IROP 2021 - 2027 BUDE NADÁLE POMÁHAT PŘI BUDOVÁNÍ A ROZVOJI ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

S podporou v oblasti eGovernmentu a související problematikou kybernetické bezpečnosti počítá aktuálně připravovaný Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027. Nový IROP tak bude moci navázat na úspěchy minulých programů, jako byl Integrovaný operační program (programové období 2007-2014) a Integrovaný regionální operační program 2014-2020. Zaměření a předmět podpory je aktuálně v procesu oficiálního dialogu s Evropskou komisí, který směřuje ke schválení programu v červnu 2022. Potenciální žadatelé a příjemci se mohou na webu IROP (https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027) seznámit s poslední verzí Programového dokumentu a zaměřením budoucí podpory a dalšími důležitými informacemi. V IROP 2021-2027 se na budování a rozvoj elektronizace veřejné správy zaměřuje specifický cíl (SC) 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.

Pro potřeby sjednocení cílů a výběrů opatření na národní úrovni s cíli Evropské unie byl vytvořen Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027 (https://www.digitalnicesko.cz/implementacni-plany-programu-digitalni-cesko/). Prováděcí dokument slouží jako strategický podklad pro možnost čerpání prostředků z EU. Soulad předkládaných projektů s Prováděcím dokumentem je tak jedním z klíčových parametrů.

Celková alokace SC 1.1 činí 12,4 mld. Kč (507 mil. EUR) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je finančně rozdělen do tří tematických okruhů, a to na eGovernment, kybernetickou bezpečnost a samostatně vyčleněnou a sledovanou elektronizaci zdravotnictví (eHealth). Poměrné zastoupení témat vůči alokaci je 50:30:20. Novinkou pro programové období 2021-2027 je rozdělení ČR nově namísto dvou kategorií regionů do tří, a to na tzv. méně rozvinuté regiony, více rozvinuté regiony a přechodové regiony.  Uvedené rozdělení je důležité s ohledem na nepřenositelnost prostředků mezi jednotlivými kategoriemi regionů, což v důsledku představuje omezení pružnosti distribuce prostředků a vyhlašování výzev v rozdělení podle kategorií regionů. Nicméně je zřejmé, že některé aktivity jsou v souvislosti s informačními systémy a informačními technologiemi s celoplošnou dostupností neoddělitelné z hlediska geografické působnosti a počítá tak s výzvami zaměřenými na tzv. celorepublikové projekty s upravenou mírou financování (pro rata) z prostředků Evropské unie, která zahrnuje poměrově alokace pro všechny kategorie regionů.

Důležitým posunem v podpoře je odklon od možnosti financování běžných provozních systémů, např. spisové služby a zaměření se na inovativní řešení ve smyslu nových funkcionalit informačních systémů, které před realizací projektu neexistovaly a jsou minimálně tři. Všechny projekty také budou muset mít souhlasné stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu, který mj. posuzuje a schvaluje projektem zaváděné funkcionality informačního systému. Mezi podporované aktivity ve SC 1.1 patří:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy;
 • Kybernetická bezpečnost.

S ohledem na potřebnost a závažnost tématu budou mezi prvními vyhlášenými výzvami výzvy v kybernetické bezpečnosti. Konkrétně se jedná o podporu realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti. Orientační přehled všech plánovaných výzev ve SC 1.1 viz tabulka níže. První výzvy by měly být vyhlášeny ihned po schválení Programového dokumentu IROP 2021 – 2027 ze strany Evropské komise, tedy nejdříve v červnu 2022.

 


PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, odbor řízení operačních programů, MMR

 

tomuto tématu byla věnována konference FONDY, FONDY, FONDY kterou Magazín Egovernment pořádal v únoru v Jihlavě

 


HOME

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.