GEOPORTÁL MSK – ČÁST DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

A – Přihlašující

Jméno a příjmení:         Tomáš Vašica

Titul:                            Ing.     

Funkce:                         vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          informatiky

E-mail:                         tomas.vasica@msk.cz

Telefon:                       595 622 215

Adresa:                         ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Úřad/firma:                  Moravskoslezský kraj

Nominace v kategorii:   kraje

 

B – Projekt

Název projektu: GEOPORTÁL MSK – ČÁST DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Lokalita: území Moravskoslezského kraje

Cíl projektu:

 

- implementace informačního systému pro podporu procesů silničního hospodářství a ostatních oborových systémů využívající data a informace o silniční síti (např. územní plánování, ochrana životního prostředí, správa majetku atd.)

- vytvořit jeden informační systém s komplexním systémovým prostředím pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací Moravskoslezského kraje, jejích dílčích součástech a příslušenství ve vazbě na jednotnou georeferenční síť pozemních komunikací a stanovené povinnosti vlastníka technické a dopravní infrastruktury vyplývající ze stavebního zákona.

- poskytnout aktuální a objektivní informace o stavu pozemních komunikací pro management kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci a odbornou i laickou veřejnost

 

 

- zmapovat silnice II. a III. tříd ve třetí třídě přesnosti pro tzv. digitální mapu komunikací, přičemž tato data budou vstupem do Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje.

 

Cílová skupina:

občané, podnikatelé, zaměstnanci ve veřejné správě

Provozovatel:

Moravskoslezský kraj

Realizátor:

Moravskoslezský kraj

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO

Je nespornou výhodou mít k dispozici takříkajíc pod jednou střechou databáze, geografická i geodetická data, datový sklad projektové dokumentace, informace o technickém stavu vozovek a silničních objektů, provedené diagnostiky, data běžných prohlídek komunikací a evidence jejich závad, správu zimní údržby, informace ze silničních meteostanic, spravovaný majetek, možnost sledovat provádění a plánování akcí staveb, oprav a údržby silnic, sledování záruk, panoramatická videa, ortofotomapy, přístup do dat ČÚZK, dopravních informací a nehodových lokalit, atd. Jedná se o správu digitálních dat majetku MSK, která dosud nebyla v takovém rozsahu k dispozici.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Interní část projektu je určena pro celou škálu uživatelů MSK a Správy silnic MSK nejrůznějšího zaměření – od managementu po investiční techniky, silniční a mostní specialisty, geodety, správce majetku, specialisty na údržbu silnic, dispečery, … Veřejná část projektu nabízí základní data krajských silnic ve formě silniční mapy a geodeticky zaměřenou digitální mapu komunikací krajských silnic.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Uživatelé jsou dle svého odborného zaměření postupně seznamováni s jednotlivými moduly a v současné době probíhá personální doplnění týmu, který bude mít ve stručnosti na starosti:

- implementaci informačního systému v rámci jednotlivých středisek a organizace, rozvoj, tj. návrh nových či optimalizaci stávajících funkcí systému, jejich počáteční nastavení, testování a nasazení do rutinního provozu;

- administraci uživatelů a dat, metodické vedení, uživatelskou a konzultační podporu, provádění interního školení uživatelů systému;

- organizaci sběru, kontrol, zpracování a publikování dat na síti pozemních komunikací ve vlastnictví MSK;

- správu databází, zpracování prostorových analýz, statistických výstupů a tematických mapových kompozic pro potřeby uživatelů.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Náklady na pořízení projektu odpovídají obdobným projektům.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Minimální doba udržitelnosti projektu je 5 let, nicméně se jedná o nikdy nekončící proces sledování životního cyklu dopravní infrastruktury a tím zefektivnění hospodaření s pozemními komunikacemi Moravskoslezského kraje.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Využívání digitálních dat, pojímajících procesy v silničním hospodářství, je trendem a v dnešní době velmi efektivním způsobem, jak sdílet informace z různých zdrojů v jednom aplikačním prostředí.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Zatím nebyla příležitost, jelikož projekt je relativně „čerstvý".

 

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Uživatel má možnost využít webové aplikace, mapové aplikace a mobilní aplikace. Dále je možné využít mapové služby a otevřená data při tvorbě vlastních mapových aplikací.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívá OPEN DATA?

ANO.

Projekt tak byl cílen.

Prostřednictvím geoportálu jsou publikována otevřená data pro následující oblasti: informace o projektech oprav a údržby komunikací, informace o stavech komunikací a evidence pasportu dopravního značení.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Při realizaci projektu byly aplikovány základní principy projektového řízení, a to:

  1. řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na
  • věcné plnění – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací,
  • závazný harmonogram projektu – dodržování termínů v harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k zadavateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací;
  1. zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů ze všech konzultačních a projektových schůzek a pracovních jednání;
  2. prezenční účast odpovědné osoby dodavatele na kontrolních dnech v pravidelných minimálně měsíčních intervalech, pro každý z milníků dle harmonogramu byl uskutečněn samostatný kontrolní den;
  3. reporting projektu na úrovni pravidelných písemných zpráv;
  4. ukládání projektové dokumentace, zápisů, reportingu projektu a vedení projektových videohovorů bylo realizováno v rámci komunikační platformy Microsoft Teams.

 

Značným přínosem tohoto projektu je zmapování silnic II. a III. tříd pro Digitální mapu komunikací Moravskoslezského kraje, mj. ve formátu JVF DTM. Pořízená data budou vstupem do Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Projekt byl náročný nejen z pohledu rozsahu požadavků na integraci a migraci interních a externích datových zdrojů, ale také z pohledu požadované šíře pokrytí provozně-technické agendy správy a údržby silnic dodávanými aplikacemi. V rámci dodaného systému, resp. jeho jednotného datového skladu, jsou integrovány především veškeré datové zdroje používané Správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) pro její základní provozně-technickou agendu (data ISSDS, dostupná pasportizace, data zimní údržby, evidence závad, mosty a propustky, měření stavu vozovek, plánované a realizované akce nebo aktuální dopravní události). Systém poskytuje uživatelům jednotné prostředí ve formě interního portálu GDI a DMK, který je napojen na centrální správu identit (IDM) Moravskoslezského kraje a pro pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a SSMSK slouží jako rozcestník na dodávané aplikace pro zimní údržbu, pasportizaci, majetkoprávní agendu, evidenci závad či správu projektů. Součástí dodávky byly 2 mobilní aplikace – pasport a evidence závad. Nad datovým skladem je vytvořena sada mapových služeb s využitím ArcGIS Serveru a základní mapová aplikace interaktivní mapa. Administrátorům je umožněno vytvářet vlastní mapové aplikace v rozhraní Portal for ArcGIS. Součástí dodávky byla také základní sada manažerských a provozních reportů vytvořená na jednotným datovým skladem. V rámci projektu byla dále řešena harmonizace s daty pořizované Digitální mapy komunikací Moravskoslezského kraje a také vizualizace pořízených dat ve formě mapové aplikace digitální mapa komunikací.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Hlavní devizou je šíře pokrytí datovými zdroji z oblasti dopravní infrastruktury a robustní datový sklad, který mimo jiné poskytuje API pro příjem a zasílaní dat. Kombinace robustního datového skladu s nasazením ArcGIS Serveru a Portal for ArcGIS navíc vytváří silné základy pro vytváření celé sady mapových aplikací šitých na míru uživatelům.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Z dodaného řešení lze opakovaně využít portál GDI a DMK, který představuje jakousi platformu, jednotné prostředí a nástroj pro správu uživatelů a datového skladu. V rámci projektu vznikla také sada widgetů připravených pro mapové aplikace v ArcGIS Web AppBuilder. Výjimečným specifikem systému je zajištěná prostorová vazba dat na uzlový lokalizační systém ŘSD ČR. Systém má provedenou integrační vazbu na systém ISSDS, data ISSDS jsou předávána a importována do datového skladu GDI dvakrát ročně, přičemž je zajištěna aktualizace a lokalizace těchto dat. Dále je v rámci dodaného systému zajištěna vazba na Jednotný systém dopravních informací, agendu dopravní omezení, je proto vytvořené a zprovozněné rozhraní na příjem dat dopravních omezení (prostřednictvím tzv. datového distribuční rozhraní).

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Firma VARS realizovala v minulosti celou řadu významných inteligentních dopravních systémů (např. Národní dopravní a informační centrum, Hlavní dopravní řídicí ústředna a Dopravní informační centrum hlavního města Praha) nebo systémů pro hospodaření s pozemními komunikacemi, v posledních letech např. systém hospodaření s vozovkou pro ŘSD ČR. Momentálně řešíme obdobný geoportál pro SÚS Plzeňského kraje. V rámci sdružení „VARS – GEOREAL – T-MAPY“ jsme úspěšně realizovali v roce 2021 Portál územního plánování Kraje Vysočina.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.