VZDÁLENÁ SPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Eva Wagner

Titul:                             

Funkce:                        Konzultant PR

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          wagner.eva@operatorict.cz

Telefon:                        739494967

Adresa:                         Dělnická 213/12, Praha 170 00

Úřad/firma:                  Operátor ICT, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Vzdálená správa dopravního značení

Lokalita:   Hl. m. Praha

Cíl:

Hlavním cílem projektu je otestovat IoT technologie, která poskytuje informace o GPS pozici, pozici vůči geomagnetickému poli Země, změně náklonu od výchozího stavu apod. u již používaných či nově instalovaných dopravních značek, a to jak přenosných, tak i stálých. Technologie by měla pomoci detekovat změnu stavu u dopravního značení, jako je otočení, vychýlení způsobené vlivem větru nebo vandalismu, přemístění apod. Součástí projektu je i otestování značek s proměnnými údaji, které lze měnit skrze vzdálený přístup, kdykoliv je potřeba.
Technologie pomůže společnostem spravujícím dopravní značení výrazně snížit ekologickou zátěž města a generovat finanční úspory spojené s kontrolováním a s manipulací dopravního značení.

Cílová skupina: 

Primárními uživateli projektu jsou Pražské služby a.s. (PS a.s.) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK a.s.).  
Sekundární cílovou skupinou jsou občané a řidiči v hl. m. Praze,  cílem projektu je mimo jiné  zvýšit jejich informovanost a bezpečnost.

Provozovatel:  Pražské služby, a.s.; Technická správa komunikací, a.s.

Realizátor:  Operátor ICT, a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

V případě jarní a podzimní údržby (blokové čištění ulic) dochází pověřenými zaměstnanci PS a.s. k instalaci a pravidelným vizuálním kontrolám mobilního dopravního značení (zákaz zastavení s uvedeným datem čištění na dodatkové tabulce) v daném bloku s denní periodicitou (každý den, 7 dní před zahájením čištění). Kontrola se provádí za účelem zjištění, zda je mobilní značení na správném místě a je dobře viditelné, aby občané věděli o plánovaném čištění s dostatečným předstihem. Celkový roční nájezd všech vozidel provádějící kontroly dopravního značení v rámci blokového čištění ulic je 56 420 km. Kontrola by se díky technologii prováděla pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně stavu od původního/instalovaného (např. otočením, vychýlením vlivem větru/vandalismem, přemístěním apod.). Celkový nájezd v rámci kontrol by se tak mohl dle odhadů PS a.s. snížit o 70–80 %. Dále by mělo dojít k výrazné časové úspoře pověřených zaměstnanců. Celková finanční roční úspora je odhadována na 1 mil Kč ročně (životnost technologie by měla být min. 5 let).
Dále dle vyjádření TSK a.s. se velmi obtížně zjišťuje chybějící, nebo poškozené dopravní značení a finančně méně náročná oprava se neudělá včas. Následná oprava, či výměna značení je výrazně nákladnější. Navíc chybějící dopravní značení může výrazně snížit bezpečnost, informovanost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Na území HMP jsou místa, kde k poškození/ztrátě dopravního značení dochází pravidelně z různých důvodů (vandalství, poškození nákladním autem).
V určitých situacích je nutné průběžně měnit informace zobrazené na dodatkových tabulkách. Může to být v případě změny termínů nebo omezení. Doposud se tato kontrola musela udělat fyzicky na místě. Díky možnosti vzdálené změny se ušetří čas pracovníků i finanční náklady, a to zejména u situací, kde ke změně dochází v pravidelných intervalech.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Ve všech případech může tato technologie docílit zefektivnění procesů, zvýšení bezpečnosti a informovanosti a generování finančních a ekonomických úspor. To je poznat i na zájmu organizací se aktivně zapojit do projektu a integrovat nástroj vzdálené správy do jejich stávajících systémů. Za občany může mluvit pozitivní ohlas medií a organizací Smart City, které tento projekt a systém shledávají zajímavý a prospěšný všem z cílové skupiny uživatelů.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Oba hlavní zapojené subjekty (správci dopravního značení PS a.s. a TSK a.s.) jsou aktivně zapojeni do testování technologie na jejich majetku. Projekt byl s nimi konzultován již od procesu nastavování projektu a definování způsobu realizace. Integrace datových výstupů do jejich současného SW používaného ke správě dopravního značení je připravena dle jejich požadavků. Dále je připravovaná vizualizace a upozornění na blokové čištění pro občany v aplikaci Moje Praha (možná notifikace pro „oblíbené“ ulice). Občané jsou o postupu vývoje této aplikace pravidelně informováni přes všechny komunikační kanály patřící hl. m. Praze.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Očekávané přínosy projektu se projevují ihned na množství ujetých kilometrů při kontrole dopravního značení. Ušetřené náklady a emise se tak dají jednoduše vyčíslit. Co se týče poškozených značek, tak se přínos dá těžko měřit, ale k rozpoznání incidentů dochází ihned na rozdíl od předchozího náhodného zpozorování, a tudíž je odstraněn v kratší době, což je zajisté pozitivní přínos.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Nasazení technologie vzdálené správy dopravního značení do rutinního a plošného použití je plánováno ihned po ukončení tohoto pilotního projektu, kdy se daná technologie otestuje a nastaví dle požadavků uživatelů. Předpokládáme dlouhodobou realizaci tohoto strategického projektu, který byl podpořen HMP v souladu s koncepcí Smart Prague do roku 2030 v rámci oblastí Lidé a městský prostor a Datová oblast. Dále se plánuje rozšíření této technologie i do další měst, kde působí podobné organizace.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Ano, i další města, nebo jiné subjekty spravující jakékoliv dopravní značky nebo mobiliář ve veřejném prostoru mohu získat díky této technologii nástroj pro vzdálenou správu svého majetku.
A tím snížit náklady, omezit produkci emisí nebo zvýšit bezpečnost a informovanost svých občanů. Této problematice se věnuje relativně málo měst a lze konstatovat, že Praha patří mezi leadery. Řešení považujeme za inspirativní zejména pro větší města, kde má podobné řešení největší smysl.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Výsledky a nabyté zkušenosti jsou shrnuty ve výstupu závěrečné etapy tedy ve vyhodnocení projektu. Informace i průběžné výsledky jsou pravidelně prezentovány jak zastupitelům hl. m. Prahy, tak i všem členům komice Smart City a je plánované i jejich zveřejňování. Dále je projekt prezentován dalším subjektům skrze další soutěže a odborné konference. V neposlední řadě Operátor ICT pravidelně informuje o realizovaných projektech, včetně tohoto, i ostatní města na společných workshopech.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Pro účely zpracování a využívání dat primárními uživateli (TSK a.s. a PS a.s.) je zpracováno rozšíření jejich SW o nový modul, který zajistí požadované informace. Přístup jim je umožněn jak skrze jejich stálý SW, tak i přes mobilní zařízení využívané pracovníky pohybujícími se na území města. Za účelem zpracování, integrace a poskytnutí dat získaných ze senzorů na značkách se rozšiřuje funkcionalita datové platformy Golemio. Primárně se jedná o rozšíření rozhraní pro integraci dat, rozšíření analytické a BI vrstvy, publikace otevřených dat, případná vizualizace dat v aplikaci Moje Praha.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Datová platforma hl. m. Prahy Golemio slouží obecně k publikaci otevřených dat, včetně dat získávaných během tohoto projektu a v budoucnu poskytne vizualizace dat i v aplikaci Moje Praha. Skrze tyto kanály se k datům mohou dostat i jiné subjekty, včetně veřejnosti.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Technologie senzorů a IoT technologie byla integrována do jednotného tagu, navrženém na míru dopravním značkám. Tagy se umísťují do nosných sloupků nebo na zadní stranu značek. Řešení odolává povětrnostním vlivům, umožňuje opakované použití a splývá se značkou. To zajišťuje bezpečné a odolné používání. Získané informace se zobrazují v aktuálně používaném software pro správu dopravního značení využívaném primárními uživateli – Pražskými službami a.s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. Senzory poskytují následující informace:
- GPS pozice, síla signálu,
- pozice vůči geomagnetickému poli Země (azimut),
- náklon zařízení,
- druh značky,
- časová známka (časový údaj o tom, kdy došlo ke vzniku záznamu),
- teplota,
- stav baterie.

Na základě výstupu jednání s klíčovými uživateli Operátor ICT a.s. realizuje testování značek se senzory v následujících případech užití:

- Přenosné dopravní značky (v majetku PS a.s.) pro realizaci blokového čištění ulic v hl. m. Praze, včetně otestování této technologie při neplánovaných uzavírkách/omezeních na pozemních komunikacích, které je vymezeno/označeno přenosným dopravním značením. Informace o těchto neplánovaných uzavírkách a omezeních se v budoucím rozšíření zobrazí občanům/řidičům prostřednictvím mobilních/navigačních aplikací.
- Ucelený systém značení (ve správě TSK a.s.) - „informační značení pro turisty“, u kterého se často projevuje vandalismus a odcizení. Jedná se o značení odkazující na kulturní a turistické cíle.
- Svislé dopravní značky na problematických místech (ve správě TSK a.s.) - dopravní značení v určitých lokalitách a místech je opakovaně poškozováno. (Např. značky na ostrůvcích nebo ve vjezdech do úzkých ulic.) Díky informaci o incidentu mohou být tyto značky neprodleně uvedeny do původního stavu, a tím opět plnit svoji funkci.
- Ve spolupráci s PS a.s. se testují i dopravní značky s proměnným displejem u dodatkové tabulky umožňující vzdálené nastavení termínu omezení.  
Pro každý případ užití musí být vyvinut specifický proces získávání dat a jejich vyhodnocování. Jedná zejména o automatické evidence počáteční polohy, detekce incidentu, informování o incidentu a vyhodnocování dat.  
Navrhnutá skladba technologií umožní otestovat spolehlivost, kvalitu, přesnost a použitelnost jednotlivých technologií a vzájemné porovnání datových výstupů. Projekt také počítá s ověřením deklarovaných přínosů.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.