Integrace ekonomického systému a spisové služby – zveřejňovaní smluv a elektronické schvalování dokladů

A – PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jan Jelínek

Titul: Bc.

Funkce: vedoucí odboru

Odbor/oddělení: odbor informatiky a organizačních věcí

E-mail: jelinek.j@kr-ustecky.cz

Telefon: 475 657 301

Adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Úřad/firma: Ústecký kraj

Nominace v kategorii: kraje

 

B – PROJEKT

Název projektu: Integrace ekonomického systému a spisové služby – zveřejňovaní smluv a elektronické schvalování dokladů

Lokalita: Ústecký kraj

Cíle projektu:

- zajištění jednotnosti a souladu evidence smluv Ústeckého kraje s legislativou registru smluv

- vazba smluv na registr smluv

- oboustranná vazba ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV 2018 a spisové služby e-spis Krajského úřadu Ústeckého kraje

- přehled zveřejňovaných smluv v rámci Ústeckého kraje

- zajištění souladu elektronického schvalování dokladů Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti nákupu, rozpočtu, financí a prodeje s legislativou o finanční kontrole a spisové a archivní službě

- zjednodušení pracovních činností a zabezpečení kontrolních funkcí dle směrnice o finanční kontrole

- exporty položek elektronického schvalování, včetně příloh pro kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí, poskytovatelé dotací

- dostupnost informací na jednom místě

- snadný přístup k jednotlivým systémům i integračním procesům pomocí vzdáleného připojení (VPN)

Cílová skupina: Krajský úřad Ústeckého kraje

Provozovatel: Ústecký kraj (kontaktní osoba za e-spis:Ing. Lenka Gallová, e-mail: gallova.l@kr-ustecky.cz; kontaktní osoba za Microsoft Dynamics NAV 2018: Ing. Šárka Šťástková, e-mail: stastkova.s@kr-ustecky.cz)

Realizátor:

- Solitea, a.s. (kontaktní osoba za Solitea, a.s.: Ing. Dagmar Lopraisová, e-mail: dagmar.lopraisova@solitea.cz

- ICZ a.s. (kontaktní adresa za ICZ a.s.: Petr Gebrian, email: petr.gebrian@i.cz

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

 

ANO.

Výsledky jsou prokazatelně zjednodušením a systematizováním činností při zveřejňování smluv a elektronickém schvalování dokladů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dochází tak ke komplexnímu sjednocování dat v ekonomickém systému Microsoft Dynamics NAV 2018, spisové služby e-spis i registru smluv.

Při tvorbě smlouvy v ekonomickém systému dochází ke zveřejnění v registru smluv, kterému předchází tvorba dokumentu ve spisové službě, není tedy nutné vstupovat do všech těchto aplikací a evidovat požadovaná data duplicitně. Následné modifikace dat jsou taktéž tvořeny pouze z ekonomického systému a pomocí integrací dochází k jejich propisování i do spisové služby a registru smluv. Zároveň je vytvořena vazba na jednotlivé doklady ekonomického systému a spisové služby, které jsou dostupné přes prokliky v obou systémech. Dle platné legislativy je až do skončení platnosti smlouvy držitelem pouze ekonomický systém, který pak předává držení spisové službě a dokumenty je pak možno archivovat.

Elektronické schvalování v ekonomickém systému Microsoft Dynamics NAV 2018 zajišťuje rychlejší a zabezpečenou evidenci jednotlivých schvalovacích procesů, které zaznamenávají přesné termíny a časy, kdy k těmto procesům došlo. Zároveň lze exportovat položky schvalování pro vybrané doklady do přehledných složek, včetně příloh, a to i přes VPN. Tímto procesem je tak zajištěna činnost úřadu v rámci legislativní povinnosti při nakládaní s finančními prostředky veřejné správy. Zároveň dochází ke snadnějšímu předávání dat kontrolním orgánům Ministerstva financí.

Pomocí elektronizace schvalování dokladů došlo k významnému snížení počtu tištěných dokumentů, a to faktur, likvidačních listů, protokolů apod.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Tento projekt, který představuje široké propojení systémů, je velmi prospěšný pro všechny uživatele Krajského úřadu Ústeckého kraje, jelikož mají k dispozici veškerá data týkající se smluv a dokladů z oblasti nákupu, rozpočtu, financí a prodeje na jednom místě, a to i přes vzdálené pracovní připojení. Uživatelské prostředí je možné v určitých oblastech upravit dle konkrétních uživatelských rolí.

Jelikož jsou doklady schvalovány elektronicky, není nutná osobní účast jednotlivých schvalovatelů, jako tomu bylo při náročnějším procesu schvalování dokladů v listinné podobě. Systém zároveň upozorňuje jednotlivé uživatele pomocí e-mailových či systémových notifikací o stavu schvalování a zpracování daných dokladů. Je zabezpečena i zastupitelnost jednotlivých uživatelů pomocí dostupných akcí předat/převzít a delegovat.

V ekonomickém systému dochází k podepisování dokladů typu nákupních objednávek a prodejních dokladů pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu, včetně časového razítka, čímž je zajištěna identifikace schvalovatele a je zamezena změna schvalovaného dokladu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Všichni uživatelé Krajského úřadu Ústeckého kraje byli prostřednictvím dodavatele proškoleni, a to v jednotlivých oblastech dle typů dokladů. Zástupci vybraných odborů, ekonomický odbor
a administrátoři z odboru IT byli přítomni na pracovních workshopech při tvorbě analýzy
a i následné realizaci integračních procesů. V rámci usnadnění pracovních činností týkajících se tvorby a zveřejňování smluv a elektronického schvalování dokladů mají všichni uživatelé k dispozici podrobné uživatelské dokumentace. Odbor IT ve spolupráci s dodavatelem zajišťuje technickou podporu všem uživatelům a funguje jako administrátor jednotlivých systémů. Uživatelské dokumentace se pravidelně aktualizují dle rozvojových a legislativních požadavků. Následná školení jsou pak zajištěna pracovníky odboru IT, jako tomu bylo např. u zveřejňování smluv.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Integrace jsou využity v provozu teprve prvním rokem a některé integrace týkající se elektronického schvalování dokladů v oblasti prodeje a financí se používají teprve měsíc. Ale i za tak krátkou dobu je zřejmé, že zapracované integrace napomáhají odstranit disproporce dat v rámci registru smluv, ekonomického a spisového systému Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zrychlují proces tvorby a schvalování dokladů.

V příštím roce jsou naplánovány další legislativní úpravy integračních procesů, které ještě více zjednoduší především činnost při zveřejňování smluv a jejich následné modifikaci. Další plánované úpravy souvisí s trendem uzavírání smluv v elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 Lze tedy konstatovat, že integrace plní očekávané výsledky vzhledem k vynaloženým nákladům a ze strany uživatelů přicházejí další podněty na rozvoj a úpravy elektronizace.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Integrace systémů jsou ze své podstaty považovány z hlediska jejich trvání či účinku jako trvalé. Elektronizace je považována za nedílnou součást činnosti veřejné správy, dochází tak ke zjednodušování a zrychlení činností Krajského úřadu Ústeckého kraje jako celku. Jednotlivé systémy jsou zároveň pravidelně aktualizovány a tím jsou vylepšovány a zefektivněny i jednotlivé integrace. V budoucnu budou následovat další legislativní úpravy a rozvojové požadavky, a to především ekonomického systému Dynamics NAV 2018, které posunou elektronizaci úřadu na vyšší úroveň. Očekáváme také, že již nebude nutné tisknout některé dokumenty pro kontrolní činnost odborů či jiných složek veřejné správy.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Integrace a jednotlivé systémy jsou rozhodně inspirující pro veřejnou správu i jednotlivé organizace v soukromém sektoru. Samozřejmě každý úřad či organizace má svá specifika a tvorba či vykazování dat tak mohou být odlišné.

Ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV 2018 je v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje využíván dlouhodobě již 14 let a spisová služba e-spis již třetím rokem. Tvorba integrací napříč systémy s registrem smluv byla časově i technicky velice náročná a bylo nutné do některých fází zapojit obě dodavatelské firmy zároveň – Solitea, a.s., jakožto dodavatele ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV 2018 a ICZ a.s. jakožto dodavatele systému spisové služby e-spis.

Lze však konstatovat, že jednotlivá nastavení jsou upravena na míru Krajského úřadu Ústeckého kraje, a bylo by tedy možné vytvářet další specifická nastavení dle pokynů zadavatele, jelikož ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV 2018 i spisová služba e-spis představují parametricky nastavitelné informační systémy.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, UŹ BYLY.

Integrace byly krátce představeny v rámci letošní konference „Rok informatiky 2022“, která se koná pravidelně jednou ročně a je možné zde zhlédnout prezentace jednotlivých krajů z oblasti IT. Vzhledem k tomu, že se této konference účastní zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí z celé České republiky, dochází k představení projektů ostatním subjektům veřejné správy. Na základě těchto setkání se tak mohou na nás obrátit pracovníci jiných úřadů s žádostí o základní informace a zkušenosti.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Data, která jsou obsažena v ekonomickém systému a spisové službě, může získat pouze oprávněný uživatel Krajského úřadu Ústeckého kraje, který má nastavena konkrétní práva dle specifikovaných systémových míst organizační struktury. Ekonomický systém Dynamics NAV 2018 je instalován na jednotlivé počítače uživatelů pomocí klienta a je dostupný pouze v rámci vnitřní sítě Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo na základě vzdáleného připojení VPN do vnitřní sítě a zároveň zabezpečeného přístupu na server, který je podmíněn nastavením práv vybraného uživatele.

Spisová služba e-spis představuje webovou aplikaci, která je k dispozici v rámci vnitřní sítě Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě individuálních přístupů či vzdáleného připojení VPN do vnitřní sítě, které jsou taktéž podmíněny nastavením práv dle systémového místa a dalším individuálním nastavením konkrétního uživatele.

Přístup do VPN je zajištěn pomocí dvoufaktorové autentifikace.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívá OPEN DATA?

NENÍ MOžNÉ.

Jedná se o ekonomický systém a spisovou službu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tato data nelze plně využívat jako OPEN DATA. Dle legislativy jsou zveřejňována data týkající se smluv, a to v rámci registru smluv, zde jsou zveřejňovány smlouvy Ústeckého kraje ve strojově čitelném formátu.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Integrace vznikaly dlouhodobě. Pro vybraný projekt byl vytvořen pracovní tým, který tvořili pracovníci úřadu z odboru IT, zástupci jednotlivých odborů a pracovníci realizátorů, tedy dodavatelů. Počátkem vzniku byla tvorba analýzy projektu, která se vyvíjela postupně jako výstup z jednotlivých probíhajících workshopů. Po náročném zpracování analýzy dodavatelskou firmou docházelo v pravidelných intervalech k realizaci a ukázce jednotlivých oblastí a popisu pracovních postupů.

Po technické realizaci následovalo rozsáhlé školení vybraných uživatelů rozdělených do skupin dle činností pracovníků a typů zpracovávaných dokladů. V rámci těchto ukázek realizace a samotného školení vznikaly další drobné i důležité poznatky, které měly dopad na konečnou fázi realizace, a bylo tak nutné upravovat specifická nastavení.

Tento proces od počátku analýzy až po realizaci tak dlouhodobě zaměstnával pracovníky úřadu i dodavatelů. Kromě workshopů byly realizovány i webové online schůzky k vyřešení problému technického nastavení obou systémů. V rámci ostrého startu v provozních databázích byla zajištěna zvýšená podpora jak ze strany dodavatelů, tak ze strany pracovníků odboru IT.

Provozní podpora uživatelů v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje je pravidelně zajišťována formou Helpdesku, ale samozřejmě i každodenní osobní či telefonickou komunikací. V případě složitějších úkonů a nesrovnalostí je využíván helpdeskový systém dodavatelů a pravidelné měsíční konzultace.

Dle platné legislativy a z důvodu zefektivnění pracovních procesů dochází ke vzniku nových rozvojových požadavků a podnětů. Plánujeme vytvořit další nové funkcionality, které pomocí elektronizace povedou k usnadnění práce a zjednodušení činností všech uživatelů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popis za společnost Solitea, a.s.

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik

 

Evidence smluv Krajského úřadu Ústeckého kraje byla začleněna do ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV se všemi vazbami na související evidence v oblasti rozpočtu, evidence projektů, nákupu, prodeje a financí. Dále byly zapracovány všechny související procesy životního cyklu smlouvy – podepsání, zveřejnění, čerpání, tvorba dodatků, modifikace, znepřístupnění a ukončení smlouvy.

Integrace mezi ekonomickým systémem Microsoft Dynamics NAV a systémem spisové služby e-spis byla realizována v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Použita byla technologie služeb API a SOAP a využívány jsou dva způsoby integrací:

- synchronní volání z Microsoft Dynamics NAV do e-spis, kdy uživatel získává v jedné transakci přímou odpověď ze systému e-spis. Takto jsou odesílány např. požadavky na založení či modifikaci dokumentu v systému e-spis;

- asynchronní volání z Microsoft Dynamics NAV do e-spis, kdy odpověď ze systému e-spis přichází s časovým odstupem a jsou z e-spis odesílány v dávkách. Takto jsou zpracovávány např. požadavky na zveřejnění smlouvy v registru smluv;

- asynchronní volání z e-spis do Microsoft Dynamics NAV, kdy systém e-spis odesílá dávky s požadavky na založení nového dokument v systému Microsoft Dynamics NAV. Takto jsou zpracovávány např. přijaté faktury od dodavatelů.

Schvalování dokumentů je realizováno v rámci ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV a nevyžaduje použití žádné další externí aplikace. Při technickém návrhu schvalování jsme se snažili o maximální začlenění procesu schvalování do procesu tvorby a účtování dokladů s využitím integrálních funkcí systému Microsoft Dynamics NAV. Schvalování probíhá výhradně uvnitř systému Microsoft Dynamics NAV, nebylo nutné implementovat žádný další systém s případnými dalšími náklady na licence a správu systému a uživatelé provádějí oba procesy – evidenci účetních dokladů i jejich schvalování v rámci jednoho systému nad jedním dokladem.

Ze stejného důvodu jsou všechny přílohy schvalovaných dokladů ukládány uvnitř databáze Microsoft Dynamics NAV s vazbou na konkrétní schvalovaný doklad.

Systém umožňuje k jednomu schvalovanému dokladu opakovat proces schvalování v případech, kdy předchozí schvalování skončilo zamítnutím nebo odvoláním požadavku na schvalování.

Dalším velmi důležitým aspektem technického návrhu řešení bylo zajištění neměnnosti schvalovaných dokladů a jejich příloh v průběhu schvalování a průkaznosti provedeného schvalování, tj. průkaznost vazby schvalovatel – schvalovaný doklad - schvalované přílohy.

Technické řešení schvalování kombinuje tzv. šablony schvalovatelů dokladu (určují typy schvalovatelů povinné a povolené pro daný typ dokladu a jejich pořadí) s šablonami schvalování dokladu (určují workflow dokladu, povolené operace a následné události, které se s dokladem mohou v rámci schvalování provádět).

Každý schvalovaný dokument je možné automaticky převést do definované podoby ve formátu PDF, tento PDF dokument uložit přímo do databáze Microsoft Dynamics NAV ve vazbě k danému schvalovanému dokumentu, je možné jej elektronicky podepsat a připojit časové razítko. Následně je možné tento dokument odeslat do schvalování a po schválení také předat do systému e-spis, který jej může dále zpracovávat, např. vytvořit zásilku a odeslat požadovanému subjektu.

Při odeslání konkrétního dokladu do schvalování generuje systém tzv. položku schvalování pro každého požadovaného schvalovatele a odesílá mu upozornění v rámci systému NAV nebo notifikaci e-mailem v závislosti na zvoleném nastavení pro daného uživatele.

Položka schvalování je jedinečným auditním záznamem o provedeném schvalování konkrétním uživatelem a je pevně spojená se schvalovaným dokladem, jeho obrazem v podobě generované přílohy v PDF formátu a všech případných dalších příloh daného dokladu.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativnost našeho řešení lze spatřovat v maximálním využití a zušlechtění integrálních funkcí systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti schvalování dokladů bez nutnosti provádět schvalování v jiných systémech nebo aplikacích mimo NAV.

Vše od založení dokladu, jeho přípravy před schvalováním, připojení externích doplňkových příloh k dokladu, generování PDF souboru schvalovaného dokladu, tok dokladu mezi schvalovateli, předávání a přebírání dokladu mezi organizačními jednotkami a konkrétními uživateli, zaúčtování dokladu, připojení elektronického podpisu a časového razítka až po případné předání dokumentu do systému e-spis k jeho odeslání ven z úřadu probíhá uvnitř systému Microsoft Dynamics NAV a uživatelé tak pracují v jednom prostředí, kde mají k dispozici veškeré vazby daného dokladu na další části systému, jako je evidence smluv, projektů, dlouhodobého majetku apod.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Uvedené řešení je možné nabídnout každé účetní jednotce, která používá ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV 2018 či jeho další vyšší verze. Tento konkrétní projekt byl v detailech výrazně uzpůsoben potřebám krajského úřadu a pro účetní jednotky typu územně samosprávních celků je tak v daném rozsahu plně využitelný. Pro účetní jednotky jiných typů je využitelný s jistou mírou úprav, např. změna PDF podoby jednotlivých schvalovaných dokladů. Většina parametrů schvalovacích workflow je otázkou nastavení.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V obdobném rozsahu jsme realizovali např. tyto projekty:

- projekt schvalování dokladů pro firmu CzechToll s. r. o. se sídlem v České republice. Firma CzechToll provozuje systém elektronického mýtného v České republice a jako ekonomický informační systém používá systém Microsoft Dynamics NAV 2019.Společnost Solitea, a.s., je dodavatelem a implementátorem tohoto systému a nadále zajišťuje jeho podporu, údržbu a rozvoj.

V této firmě jsme použili stejné technické řešení schvalování dokladů jako pro projekt Ústeckého kraje, tedy schvalování jako integrální část ekonomického informačního systému s využitím šablon schvalování dokladu.

Projekt schvalování byl realizován samostatně jako rozvojový projekt následující po projektu implementace ekonomického informačního systému, v provozu je od 1. 1. 2022.

 

- projekt schvalování dokladů pro firmu SOTIO Biotech Inc. se sídlem ve Spojených státech amerických.

Firma SOTIO vyvíjí novou generaci účinných imunoterapií pro pacienty s nádorovým onemocněním. Za tím účelem provozuje výzkumné laboratoře v Praze (ČR) a v Cambridge (USA), jež spolupracují s výzkumnými týmy a nemocnicemi v USA a v Evropě.

Jako ekonomický informační systém používá systém Microsoft Dynamics 365 Business Central 21, což je název nejnovější verze systému Microsoft Dynamics NAV.

Společnost Solitea, a.s., je dodavatelem a implementátorem tohoto systému a zajišťuje jeho podporu, údržbu a rozvoj.

V této firmě jsme použili stejné technické řešení schvalování dokladů jako pro projekt Ústeckého kraje, tedy schvalování jako integrální část ekonomického informačního systému s využitím šablon schvalování dokladu.

Projekt schvalování byl realizován samostatně jako rozvojový projekt následující po projektu implementace ekonomického informačního systému, v provozu od 1. 1. 2022.

 

- projekt implementace informačního systému, včetně schvalování dokladů pro firmy BASALT CZ s.r.o. a BASALT s.r.o.

Společnosti se zabývají těžbou a zpracováním přírodního kamene v provozovnách Všechlapy, Libá a Měrunice. Dobývaným nerostem jsou magmatické a metamorfované horniny (amfibolit, spilit) a hlavními produkty jsou drtě, štěrkodrtě a štěrky pro stavební účely.

Jako ekonomický informační systém používá systém Microsoft Dynamics 365 Business Central 20.3, což je název novější verze systému Microsoft Dynamics NAV.

Společnost Solitea, a.s., je dodavatelem a implementátorem tohoto systému a zajišťuje jeho podporu, údržbu a rozvoj.

V těchto firmách jsme použili stejné technické řešení schvalování dokladů jako pro projekt Ústeckého kraje, tedy schvalování jako integrální část ekonomického informačního systému s využitím šablon schvalování dokladu.

Projekt schvalování byl realizován jako součást projektu implementace ekonomického informačního systému, v provozu je od 1. 11. 2022.

 

Solitea, a.s.( kontaktní osoba za Solitea, a.s.: Ing. Dagmar Lopraisová, email: dagmar.lopraisova@solitea.cz)

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popis za společnost ICZ a.s.

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik

 

Předmětná realizace integrační vazby mezi systém ICZ e-spis® a Microsoft Dynamics NAV 2018 probíhala v rámci celkové dodávky nového systému spisové služby, a to za 2 definovaných předpokladů:

- využití pravidel a principů NSESSS jako standardizované normativy pro komunikaci mezi spisovou službou a systémem spravujícím dokumenty;

- maximální adaptace uživatelských pravidel s ohledem na skutečnost, že příslušný systém spravující dokumenty je postaven na principu multiagendového systému na platformě Microsoft Dynamics NAV 2018.

Skloubení výše uvedených předpokladů umožnilo individuální parametrizace dané konektivity, která přinesla maximální efekt, ale zároveň i extrémně vyšší náročnost jak na straně zaměstnanců objednatele, tak na straně spolupracujících dodavatelů.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirace z pohledu řešení může být uvažována ve 2 úrovních. Ta primární vychází z principu nebát se komunikovat se zástupci objednatele o využití maximálního rozsahu přínosů, tzn. navrhovat i taková řešení, která před tím realizována nebyla, ale uživatelsky jsou poptávána, a to za předpokladu, že dodávaná technologie je limitně schopná poskytnout potřebný komfort a rozsah.

Sekundární úroveň je postavena na vnitřním nastavení, tzn. od první chvíle zahájení projektu vědět, kam se má projekt směrovat a zároveň tento trend držet.

V neposlední řadě je inspirativní, že i dva vedle sebe stojící systémy dvou různých výrobců mohou zajistit efektivní integrovanou komunikaci s případnými hodnotami často umožněnými na bázi centrálního ERMS.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Primární recyklace a využitelnost realizovaných úprav komunikace mezi uvedenými systémy lze využít primárně z pohledu přenesení BEST PRACTICE, a to např. z pohledu vytěžitelnosti odkazů na případy/přílohy pro přímý „prolink“ mezi systémy nebo z pohledu efektivního rozšíření funkcí a služeb v rámci rozhraní dle NSESSS. Samotná integrace totiž probíhala v principech pro maximální efektivitu uživatelů a dále pro optimalizovanou reflexi aktivních agend v rámci synchronní nebo asynchronní komunikace mezi systémy.

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Z pohledu realizace optimalizovaných API konektivit lze definovat vyšší jednotky realizovaných projektů, přičemž dané realizace jsou často ovlivněny stranou výrobce ISSD a jeho ochoty komunikovat s ohledem na zefektivnění práce uživatelů.

Pro období roku 2022, z pohledu zachování charakteru a obdobnosti projektu, lze však zdůraznit úspěšně realizovanou adaptaci NSESSS pravidel do integračních můstků v rámci centrálního projektu zaštítěného HMP, a to pro MČ, MMČ a PO (ZO) na území HMP, v jejímž rámci bylo realizováno souběžně více jak 40 integračních můstků.

 

 

Petr Gebrian
OBCHODNÍ ŘEDITEL SEKCE DMS

ICZ a.s. l Na Hřebenech II 1718/10l 140 00 Praha 4 l Česká republika l www.i.cz
Tel.:   +420 222 271 111
GSM:  +420 724 429 590
E-mail: petr.gebrian@i.cz

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.