Efektivní a transparentní úřad

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Iva Lajpertová
Titul: Ing.
Funkce: projektová manažerka, management kvality
Odbor: Odbor vnitřních věcí
E-mail:lajpertova@benesov-city.cz
Telefon: 416916414
Adresa: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Firma: Městský úřad Benešov

 

B - PROJEKT

Název projektu: Efektivní a transparentní úřad

Lokalita:ORP Benešov

CÍL:Hlavním cílem je podpora eGovernmentu a jeho zavádění a především schopnost městského úřadu přijímat a pracovat s digitálními dokumenty a daty, podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu elektronických dokumentů a rozvíjet podmínky pro úplné elektronické podání.
Projekt modernizuje veřejnou správu v působnosti Městského úřadu Benešov v samé podstatě pomocí automatizace práce s elektronickými daty. Dojde k zefektivnění výkonu služeb úřadu - přístupnost, transparentnost, odbourání zbytečné administrativní zátěže pracovníků i klientů úřadu.
Připravuje informační systém na budoucí příjem úplného elektronického podání a vytváří podmínky pro to, aby v dalším kroku po nastavení efektivního řízení procesů v rámci organizací města došlo k významným úsporám na kapacitách či zdrojích města.
Vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration, je též v souladu se Strategií MěÚ Benešov a Informační strategií.

Cílová skupina:Občanům (klientům) úřadu - kontinuálně a citlivě reaguje na jejich specifické potřeby a to rychlejší odezvou, efektivitou procesu včetně zasílání notifikací
Pracovníkům úřadu - díky elektronizaci dochází k úspoře práce a tím k levnějšímu a především rychlejšímu výkonu veřejné správy a to automatizací některých agend, úspoře času i usnadnění práce

Provozovatel: Město Benešov prostřednictvím MěÚ Benešov

Realizátor: Město Benešov prostřednictvím MěÚ Benešov

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano Míra automatizace chodu úřadu, zpracování procesů, integrace dat, integrace s externími aplikacemi a systémy a nesmíme zapomenout na splnění legislativních, ekonomických, sociálních a souvisejících požadavků

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Není vazba.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Dobře. Prostřednictvím strategických dokumentů úřadu, periodiky radníčních listů a z porad zaměstnanců úřadu na různých úrovních.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Jsme si jisti, že do budoucna budou převyšovat.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Projekt je plně v souladu se strategickými dokumenty, které podporují a především udávají směr v rozvoji eGovernmentu ve veřejné správě.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano,Projekt podporuje aktivity, zákonné požadavky pro úřad, jako elektronické procesy v rámci spisové služby – oběh dokumentů, podepisování, skartace, zveřejňování smluv v Registru smluv, důvěryhodnost dokumentů v souladu s nařízením eIDAS. Projekt je nutný realizovat jako přípravu na elektronické podání a Portál občana.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne

4. Doplňující informace

 


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Technická specifikace byla obsáhle popsána v souladu s pravidly výzvy č. 28 IROP a její náročnost je v rozšíření stávajícího informačního systému, jeho nové funkcionality a související pořízení a instalace nového vybavení.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Realizací má být dosaženo zrychlení při zpracování jednotlivé agendy, zvýšení bezpečnosti dat a dostupnosti elektronické komunikace, zvýšení důvěryhodnosti elektronické komunikace, nastavení automatizace procesů a zjednodušení administrativy a v neposlední řadě zvýšení kvality veřejných služeb i snížení nákladů úřadu.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Týmová práce zaměstnanců úřadu

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekt Efektivní řízení organizací města navazuje na projekt Efektivní a transparentní úřad a rozvíjí možnosti veřejné kontroly, bezpečné sdílení dat a napojení na identity management pro organizace města,zefektivnění kontroly hospodaření organizací města.
Výstupem projektu bude zrealizované technické řešení - implementované technologie pro práci s elektronickými dokumenty, bezpečnou elektronickou komunikaci a sdílení dat organizací města, efektivní kontrolu hospodaření organizací města zřizovatelem.

Projekt Elektronické služby města Benešov, jehož cílem je automatizace prostřednictvím elektronických formulářů vyřízení samosprávných agend, které jsou rutinní a vytvořit cestu pro napojení na tzv. Portál občana a zavést jednotnost výkonu samosprávných agend pro jakéhokoliv žadatele a omezení diskriminace.

Projekt Podpora optimalizace a řízení kvality na Městském úřadě Benešov řeší problém v oblasti optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě prostřednictvím úřadu a města Benešov zejména posílením strategického řízení organizace, zvýšení kvality jejího fungování a snížení administrativní zátěže. Cílem je tedy vytvořit zcela nový integrovaný management úřadu založený na procesním řízení a principu trvalého zlepšování (PDCA cyklus).

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.