Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické a další dokumentace pro vybrané nemocnice Zlínského kraje

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Tomáš Zimáček
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
Odbor: odbor informačních a komunikačních technologií
E-mail: tomas.zimacek@zlinskykraj.cz
Telefon: 731555237
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Firma: Zlínský kraj
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické a další dokumentace pro vybrané nemocnice Zlínského kraje
Lokalita: Zlínský kraj
CÍL:

- podporovat přechod na plně elektronickou zdravotní dokumentaci, rozvoj v oblasti eHealth;


- umožnit poskytovatelům zdravotních služeb bezpečnou důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů v souladu s legislativou;

- přechod na plně elektronickou formu zdravotní dokumentace;

- naplnit otevřenost řešení pro budoucí poskytnutí přístupu k uložené dokumentaci oprávněným osobám a organizacím pomocí služeb eGovernmentu;

- zajistit dlouhodobou důvěryhodnou elektronickou archivaci zdravotnické dokumentace nemocnic Zlínského kraje (NZK);
- implementovat moderní standardy ve zdravotnictví v souladu se standardy elektronického zdravotnictví vydávané MZ ČR (https://ncez.mzcr.cz), případně s IHE Czech;
- zajistit dlouhodobou důvěryhodnou elektronickou archivaci zdravotnické a další související dokumentace pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK);
- zajistit dlouhodobou důvěryhodnou elektronickou archivaci dalšího obsahu (mimo zdravotnickou dokumentaci) vznikajícího v informačních systémech NZK a ZZS ZK (např. jako možná forma záložního dlouhodobého důvěryhodného úložiště k archivům /spisovnám/ u eSSL používaných ve vybraných organizacích);
- zajistit formou veřejné služby poskytnutí potřebných výstupů z archivu oprávněným osobám/pacientům a podnikům/poskytovatelům zdravotních služeb, například pomocí portálového řešení napojeného na služby eGovernmentu;
- využít služby eGovernmentu v oblasti elektronické identifikace a autorizace;
- koncipovat řešení způsobem, aby umožnilo přiblížení k cílům základních bodů Národní strategie elektronického zdravotnictví – zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví


Cílová skupina:

Poskytovatelé zdravotních služeb

 

Provozovatel: Zlínský kraj
Realizátor: TECHNISERV IT, spol. s r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

JEŠTĚ NE.
Kvantitativně a kvalitativně bude možné projekt posoudit až po uplynutí nějaké doby provozu. Již nyní je možné posoudit skutečnost, že centrální řešení je výrazně provozně bezpečnější a nákladově výhodnější, než kdyby si každý subjekt (poskytovatel) pořizoval svůj samostatný dlouhodobý důvěryhodný archiv.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Uživatelé vnímají na společných schůzkách v rámci přípravy projektu jeho zaměření a účelnost velmi pozitivně. Jejich hodnocení o prospěšnosti takového řešení bylo základem pro schválení projektu v podobě, ve které je realizován.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Bez obeznámení a souhlasu cílové skupiny by projekt nebylo možné realizovat. Na realizaci a konfiguraci bylo potřebné zajištění součinností čtyř různých dodavatelů řešení v rámci tohoto a dalších projektů (v rámci např. IROP 26).

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Díky centrálnímu řešení bylo v rámci vyhlášené veřejné zakázky dosaženo velmi příznivé nákladové bilance pro nastavené požadované parametry archivu, především s ohledem na funkcionalitu celého řešení.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Předpokládáme rozvoj, tedy postupné připojování a využívání služeb dlouhodobé archivace elektronické zdravotnické dokumentace i u dalších subjektů (původců), protože moderní eHealth se bez takového řešení neobejde.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Minimálně jen sdílení zkušeností s nasazením daného řešení a překážkami, se kterými jsme se museli vypořádat, může být pro spoustu subjektů zajímavé. Každý projekt, který posouvá vpřed digitální transformaci, je nutné prezentovat.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Připravujeme, protože jsme aktuálně ve stádiu testování a nebyl ještě dostatek času na celkové zhodnocení a předání zkušeností.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Systém umožní přístup oprávněným subjektům s identifikací nejen přes AD, ale i přes různé identitní systémy (NIA apod.), z různých technologických zdrojů (PC, mobil apod.) a také přímo z klinických systémů poskytovatelů dokumentace.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Rada Zlínského kraje dne 28. 3. 2022 schválila zahájení přípravy projektu Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje tak, aby bylo možné včas připravit a předložit žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP), kdy se v období 05/2022-07/2022 předpokládalo vyhlášení výzvy zaměřené na eHealth, do které je plánováno projekt předložit. Skutečností je, že vyhlášení výzvy je postupně odkládáno a teprve nyní je vyhlášeno (konec října 2023). Realizace archivu pro EZD (DEA_ZD) z IROP je tak reálná v termínu nejdříve koncem 2Q 2024.

Všechny nemocnice Zlínského kraje nyní realizují projekty s dotací v rámci IROP 26 zaměřené na modernizaci a inovaci informačních systémů a maximální elektronizaci procesů s termínem do konce roku 2023. Nemocnice v rámci dotačního programu mají i v indikátorech projektu plánován přechod na elektronickou formu zdravotní dokumentace (EZD).

Z výše uvedených důvodů realizujeme části plánované funkcionality potřebné pro zajištění dlouhodobého důvěrného uložiště zdravotní dokumentace (DEA_ZD) pro nemocnice Zlínského kraje (UHN, KMN a VSN), nyní s licenční připraveností na budoucí připojení minimálně Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS_ZK), případně dalších organizací z oblasti sociální.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

DEA_ZD je umístěna v technologickém centru kraje (TCK), ve dvou lokalitách – datových centrech (DC1 a DC2) umístěných ve Zlínském kraji, a to ve vysoké dostupnosti (dále HA). Uložená dokumentace je v archivu spravována a vlastněna původci. Zlínský kraj, konkrétně odbor ICT, provozuje funkční celek a zajišťuje podporu provozu systému, podpora aplikace je smluvně zajištěna dodavatelem systému. Vlastní správa dat je zajištěna původci dokumentace.
Pro potřeby realizace a snížení nákladů kraj maximálně využil svých kapacit a licencí TCK pro realizaci řešení.

Nemocnice Zlínského kraje jsou připojeny ke krajské optické síti (21Net). Komunikace mezi původci dokumentace a DEA_ZD je zajištěna pomocí této neveřejné optické sítě.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Snažíme se u všech realizovaných projektů dbát na standardizaci a centralizaci daného řešení. Díky tomu můžeme dosahovat na zajímavé úspory při provozu a zjednodušení celkové správy.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečným specifikem je specializace zaměření na dlouhodobou a důvěryhodnou archivaci elektronické formy dokumentace. Centralizace řešení a otevřenost je jistě opakovaně použitelná.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

KDU_PACS – projekt sdíleného úložiště obrazové dokumentace vznikající v krajských nemocnicích (NZK), realizovaný v roce 2013 a modernizovaný v roce 2019;

KDU_MIS – projekt manažerského systému pro sledování, vyhodnocování a porovnávání výkonosti nemocnic, realizovaný v roce 2019;

Centrální řešení elektronické spisové služby pro všechny organizace zřizované ZK.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.