DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY SE NEOBEJDE BEZ KVALITNÍ SPRÁVY DAT JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ

Kvalitní správa dat je nezbytným základem pro to, aby si organizace veřejné správy mohly vyměňovat potřebná data a lidé nemuseli obíhat úřady. Sdílení dat uvnitř veřejné správy nemůže fungovat bez toho, aby úřady svá data dobře znaly a garantovaly jejich využitelnost. To ale není jediný význam správy dat. Zároveň totiž platí, že ty organizace, kterým se v nejbližších letechnepodaří dosáhnut potřebné úrovně péče o data, nebudou schopny plnit rostoucí nároky a povinnosti spojené s digitalizací veřejné správy. Řadu povinností zahrnují nejen české právní předpisy, ale také legislativa EU. Už nyní je přitom Česká republika z pohledu evropského srovnání ve skluzu. Digitální a informační agentura (DIA) proto nyní vede projekt zaměřený na zlepšení práce s daty u vybraných 32 organizací státní správy a také k tématu správy dat připravila pro ČR strategii do roku 2030.

Data jsou dnes už naprosto klíčová pro oblasti digitalizace, automatizace, AI a dalších, kde je možné sledovat stále větší pokrok. Význam dat tak v budoucnu dál proste. Jejich vnímání a využívání ve veřejné správě v ČR však tomuto trendu zatím, až na výjimky, neodpovídá, a to ani při pohledu na mezinárodní srovnání. ČR se pohybuje dlouhodobě pod průměrem Evropy – za rok 2022 obsadila 20. místo dle indexu DESI – a lepší není ani její postavení podle celosvětového indexu “E-Government Development Index”, kde v roce 2022 obsadila 45. místo.

Proč má smysl se správě dat věnovat?

Mezi klíčové důvody, proč by měla správa dat organizace veřejné správy zajímat a měly by se na ni zaměřit, jsou již existující povinnosti úřadů spojené například se Zákonem o právu na digitální služby. Právě pro úspěšnou a efektivní digitalizaci služeb občanům je potřeba, aby měly úřady svá data dohledatelná, spolehlivá a dokázaly je mezi sebou sdílet.

Data hrají také zcela zásadní roli pro schopnost státu činit efektivní rozhodnutí, a to zejména v době krizí. Jak zásadní roli v takových situacích data hrají, jsme všichni zažili během pandemie COVID-19. Nejedná se ale jen o krize. Také v oblastech, v nichž stát potřebuje řešit dlouhodobé společenské problémy, mají data nezastupitelnou roli. Pokud je však nebudou úřady kvalitně spravovat, nebude možné je analyzovat a rozhodovat se na jejich základě tak, aby to přinášelo užitek celé společnosti.

Nelze pominout ani povinnosti a příležitosti pro veřejný sektor, které souvisí s implementací digitální legislativy EU, jako jsou například EU Digital Wallet nebo Data Governance Act. Kvalitní správa dat výrazně usnadní nejen jednotlivým úřadům, ale i celé veřejné správě ČR úspěšné plnění povinností přicházejících z EU. V mnoha ohledech dokonce bez správy dat nebude ČR schopna tyto své povinnosti vůbec plnit.

Systematická péče o data a jejich dobrá znalost má i konkrétní ekonomické přínosy pro samotné organizace. Umožňuje totiž výrazně efektivnější přechod od jednoho dodavatele informačních systémů či služeb ke druhému. Zároveň je díky ní snazší minimalizovat problémy, které mohou v organizaci nastat při odchodu klíčových pracovníků.

Projekt DIA pomůže organizacím nastavit kvalitní správu dat

Právě z výše zmíněných důvodů vznikl projekt DIA zaměřený na kvalitní správu dat ve veřejné správě. Projekt trvá do konce roku 2025 a jeho cílem je pomoci 32 vybraným úřadům zlepšit jejich práci s daty tak, aby po skončení projektu měly základ v podobě alespoň jedné prioritní oblasti s kvalitně spravovanými daty, na kterém mohou sami dále stavět. Jako vodítko pro kvalitní správu dat ve veřejné správě vznikl ve spolupráci s expertní skupinou a na základě rozhovorů s vybranými 34 úřady minimální standard správy dat, který shrnuje nejdůležitější principy. Právě jeho postupným naplňováním se úřadům podaří dosáhnout toho, že jejich data budou dobře spravovaná, a díky tomu dohledatelná a důvěryhodná. Projektový tým DIA jim bude při jednotlivých krocích poskytovat individuální a dlouhodobou podporu. Součástí projektu je vytvoření podpůrných materiálů jako jsou metodiky a šablony, nebo příklady dobré praxe, které budou mít úřady k dispozici i po jeho skončení. DIA připravuje i sérii workshopů a školení k tématu správy dat. Organizace chce také vzájemně propojit a vybudovat komunitu, v níž bude možné sdílet své zkušenosti se správou dat.

Co ukázaly rozhovory s organizacemi veřejné správy?

V rámci projektu už proběhly rozhovory s 34 organizacemi veřejné správy. Posloužily ke zmapování toho, v jakém stavu je nyní správa dat, kde jsou silná místa a co je naopak potřeba zlepšit. Výsledky rozhovorů v podstatě potvrdily, že stav správy datového fondu veřejné správy je v ČR dosti problematický. Správa dat je tak stále jednou ze základních překážek, které komplikují digitalizaci veřejných služeb. Získané informace mimo jiné ukázaly, že ne vždy věnují organizace tématu dat a jejich správy dostatečnou pozornost, dále že stejně jako podpora a rozvoj informačních systémů, je většinou i potřebná znalost dat výhradně v rukou externích dodavatelů. Rozhovory také potvrdily dlouhodobý problém většiny organizací s nedostatečnými personálními kapacitami, jejich kvalitou a celkově podfinancováním oblasti ICT.

Tam, kde se daří naplňovat standardy správy dat a data se využívají, stojí za pozitivními výsledky týmynadšených a schopných lidí. Často však narážejí na chybějící podporu nejvyššího vedení organizace, což jim komplikuje práci. Z rozhovorů bohužel také vyplynulo, že mnoho aktivit v oblastech eGovernmentu a digitalizace neodráží realitu organizací veřejné správy a často také chybí větší vzájemná provázanost těchto aktivit. To se pak projevuje v pouze formálním plněním povinností ze strany organizací veřejné správy.

Pozitivní zprávou z rozhovorů bylo na druhou stranu to, jak rozšířené je mezi organizacemi povědomí o otevřených datech. Za tímto úspěchem stojí zejména šíře a zaměření aktivit, které v této oblasti probíhají, ať už je to osvěta, vzdělávání, workshopy, informace na Portálu otevřených dat, nebo dlouhodobá podpora ze strany týmu otevřených dat DIA. Důkazem je fakt, že roli „koordinátora otevřených dat“ má dobrovolně zavedeno 78 % z oslovených organizací.

Strategie správy dat pomůže připravit ČR na budoucnost

Jedním z prvních výstupů projektu správy dat je Strategie pro správu dat. Ta vznikla s cílem lépe připravit ČR na budoucnost díky tomu, že se s její pomocí podaří vytvořit ve veřejné správě solidní základy pro práci s daty.

S ohledem na výsledky rozhovorů s orgány veřejné správy je strategie navržena tak, aby namísto vytváření nových a pro organizace kapacitně náročných povinností smysluplně propojila ty, které existují již dnes. Zároveň se strategie zaměřuje i na vytvoření nezbytných předpokladů uvnitř samotných organizací, které umožní zmíněné povinnosti skutečně naplnit. DIA počítá s tím, že bude ve strategii uvedené aktivity metodicky, znalostně i kapacitně podporovat a koordinovat tak, aby měly organizace po celou dobu své cesty za kvalitní správou dat svého partnera.

Rozvoj správy dat a jejich využívání, ať už pro lepší služby občanům, rozhodování o veřejných politikách, nebo v rámci digitalizace EU, je jistě pro dotčené organizace výzvou a nevyhne se porodním bolestem. Vzhledem k rostoucí důležitosti dat jde však o nutnost a zároveň příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít a která se veřejné správě i celé ČR v budoucnosti vyplatí po všech stránkách.

Jana Novák Gabrielová, DIA

 

Článek vznikl v rámci projektu Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům. Reg. č.: CZ.31.1.01/MV/23_62/0000062 podpořeného Evropskou unií NextGeneration EU.

 

EG - 1/2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.