem poměrně jednoduchá úprava v ISCRŘ a Portálu občana, která má informační dopad na všechny občany ČR

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Integrace ISRŘ a Portálu občana je trvalá, a dále se rozšiřuje.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.  Integrace systému proběhla prostřednictvím Egon Service Bus (dále jen eGSB). Toto rozhraní slouží pro výměnu údajů primárně mezi IS veřejné správy. Rozhraní je implementováno v podobě sady webových služeb a jeho funkcionalita je napojena mj. i na IS Základních registrů (dále jen ISZR). Tato integrace je základem pro další rozšiřování informací dostupných na ISCRŘ  a ISRSV.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Zkušenosti nabyté v tomto projektu využijeme v napojení ISRSV na Portál občana a MD využije tyto zkušenosti i v integraci dalších systému, jako například IS TP.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Informace zobrazené na Portálu občana si může občan vyžádat také datovou zprávou přímo na MD.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. Jedná se o data, která se váží přímo k žadateli. Žadatel si může vyvolat pouze svá data (výdej dat na osobu).

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Jedná se o standardní rozvoj ISCRŘ  v rámci kterého došlo k integraci(napojení) na Portál občana pomocí eGSB.

Komunikující IS vystupují v roli poskytovatele údajů/služby na jedné straně a čtenáře/klienta služby na straně druhé. eGSB zde funguje jako prostředník a defacto je tak poskytovatelem služby pro čtenáře údajů a klientem služby pro poskytovatele údajů.

Nabízené řešení tak představuje především implementaci odpovídající sady webových služeb na straně ISCRŘ, které budou volány ze strany eGSB jako prostředníka při výměně údajů mezi ISCRŘ a Portálem občana. Pro kontrolu a řízení přístupu k poskytovaným údajům budou implementovány moduly pro kontrolu oprávnění a kontrolu zatížení.

Definice webových služeb má ze strany eGSB pevně danou strukturu, aby byla zajištěna jejich interoperabilita a konzistentní chování napříč různými IS a uvnitř této struktury se nachází prostor pro dynamickou strukturu dotazu, resp. následné odpovědi specifické pro konkrétní IS.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Využití metody eGSB, zobrazení dat na osobu na Portálu občana. Obecně jde o krok dopředu v elektronizaci státní správy.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Napojení na Portál občana pomocí eGSB bude využito opakovaně. Specifikem napojení jsou data z ISCRŘ (například stav bodového konta řidiče).

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

ICZ realizuje podobné projekty napříč celou státní správou. Jedná se o klíčové informační systémy, které tvoří základní komponenty moderního eGovernmentu České republiky Lze jmenovat například tyto:

1.Cizinecký informační systém (CIS). Zákazníkem je Ministerstvo Vnitra, spravován je Službou cizinecké policie a provozován pod hlavičkou odboru informatiky Policejního prezidia České republiky.

2. Registr obyvatel (ROB) jehož zadavateli jsou Ministerstvo vnitra ČR a Správa základních registrů.

3.Registr osob (ROS), jehož zadavatelem a správcem je Český statistický úřad.

4.Registr živnostenského podnikání (RŽP). Zákazníkem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting