E-faktury, komfortní způsob platby poplatků pro občany.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Pavel Kouřil

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí oddělení

Odbor/oddělení:          kancelář tajemníka, oddělení informatiky

E-mail:                        kouril@sumperk.cz

Telefon:                       583 388 913

Adresa:                        Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Úřad/firma:                 Městský úřad Šumperk

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: E-faktury – komfortní způsob platby poplatků pro občany

Lokalita: Město Šumperk

CÍL: Cílem projektu bylo nabídnout občanům města Šumperk nový, jednodušší způsob placení místních poplatků. Snížit tím náklady města a zrychlit předání informace o závazku, 

Cílová skupina: Projekt je určen občanům města Šumperka, mající účet u České spořitelny

Provozovatel:  Město Šumperk

Realizátor: GORDIC spol. s r.o., Česká spořitelna

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Poplatníkům, kterým bylo nastavena úhrada na E-faktura jsme nemuseli tisknout složenky a zasílat poštou. Tito poplatníci nepřišli uhradit svůj závazek na městkou pokladnu.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano.  

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. O možnosti využívání E-faktury byli občané informování v Šumperském zpravodaji. Dále o výhodách a přínosech byli informování občané pobočnou České spořitelny. Na webových stránkách města byla zveřejněna aktualita s podrobnými informacemi o možnostech nového způsobu platby poplatků.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Ano odpovídají.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. V tuto chvíli jsme schopni zasílat E-faktury jen klientům České spořitelny. Rádi bychom v budoucnu spolupracovali na rozšíření i na další banky.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se o typový projekt. Tato implementace se dá použít i na dalších městech a obcích mající informační platformu GINIS Standard.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Prezentace projektu na setkání tajemníků Olomouckého kraje. Prezentace na GORDIC Region Tour.


 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 

5. Doplňující informace.

-    Komunikovat přes e-mail či využívat internetové bankovnictví je dnes již běžným standardem. Elektronické fakturace jsou ale v Česku teprve na počátku. A to i přes to, že jejich zavedení může výrazně ušetřit nejen čas, ale i snížit náklady. Zejména ve veřejném sektoru nemají mnohé instituce často připraveny interní procesy na příjem, zpracování a archivaci e-faktur. V praxi často dochází ke konverzi elektronických dokumentů zpět do papírové podoby. Například elektronické zasílání faktur ve formátu .pdf pouze přenáší náklady na tisk z dodavatele na odběratele. K maximalizaci úspor plynoucích z e-faktur dochází pouze tehdy, když dojde k plnohodnotné elektronické fakturaci založené na přenosu strukturovaných dat a jejich následném elektronickém zpracování. Již v minulosti jsme na našem úřadě zavedli elektronickou evidenci smluv a došlých faktur s elektronickým schvalováním. Proto nám připadá logické, nabídnout tuto možnost i našim občanům. Také proto se zrodila spolupráce České spořitelny a společnosti GORDIC spol. s r.o., na základě které byla informační platforma GINIS Standard rozšířena o modul e-Faktura od České spořitelny.

Díky této spolupráci mohou i další města a obce jednoduše změnit zavedenou praxi ve vybírání municipálních poplatků. Lidem tak odpadne nepopulární běhání se složenkami či hledání drobných k zaplacení.
E-faktury umožňují občanům komfortní způsob platby poplatků za odpad, poplatků za psa atd. prostřednictvím internetového bankovnictví, a to díky jeho propojení s informačním systémem GINIS. Projekt prokázal, že lidé hradí městské poplatky rychleji a ochotněji, pokud předpis dostanou elektronicky a pouze ho jednoduše autorizují. Elektronické platby usnadňují placení občanům, ale také zefektivňují výběr poplatků.

Jak E-faktura funguje?
1. Pravidelné stahování žádostí o zřízení E-faktury.
Občan si o zřízení E-faktury může požádat ve své bance. Ta tuto informaci zaeviduje do svého systému. Správce pohledávky na městském úřadě si v informační platformě GINIS Standard provede stáhnutí žádostí o zřízení E-faktury. Správce pohledávky žádosti projde a dle shody s kartou poplatníka buď žádost schválí, nebo odmítne. Po provedení kontroly se posílají informace zpět bance. Na kartě poplatníka dochází k automatické změně způsobu úhrady na E-faktura

2. Zpracování žádosti o zřízení E-faktury přímo na úřadě
Občan při přihlášení se na úřadu k trvalému pobytu nebo při evidenci psa požádá o úhradu pomocí E-faktury. Tento způsob platby je mu evidován na jeho kartě. Po evidenci proběhne komunikace mezi úřadem a bankou, kdy do banky je zaslána informace o nastavení E-faktury.

3. Zasílání výzev k uhrazení místních poplatků.
Správce pohledávky na městském úřadě buď na začátku roku hromadně nad všemi poplatníky generuje jejich roční předpis, nebo se generování předpisu provádí individuálně nad kartou poplatníka. Po vyfiltrování poplatníků, mající E-fakturu a neuhrazený předpis se nad těmito poplatníky generuje dávka do banky.

4. Občan do svého internetové bankovnictví obdržel E-fakturu. Z ní je patrné kdo je výstavce, jaký je datum splatnosti, o jaký místní poplatek se jedná, jaká je částka k zaplacení. Po kliknutí na tlačítko zaplatit se provede autorizace a dojde k zaplacení.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Moderní řešení, kompletní elektronizace, zjednodušení činností poplatníka.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Pokud existuje otevřené rozhraní i u ostatních bank a používají systém eFaktur či podobný systém je toto možno nasadit po otestování i u ostatních bank, k čemuž se také chystáme.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 Dle našich informací se jedná prozatím o jediné plně funkční nasazení ze 3 vystavovatelů eFaktur z oblasti samosprávy.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.