FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (FOSY) - ŘEŠENÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮ PRO MĚSTA A OBCE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Vlastimil Veselý

Titul:                             Bc.   MBA

Funkce:                        ředitel

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          vesely@catania.cz

Telefon:                        605 754 793

Adresa:                          Jabloňová 2060, 347 01  Tachov

Úřad/firma:                  CATANIA GROUP s.r.o.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Férový oznamovací systém (FOSY) - řešení ochrany oznamovatelů pro města a obce

Lokalita:  ČR

Cíl:

Cílem projektu Férový oznamovací systém (FOSY) bylo nabídnout městům a obcím dostupný vnitřní oznamovací systém pro naplnění nových povinností v oblasti ochrany oznamovatelů podle směrnice EU o whistleblowingu. Projekt zahrnuje jak aplikaci pro příjem a správu oznámení podle směrnice EU o ochraně oznamovatelů, tak i služby tzv. příslušné osoby – koordinátora oznámení. Zavést tento vnitřní oznamovací systém a stanovit příslušnou osobu bude muset velká úřadů a organizací měst a obcí zavést již do 17.12. 2021 a další pak do března 2022. Catania Group díky včasné přípravě projektu a odbornému a technickému zázemí nabízí tyto služby výrazně levněji, i levněji než zajištění tzv. příslušné osoby vlastním zaměstnancem. Díky spolupráci s advokátní kanceláří zajišťujeme i vnitřní směrnici úřadu, požadované seznámení zaměstnanců atd.

Cílová skupina: 

Projekt Férový oznamovací systém (FOSY) je učen tzv. povinným subjektům podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů. Jde tedy o města, obce a jejich organizace a dále je pro oznamovatele, což jsou nejčastěji zaměstnanci těchto subjektů. Oznamovatelům umožní snadné a bezpečné oznamování porušení zákona a dalších problémů.

Provozovatel:  města a obce

Realizátor:  Catania Group s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Férový oznamovací systém FOSY splňuje nejen požadavky směrnice EU a návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, je možné jej využít i pro jakékoli jiné podněty na pracovištích, vedení se díky vnitřnímu oznamovacímu systému dozví včas problémy, které jinak mohou vést i k trestním stíháním, ztrátám a jiným problémům.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Férový oznamovací systém je uživatelsky přívětivý pro úřad i pro oznamovatele. Oceňují i cenovou politiku.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Vzhledem k prezentaci našeho projektu na říjnové výroční konferenci Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, kde byla problematika Whistleblowingu a také nepřipravenosti ČR  na tyto nové povinnosti diskutována, je s naším projektem seznámena většina cílových úřadů. Města již dostávají konkurenční nabídky, ty jsou ale za ceny i 4 x vyšší, aniž by měli odborné zázemí, což také zvyšuje atraktivitu našeho řešení.  Díky spolupráci přímo s úřady známe jejich požadavky a projekty vytváříme přímo pro ně.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Před dokončením technického řešení bylo nutné podrobně analyzovat směrnici i navrhovaný zákon, některé věci jsme konzultovali jak s advokáty tak s ministerstvem. Pak naši programátoři zrealizovali systém pro podávání a správu oznámení. Klíčové je zajištění bezpečnosti a ochrany údajů. Po dokončení je projekt použitelný pro kohokoli, nejen pro úřady, ale i pro firmy, které také budou muset vnitřní oznamovací systém a ochranu oznamovatelů zavést.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Projekt Férový oznamovací systém je určen pro dlouhodobé použití. Požadavky na transparentnost veřejné správy budou stále vyšší.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Férový oznamovací systém nabízí organizace dlouhodobé spolupracující s úřady obcí a měst s odborným zázemím a firemní historií a můžeme tak nabídnou velmi příznivou cenu a odbornost. Naopak podobná softwarová řešení na vnitřní oznamovací systém začaly nabízet společnosti založené pouze za tímto účelem a v posledním roce.
Férový oznamovací systém zahrnuje i vnitřní předpisy organizace a poučení zaměstnanců, které musí zaměstnavatel mít, stejně tak konzultace příslušné osoby s advokátem, systém má být podle směrnice EU primárně pro oznamování přestupků a trestných činů a  vyhodnocení oznámení tak laik nebude zvládat.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Snažíme se o informovanost veřejné správy. V posledních měsících školíme o problematice whistleblowingu desítky úředníků. O školení je velký zájem, protože Ministerstvo spravedlnosti jako příslušný orgán bohužel nenabízí ani školení ani metodiku, což je velmi smutné, s ohledem na termín 17.12. 2021, do kdy budou muset větší  města vnitřní oznamovací systém zavést. I kvůli tomuto selhání státu města ochranu oznamovatelů chápou bohužel jen jako další "buzeraci EU", nikoli příležitost jak zabránit problémům organizace a to se snažíme napravit.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

ne, jde o oznamovací systém, nikoli využití open dat.

 

 

5. Doplňující informace.

Projekt je výjimečný tím, že vychází z požadavků klientů, nejde o vytvoření aplikace, které se musí úřady přizpůsobit. Díky velké klientské základně jsme schopni nabídnout velmi férovou cenu za Férový oznamovací systém.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Realizovali jsme v posledních letech více projektů pro veřejnou správu, technická realizace tedy byla středně náročná. Díky dlouhé odborné přípravě se podařilo splnit i zákonné povinnosti pro oznamovací systém a zabezpečení oznamovatele.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Především v tom, že pro oblast digitalizace veřejné správy je nutné s úřady obcí  a měst spolupracovat a získat od nich požadavky na připravované řešení. Mnoho projektů eGovernmentu je nevyužitelných, protože jsou pro uživatele složité (jde i o malé obce, menší města bez odborného zázemí) nebo dokonce i zbytečné a nikdo z nich je nechce (např. Sbírka předpisů územních samosprávných celků).
Zastáváme proto názor, že pro úspěšné řešení ve veřejné správě je potřeba spolupráce s cílovými uživateli a naslouchat jim a znát toto prostředí.
Působíme 11 let a školili jsme již přes 170 000 účastníků z oblasti veřejné správy. Máme i poradenství, odborné kurzy, tak máme výbornou zpětnou vazbu a dlouhé diskuze s účastníky.  Díky tomu vznikl z požadavku klientů Generátor 106 na vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a také Akcelerátor managementu veřejné správy,

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Férový oznamovací systém FOSY by šel využít i pro jakoukoli zpětnou vazbu v rámci organizace, hodnocení apod. Výjimečný je ale formou zabezpečení oznámení a odborným zázemím společnosti Catania Group.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

projekt Generátor 106, aplikace, která městům vytvoří všechny úkony podle informačního zákona, včetně těch složitých. (Pokud by například hygienické stanice využívaly Generátor 106, nebudou mít problém se zahlcením žádostmi o informace)
- SP Nemesis / správa pohledávek
- Akcelerátor managementu veřejné správy - platforma na podporu vedoucích úředníků a tajemníků a starostů

KONTAKTY

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, 605 754 793 vesely@catania.cz   www.spmo.cz   https://spmo.cz/fosy/

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.