SBĚR DAT PLZEŇSKÉHO KRAJE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Eliška Pečenková

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          odb. IT

E-mail:                          eliska.pecenkova@plzensky-kraj.cz

Telefon:                        377195 261

Adresa:                         Škroupova 19, Plzeň

Úřad/firma:                  KÚ Plzeňského kraje

 

Soutěžní kategorie        kraje

B - PROJEKT

Název projektu:  Sběr dat Plzeńského kraje

Lokalita:  Plzeňský kraj

Cíl:

Nástroj pro rychlé a jednoduché sbry a Aktualizace informacnejen pro poteby Krizovho zenv oblasti COVID-19, ale i pro poteby atulnch informacv danm ase.
Ke ka
dmu sbru je mondefinice pro koho je ur jakmbt zpsob ověřen, jakm zpsobem majb data, kdo je zpracovatelem a mnoho dalch mon

Cílová skupina: 

Urenaplikace je v pmzvislosti na
konkr
tnsbru bez ohledu na lokaci i zazen. Primrnbyl vybynut pro poteby
krajsk
ho dadu, jeho organizaca v ppadzjm i obce kraje.

Provozovatel:  Plzeňský kraj

Realizátor:  Plzeňský kraj

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Výsledky této aplikace byly jako jedním z hlavních informanch kanlpi eenkryzovsituace COVID-19, kde pro jednnkryzovho tbu byly pesna aktulninformace nap. potu aktulnpozitivnch v domovech socilnch slueb, Obsazenost lůžkovch kapacit krajskch nemocnic i poadavky a distribuce ochrannch pomcek.

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Prospěšnost tohoto projetu je v jeho jednoduchosti jednotnho vzhledu a ve na jednom mst. Uivate velice vyzdvihujintuitivnovldna zpracovatelkladnhodnotkvalitu a formu vsledk.

Do aplikace lze vkldat data anonymni s jednozna identifikacuivatele prostednictvm SSO PK.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Bylo provedeno kolen, konzultandny pro danou skupinu uivatela webin. Pi otevrnnovch sbrjsou clovskupiny detailninformovny dotenni informanmi kanly (www, socilnst, podcasty ...) i pmo metodikou kraje.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Jedná se ozamstnaneckdlo.
D
ky irokvyuitelnosti pi eenCOVID-19 situace jsou vsledky viditelnzejmna pi plnovpevozu pacietna konkrtnpracovit, zajitnprovozi adresnzsobovnochrannmi pomck Z tohoto pohledu dosaenvsledky mnohonsob pevyujvynaloennklady.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. 

Vyuitelnost je ve velkflexibilit, rozsahu monosta irokmu portfoliu uivatelkzkladny

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. 

Flexibilita pi nasazen- pouze pr hodin od zadnpoteb je mono spustit konkrtnsbr.
Pokud by n
co podobnho bylo na centrlní úrovni bylo by spoustu ppadu eeno systmov

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. 

Zkuenosti byly pedny editelm organizackraje a informatikm ORP.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano postupný přechod. 

Je pipraveno, zlena obsahu dat a jednotlivch sbr.

 

 

5. Doplňující informace.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Techncké eenvyuvaktulnHW a SW proste Plzeskho kraje s vyuitm SSO PK i DMS PK.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Rychlost, vcnost a flexibilita projektu.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Odborný tým sestavil analýzu poteb a
rychl
realizace vetntestovnpinesla ve velice krtkas svneocenitelnvsledky.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Podobné projekty jsou realizovanány pro poteby Plzeskho kraje, obce PK i jejich ZO.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.