eOčkování

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Koucký

Titul: Ing.

Funkce: ředitel odboru

Odbor: odbor informačních technologií

E-mail: petr.koucky@sukl.cz

Telefon: 737244233

Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Firma: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: eOčkování

Lokalita: celostátní

Cíl projektu:

- realizace modulu evidence elektronických záznamů o očkování jako součásti systému e-recept, včetně centrálního úložiště těchto záznamů dle zákona č. 378/2007 Sb.

- zajištění spolehlivé a aktuální evidence veškerého očkování občanů

- sdílení evidence zdravotnickými pracovníky jako součásti lékového záznamu pacienta

- využívání centrálního úložiště elektronických záznamů o očkování všech cílových skupin uživatelů

- zvýšení bezpečnosti a kvality léčby pacienta

 

Cílová skupina: veřejnost (občané, pacienti), zdravotnická zařízení, lékaři, lékárny, lékárníci, zdravotní pojišťovny, krajské hygienické stanice

Provozovatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Realizátor: Státní ústav pro kontrolu léčiv a dodavatel systému e-recept

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

 

Předpokládaný počet externích uživatelů činí řádově tisíce uživatelů na straně lékařských pracovníků a statisíce až miliony na straně veřejnosti (pacientů). Modul e-očkování využívá po 9 měsících provozu cca 7000 lékařů a 4 800 lékařských zařízení. Bylo zaznamenáno cca 1,5 milionu očkování pro cca 900 tisíc pacientů.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Pacienti si již v době pandemie COVID-19 zvykli na elektronickou formu předávání e-receptů. Letos přibyly i e-poukazy na zdravotnické prostředky.

Benefity, které lékaři i pacienti  velmi vítají, jsou: elektronické záznamy o očkování, jejich evidence, kterou mají ve svých aplikacích, možnost ovlivnit sdílení těchto dat, získat ověřený výpis o aplikovaném očkování nebo notifikace o blížícím se termínu očkování či přeočkování..

Pro lékaře je k dispozici evidence očkování v rámci lékového záznamu, což je pro ně již známá funkcionalita, a díky tomu mají přehled o veškerých lécích a aplikovaných vakcínách pacienta.

Takový přehled vede opět ke zvýšení bezpečnosti léčby pacienta, posouzení možných duplicit a kontraindikací, které by mohly poškodit zdraví pacienta, nebo dokonce ohrozit jeho život.

Evidenci zvláště vítají vakcionologové, kteří řeší očkování z globálního pohledu (proočkovanost, účinnost atd.).

Takovouto dosud chybějící evidenci využívají i krajské hygienické stanice, které tak mají možnost posoudit proočkovanost cílových skupin či ověřit konkrétní očkování obyvatel.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Evidence očkování je v provozu od ledna 2022, je zaznamenáno skoro 2 miliony očkování pro více jak 1 milion pacientů. Z toho je patrné, že odborná i laická veřejnost funkcionality využívá.

Veškeré informace k systému e-recept a všem jeho součástem jsou k dispozici na webu www.epreskripce.cz. Zde jsou zveřejněny i veškeré statistiky.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Modul e-očkování byl realizován za necelé 4 miliony Kč bez DPH. Vzhledem k aktuálnímu počtu uživatelů a benefitům, které přináší, jsou výsledky možná více než odpovídající.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání? C1: TRVALÝ.

Jedná se o základ elektronického očkovacího průkazu, tj. na celý život člověka.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Jedná se o ukázkový případ využití funkční infrastruktury a systému kritické infrastruktury státu pro další funkcionality a moduly. Samotný systém i veškerý jeho rozvoj byl schválen ze strany OHA MV ČR a byl vyvinut a je dále rozvíjen v souladu se strategií e-governmentu.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Prezentace na zasedáních pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT, které organizuje OHA MV ČR. Prezentace na konferenci ISSS konané každoročně v Hradci Králové.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Zdravotničtí pracovníci mají možnost využít jednak svých proprietárních software, jednak mobilní a webové aplikace dodávané SÚKL. Přihlašovat se mohou jak svými přístupovými údaji, tak prostřednictvím NIA.

Úředníci využívají primárně aplikace a přihlášení prostřednictvím JIP/KAAS.

Pacienti mají k dispozici webové a mobilní aplikace, mohou využít i Portál občana. Pro přihlášení využívají NIA, v případě mobilních aplikací pak nevizuální přihlašování.

Výpisy očkování lze získat i na KMVS.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

V projektu e-recept i v modulu e-očkování jsou primárně využívána Open Data – veškeré číselníky léčivých přípravků, očkovacích látek, šarží.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Realizace e-očkování je jeden z mála projektů e-health z poslední doby, který byl v daném čase úspěšně zaveden. Realizace proběhla v rekordně krátkém časovém horizontu (od účinnosti zákona do spuštění byly cca 3 měsíce), vynaložené finanční prostředky byly minimální a již po několika měsících provozu přináší elektronická evidence očkování benefity jak pro laickou veřejnost, tak pro odborníky.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Zásadní u projektu IS e-recept, včetně modulu e-očkování, je zajištění dostatečného výkonu a trvalé vysoké dostupnosti pro poskytované B2B služby. Výkon je zajišťován pomocí databázového partitioningu a odložení části procesů do dávkového zpracování mimo hlavní provozní dobu, což bylo bráno v potaz již při návrhu business procesů. Všechny prvky systému jsou nasazeny redundantně ve dvojici, případně čtveřici, ve dvou datových centrech. Třetí, lokálně i technologicky nezávislé, datové centrum slouží jako záložní v případě nedostupnosti primárních center. Databázový cluster je replikován do druhého datového centra v režimu hot stand-by. Systém umožňuje rychlou obnovu základního provozu v případě celkové havárie. Zvláštní pozornost byla věnována bezpečnosti také ve smyslu ochrany osobních údajů.

Součástí implementace jsou také mobilní a webové aplikace, které potenciálně může používat každý obyvatel ČR. Zde bylo poměrně náročné realizovat nevizuální přihlašování do mobilních aplikací prostřednictvím NIA, které jsme spustili ve spolupráci s MV ČR.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Při vývoji aplikační vrstvy byly důsledně použity open-source komponenty. Funkce systému je řízena legislativou, nicméně tu je vždy možné vykládat více způsoby. V tomto projektu se díky osvícenému přístupu podařilo udržet racionální výklad legislativy, což pozitivně ovlivnilo vlastní implementaci. V průběhu projektu byl udržen koncept kladoucí důraz na technickou jednoduchost, ze kterého vyplývají výhody při provozu i dalším rozvoji.

Jako jedna z prvních organizací použil SÚKL nevizuální přihlašování identitou občana v mobilní aplikaci.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Obdobné zpracování elektronických dokumentů s centrálním úložištěm jsme řešili již pro e-recept a následně pro e-poukaz. Vždy je potřebná integrace několika desítek SW třetích stran (lékařů a lékáren), jejichž vývojářům byla poskytována nezbytná podpora. Elektronické záznamy o očkování mají workflow poměrně jednoduché, ale v popředí jsou požadavky na výkon, spolehlivost a rychlost odezvy pro celý systém e-recept.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jak již bylo uvedeno výše, nejzásadnější byla realizace systému e-recept, jehož součástí je evidence elektronických záznamů o očkování.

V roce 2020 byla spuštěna dlouho očekávaná součást systému e-recept – sdílený lékový záznam pacienta.

V roce 2022 byl pak spuštěn další modul systému e-recept – e-poukaz na zdravotnické prostředky.

Ing. Renata Golasíková - vedoucí oddělení e-recept - tel. 702 208 189, mail: renata.golasikova@sukl.cz

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.