INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOSTI MĚSTA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Záruba

Titul:                             

Funkce:                        informatik

Odbor/oddělení:          odbor informatiky

E-mail:                         zaruba.martin@mudk.cz

Telefon:                        499 318 184

Adresa:                         náměstí T. G. Masaryka 38

Úřad/firma:                  Město Dvůr Králové nad Labem

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:   Informační systém pro sociální činnosti města

Lokalita:  Spádová oblast Dvůr Králové nad Labem

Cíl:

Zajistit komplexní informační podporu na úseku sociální péče - podporu činnosti sociálně-právní ochrany dětí a práce veřejného opatrovníka s propojením do účetnictví.
Projekt má posílit jednotnou metodiku a procesy a zároveň umožnit sdílení informací a zastupitelnost oprávněných osob v souladu se zákonem na Ochranu osobních údajů a nařízením GDPR. Současně má zajistit i evidenci všech dokumentů v rámci elektronické spisové služby úřadu.

Jednotná evidence klientů a k nim vedené spisové dokumentace.
Snadná zastupitelnost díky přehledným údajům o klientovi v aplikaci včetně záznamů z jednání namísto listování v rozsáhlých spisech.
Tvorba dokumentů prostřednictvím předem připravených vzorů úřadu a s automatickou evidencí v elektronické spisové službě úřadu.
Plánování jednotlivých úkonů s klienty přímo v aplikaci a jejich využití při zápisu záznamů z jednání.
Možnost tvorby souhrnných dokumentů s přehledem návštěv klienta nebo záznamů z jednání.
Přístup k údajům klientů v ISZR a AISEO za účelem pohodlného zápisu do systému i případného ověření platné adresy trvalého pobytu či svéprávnosti u již evidovaných klientů v souladu s platnou legislativou.
V případě klientů veřejného opatrovníka navíc možnost vedení peněžního deníku klienta v elektronické podobě.
Variabilita vazby na ekonomické moduly dle aktuálních potřeb úřadu.
V případě sociálně-právní ochrany dětí navíc vedení všech povinných rejstříků a jmenné kartotéky.
Možnost archivace starších záznamů v souladu s nařízením GDPR a anonymizace záznamů po době, po které mohou být drženy.
Využití evidovaných dat jsou pro povinné statistické přehledy i pro případný interní benchmarking.

Cílová skupina: 

Pracovníci sociálního odboru městského úřadu
Terénní pracovníci

Provozovatel:  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Realizátor:  VERA, spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Nasazení jednotného informačního systému koncentrovalo všechny informace na jedno místo.
Procesy a aktivity realizované s některým z klientů jsou v systému a v případě potřeby může referenta snadno zastoupit kolega se stejnými přístupovými právy.
Díky tomu, že město využívá jeden systém na všech odborech úřadu, jsou informace sdíleny. Např. při potřebě zkontrolovat finanční výstupy týkající se klienta není třeba přihlašovat se k jinému systému, informace jsou snadno dostupné proklikem ze sociálních agend a naopak.
Všechny výstupy mají jednotný předepsaný vzhled.
Systém umožňuje referentům plánování kontrol a činností, aby nedošlo k opomenutím. Vedoucí má zároveň přehled o činnosti svých podřízených.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Uživatelé oceňují úzké propojení sociálních agend se spisovou službu, odbourání různých pomocných evidencí, excelů a kalendářů a přímé nahlížení na finanční údaje klienta.
Podstatné údaje o práci s klientem jsou dostupné v přehledné a strukturované podobě a lze je využít jak pro tisk nezbytných dokumentů či spisového obalu nebo karty klienta, tak pro rychlé zorientování se v materiálech v případě nutného zástupu. Výrazně se tak posílila zastupitelnost jednotlivých pracovníků, díky čemu se narušení procesů práce s klienty minimalizovalo. Na dotaz klienta lze i v době nepřítomnosti zodpovědného pracovníka podat požadované informace. Přínosné je též automatické generování povinných statistických výstupů, které nepatří mezi oblíbené činnosti sociálních pracovníků. Další statistiky budou přidávány v souvislosti s úpravou legislativy nebo s pokyny nadřízených orgánů.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Všichni zaměstnanci pečující o opatrovance a pracovníci oddělení sociálněprávní ochrany dětí byli důkladně proškoleni a mají k dispozici standardní technickou podporu. Vzhledem k tomu, že se informační systém částečně rozšiřoval dle potřeb města Dvůr Králové, probíhaly s uživateli konzultace i po zprovoznění aplikace.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Nyní máme profesionální nástroj, který v rámci vykonávaných činností nabízí zjednodušení administrativy a řadu automatizovaných procesů. Snižuje též riziko chyby při zápisu nebo evidenci do statistických výkazů. Naši referenti se mohou plně soustředit na svoji práci s klienty.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Jedná se o projekt dlouhodobého charakteru.
Sociální práce je neoddělitelnou součástí každé vyspělé společnosti. Úkoly svěřené městskému úřadu nový projekt naplňuje. Počítáme s jeho dlouhodobým užitím a rozvojem v návaznosti na případnou novou legislativu.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Určitě ano, sociální agendy VERA Radnice umožňují pokrýt veškerý rozsah sociálních činností vykonávaných městským úřadem a díky propojení se spisovou službou a ekonomikou jsou moderním nástrojem pro sociální odbory MěÚ.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. V rámci odborných setkání si vyměňujeme informace se zástupci jiných měst, kteří uvažují o modernizaci procesů na svých sociálních odborech.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. Zkušenosti vícekanálového přístupu máme např. z městské policie. Proto víme, že naše instalovaná technologie takový přístup umožňuje, vhodnost použití pro účely sociální práce v terénu zatím zvažujeme.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. Informace v oblasti sociálních činností jsou přísně důvěrné a jakékoliv zveřejnění je nejenom proti zásadám GDPR, ale i proti základní lidské etice.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Technická realizace spočívala především v samotné instalaci jednotlivých modulů sociálních agend (u zákazníků provozujících IS VERA Radnice je to otázka jen několika minut).
Ve spolupráci s klíčovými pracovníky úřadu jsme zpracovali vstupní analýzu, na jejímž základě bylo provedeno nastavení systému. To spočívalo především v definici uživatelských procesů, rolí a oprávnění, a v konfiguraci vazeb na registry (včetně rozhraní na ISZR a AISEO), spisovou službu a ekonomické systém úřadu. Následně proběhlo školení uživatelů a byl zahájen pilotní provoz pod dohledem metodika společnosti VERA, v rámci něhož měly referentky čas osvojit si všechny pracovní postupy a procesy.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Sociální agendy VERA doplňují portfolio agend pro městské a obecní úřady a podporují činnosti na úseku sociální péče. Nejefektivnější využití je v kombinaci s dalšími moduly IS VERA Radnice, kde dochází díky vnitřním vazbám k mnoha synergickým efektům, nicméně řešení lze nasadit i v kombinaci se spisovou službou jiného dodavatele.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je modulární a lze jej využít opakovaně, neboť podporuje odlišné varianty práce s klienty, včetně všech potenciálně možných způsobů péče o finanční prostředky opatrovanců, či jejich kombinaci.
Specifikem tohoto nasazení je právě využití jednotného řešení VERA Radnice pro všechny činnosti sociálního odboru včetně vazeb na další aplikace. Všichni zaměstnanci pracují ve stejném prostředí a kompetentní osoby mají ze své aplikace přístup ke všem informacím na základě svých oprávnění online, bez problémů a rizik způsobených rozhraními mezi různými dodavateli.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Sociální agendy v plném rozsahu byly v posledních letech nasazeny v rámci dodávky kompletního řešení např. na městských úřadech Krnov nebo Chotěboř. U našich stávajících zákazníků bylo původní řešení pro sociální agendy nahrazeno naším řešením např. na Městském úřadě Slavkov nebo Aš, jiní zákazníci měli již dříve zakoupenu část modulů a dokupují a doškolují další. Z celého balíčku sociálních agend je největší zájem o agendu Sociálněprávní ochrana dětí a Veřejný opatrovník. Zejména povinnosti vyplývající z legislativy v oblasti spisové služby a snaha o jednotný grafický výstup vedou k pořízení agendy Sociálně-právní ochrana dětí. Náročnost péče o opatrovance a zejména práce s peněžními prostředky jsou motivací k nasazení agendy Veřejný opatrovník. Moduly Sociální kurátor a sociální práce jsou zatím mírně upozaděny s ohledem na povinnou evidenci v jednotném celostátním informačním systému.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.