Datová platforma Golemio

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jana Buraňová

Titul: Ing.

Funkce: PR specialista a tisková mluvčí

Odbor/oddělení: oddělení komunikace a marketingu MČ Praha 7

E-mail: buranova.jana@operatorict.cz

Telefon: +420 777 489 998

Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Úřad/firma: Operátor ICT, a. s.

Nominace: kategorie měst-MČ

 

B – Projekt

Název projektu: Datová platforma Golemio

Lokalita: hl. m. Praha (dále jen HMP)

Cíl projektu:

- poskytnout Praze nástroje a datovou základnu, která umožní lepší rozhodování na základě dat, analýz a sdílení dat

Cílová skupina:

primárně

- pracovníci městské samosprávy (Magistrát HMP), volení politici (členové Rady HMP a členové Zastupitelstva HMP) a jejich týmy

- městské společnosti a příspěvkové organizace

- další zájemci z prostředí města, například městské části a jejich organizace 

sekundárně

- široká veřejnost, tj. občané a obyvatelé Prahy a širokého okolí

Provozovatel: Operátor ICT, a. s.

Realizátor: Operátor ICT, a. s.

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Datová platforma Golemio poskytuje v rutinním provozu celou řadu výstupů (120 živých dashboardů poskytovaných městu, webové stránky golemio.cz, pragozor.cz, covid.praha.eu, ockovani.praha.eu) nad širokou oblastí dat (doprava, zdravotnictví, sociální služby, odpadové hospodářství a další), které slouží pro každodenní rozhodování relevantních osob v městském ekosystému (zaměstnanci Magistrátu HMP a městských organizací, politická reprezentace města). Zároveň výstupy z datové platformy Golemio přímo ovlivňují každodenní život obyvatel města a širokého okolí prostřednictvím dat využívaných celou řadou webových a mobilních aplikací či prvky městského mobiliáře, například informace o zpoždění MHD.  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Projekt datové platformy Golemio je vnímaný a uznávaný jako prospěšný širokou řadou uživatelů, počínaje primátorem HMP, členy Rady HMP, zastupiteli HMP, úředníky z celé řady odborů Magistrátu HMP a také zástupci mnoha pražských společností a organizací.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Neustále však probíhá popularizace jednotlivých služeb a produktů, poskytovaných týmem datové platformy Golemio, a to jak již existujících, tak nově vytvářených, prostřednictvím nejširší možné komunikační matice, zaměřené na cílovou skupinu (přímá komunikace se zástupci Magistrátu HMP, odborné tematické konference, pořádání každoročního pražského datového kongresu, rozhovory v odborných médiích aj.).

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

S ohledem na velmi velkou šíři výstupů, jak ve smyslu počtu, tak nejrůznějších druhů, lze jednoznačně potvrdit, že dosažené výsledky plně odpovídají vynaloženým nákladům.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Projekt datové platformy Golemio již v současné době poskytuje řadu výstupů, které jsou integrálně zapojeny do digitální městské infrastruktury, a předpokládáme, že v souladu s prohlubující se spoluprací s řadou městských organizací bude datová platforma Golemio trvalým zdrojem informací a dat pro celý městský ekosystém.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt je díky svému konceptu zaměřenému mimo jiné na využití open source, open dat, agilních metod vývoje, proklientského přístupu aj. již v současné době inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy, například pro jiné kraje (Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj) či pro jednotlivá města, či městské organizace. 

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, UŽ BYLY.

Nabyté zkušenosti jsou rutinně předávány prostřednictvím nejrůznějších odborných platforem, seminářů a konzultací. Mimo to byl celý projekt datové platformy Golemio uveřejněn jako open source pod svobodnou licencí tak, aby libovolný jiný subjekt veřejné správy mohl využít dosavadní dílo vytvořené týmem datové platformy Golemio.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

K jednotlivým výstupům lze typicky přistupovat více kanály, primárně přes specifické rozhraní každého výstupu a také prostřednictvím specializovaného API, kdy lze data využít pro další webové či mobilní aplikace a jiné projekty.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívá OPEN DATA?

ANO, BYL TAK CÍLEN.

Projekt datové platformy Golemio je od samých základů postaven jednak na využívání otevřených dat, ale také na tom, aby sloužil jako zdroj otevřených dat, tedy aby mohl poskytovat široké veřejnosti data, která jsou prostřednictvím datové platformy zpracovávána. Zároveň je tým datové platformy Golemio zapojen do procesu poskytování otevřených dat Magistrátu HMP, městských organizací a spravuje a vytváří pražský katalog otevřených dat.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pražská datová platforma Golemio (viz: https://golemio.cz/) je v městském prostředí unikátní spojení na míru vyvinuté open source softwarové platformy pro zpracování velkých objemů dat a zkušeného týmu konzultantů, datových analytiků a vývojářů, kteří poskytují městu, městským částem a městským společnostem své služby nad daty nejrůznějšího charakteru. Datová platforma rutinně zpracovává jak data v reálném čase, například o individuální i hromadné dopravě v Praze, cyklistice, pěší dopravě či o odpadovém hospodářství, tak statistická data o zdravotnictví, sociálních službách, veřejných zakázkách, dotacích, životním prostředí, bydlení, energetice a dalších oblastech, relevantních pro rozhodování politiků, městských úředníků či důležitých pro informování široké veřejnosti. Celkem datová platforma provozuje kolem 120 živých dashboardů nad těmito daty, několik webů a také back-endových datových aplikací. Ukázky projektů zde: https://golemio.cz/projects

Detailní popis řešení zde: https://golemio.cz/technology?? Dala bych do popisu??//

Projekt je výjimečný tím, že umožňuje spolupráci a předávání dat vícero subjektů.. Například data z Waze jsou na jednom místě v datové platformě a v různých podobách jsou sdílena různým subjektům (TSK, Letiště Praha, Ropid, Magistrát HMP, IPR ...). Reálně probíhá obrovský re-use dat, který je postaven primárně na business driven přístupu. To je možné zejména díky výbornému nastavení technologických principů (modulární platforma, agilní vývoj, škálovatelná infrastruktura …). Více viz: https://gitlab.com/operator-ict/golemio. 

Jednotlivé vybrané projekty je možné si prohlédnout zde: https://golemio.cz/projects.

 

D – POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA


Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik

Datová platforma je komplexní modulární open source platforma, dokumentace je zde: https://gitlab.com/operator-ict/golemio.

Vytvořit takové řešení interními silami vyžadovalo zejména najmout a motivovat vysoce kvalifikovaný a moderně smýšlející vývojářský tým a vytvořit mu patřičný prostor. Zároveň bylo nutné platformu postavit jako cloud agnostic řešení, které umožní vertikální i horizontální škálování. Výsledné řešení tak převyšuje i mnohá komerční řešení. 

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirace pro ostatní realizátory je z našeho pohledu dvojí:

1) samotná existence projektu datové platformy Golemio v prostředí veřejné správy, tedy kombinace vlastního vývoje nástroje a služeb prostřednictvím týmu konzultantů a datových analytiků;

2) zdrojem inspirace je pak samotný software datové platformy Golemio, který je uveřejněn jako open source, a je tedy využitelný jako základ projektů jiných realizátorů. 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?Samotné jádro systému, tedy software datové platformy Golemio, je možné využívat opakovaně (i proto došlo ke zveřejnění jako open source pod svobodnou licencí), výjimečným specifikem jsou některá vizuální rozhraní využívaná pro prezentování dat z datové platformy Golemio, například projekt/web www.Pragozor.cz pro zpřístupnění městských dat široké veřejnosti. 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Městská společnost Operátor ICT, a. s., jejímž jediným akcionářem je hl. m. Praha, realizovala například projekt Multikanálového odbavovacího systému (MOS), na kterém stojí celý integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje, PID, včetně prodejních kanálů pro předplatné a jednotlivé jízdné (Lítačka a aplikace PID Lítačka). Tento systém je kromě oblasti Prahy a Středočeského kraje také používán pro Liberecký kraj.

 

Martin Lér

Konzultant, Data City Lab | Datová platforma Golemio.cz

Tel: +420 778 887 715, e-mail: ler.martin@operatorict.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.