ELEKTRONIZACE JEDNACÍCH SÍNÍ - UŠI

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Elena Ransdorfová

Titul:                             Mgr..

Funkce:                        ředitelka

Odbor/oddělení:          odbor informatiky

E-mail:                          eransdorfova@msp.justice.cz

Telefon:                        221997374

Adresa:                         Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Úřad/firma:                  Ministerstvo spravedlnosti

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Elektronizace jednacích síní - UŠI

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Občanský soudí řád, trestní řád a soudní řád správní ukládají soudům povinnost pořizovat z jednání v jednacích síních zvukový záznam. Před zahájením projektu byly nahrávacími zařízením vybaveny pouze trestní jednací síně, audiozáznamy nebyly dále využívány a neexistovaly jednotné technické požadavky pro audiozáznamy a pravidla pro jejich další zpracování a využití.

Hlavním cílem projektu je vyřešit porušování zákona kvůli nemožnosti pořídit audio záznam soudního jednaní.

Předmětem projektu je tedy instalace zařízení sloužících k pořizování zvukových záznamů v rámci soudních jednání a stavebně-technická úprava soudních síní s tím spojená. Tento projekt je nezbytným předpokladem pro budoucí reformní kroky vedoucí k nahrazení klasického protokolování za využití moderních digitálních technologií.
Prakticky se jedná o možnost pořizování zvukových záznamů z jednání soudu a jejich následné zpracování formou jednotného řešení nasazeného v prostředí soudních síní všech soudů.

Vedlejším cílem projektu je zajištění splnění sekundárních požadavků, např. umožnění kvalitativně lepšího přehrávání audio důkazů při jednání soudu apod.
Projekt byl zahájen v roce 2015, kdy se ministerstvo rozhodlo vybudovat systémové a koncepční řešení.

Cílová skupina: 

Projekt je určen především soudcům a dalším zaměstnancům soudů, kteří s audio záznamem pracují.
Cílovou skupinou jsou v zásadě ale všichni účastníci soudních řízení (občané, soudci, státní zástupci, právní zástupci a další).

Provozovatel:  Ministerstvo spravedlnosti

Realizátor:  AV MEDIA, a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

V projektu lze definovat tyto výstupy: zaměření a zpracování instalačního projektu pro příslušnou jednací síň, dodávka vlastního řešení, školení

V rámci ukončené první fáze/vlny projektu bylo zařízením vybaveno 370 jednacích síní.
V rámci druhé fáze/vlny projektu bude zařízení implementováno do 790 jednacích síní, což znamená, že pořizování audiozáznamů bude možné ve všech jednacích síních.

Druhá vlna projektu bude financována v rámci Národního plánu obnovy, v rámci které bude součástí tohoto projektu implementace strojového převodu na text.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Určitě ano. Soudci i zaměstnanci soudů si projekt pochvalují, protože přináší v některých případech např. zjednodušení práce pro zapisovatelky.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Cílová skupina je poučena.
Soudci a zaměstnanci soudů procházejí školením.
Účastnící řízení jsou např. před zahájením soudního jednání obeznámení, že jednání se nahrává.

Spolupráce, zpětná vazba a podpora právě ze strany soudů byla a je pro tento projekt velice důležitá, protože tak víme, že projekt má smysl a posouvá se po krůčkách k cíli.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Jedná se o specifické řešení, které jinde ve světě nenajdete.
Návrh řešení, koncepce, zkoušení prototypů a dolaďování každí jednací síně zvlášť jsou náklady, které nelze jednoduše vyčíslit. To, že je projekt skutečně úspěšný, je díky zaměstnancům odboru informatiky (nadšenci pro danou oblast) a díky dodavateli, který je v tomto odboru skutečně expert.
Je nutné podotknout, že v minulosti (před zahájením projektu) byly na tento účel vynakládané vyšší finanční prostředky.
Centrální zadání s přihlédnutím k někdy k atypickým potřebám soudů řeší tuto problematiku systematicky a hlavně ekonomicky výhodněji.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt dlouhodobý. Na většině soudů byla (někde pořád je) obsluha nahrávacího HW i SW velmi různorodá.
Projekt umožňuje soudům vybrat si z potřebných komponent a vybavit jednací síně pro efektivnější práci soudu a používat jednotné SW vybavení pro nahrávání a přehrávání audio záznamů pro celý resort justice.
Jedná se o koncepční a dlouhodobé řešení.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se o specifické a typizované, ale na druhou stranu systémové a koncepční řešení, které se pořád a pořád zdokonaluje. Na projektu zaměstnanci ministerstva a zaměstnanci dodavatele strávili již nespočetné množství času a úsilí.
Pro ostatní subjekty veřejné správy může být inspirující, že i navzdory překážkám a prvotnímu odporu se lze postupně dobrat k cíli.
Jsme inspirací i pro zahraničí subjekty veřejné správy - kolegové ze slovenského Ministerstva spravedlnosti v minulosti čerpali naše znalosti a zkušenosti pro zahájení svého projektu pro danou problematiku.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Ano, projekt jsme představovali např. na konferenci ISSS v Hradci Králové.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. Dalším přístupem, resp. kanálem využití projektu bude možnost přístupu k tomuto audio záznamu přes nahlížení do elektronického spisu.
Projekt bude dál propojen s rozbíhajícím se projektem online soudních jednání.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné.

 

 

5. Doplňující informace.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Pokud je nám známo, není úplně běžným jevem, aby si ministerstvo vyrábělo HW vlastními pracovníky (nadšenci pro danou oblast) doslova v kanceláři s pájkou.
V rámci projektu využity znalosti pracovníků odboru informatiky, které přímo nesouvisí s jejich povoláním, např. p. Michal Krupica v minulosti hrával v kapele a v přípravné i realizační fázi projektu byla a je využita jeho znalost z akustiky.
Při přípravě projektu byl zvolen alternativní postup, protože neexistovalo komerční zařízení, které by se dalo jednoduše nasadit tak, aby splnilo požadavky na záznam z jednání soudů. Zároveň nešlo použít ani obvyklé postupy, protože výstupem projektu je specifický HW a zároveň specifické SW řešení (nejen pro nahrávání, ale následné řízené přehrávání při přepisu audiozáznamu).
Dva roky od zahájení projektu trvalo, než byly sesbírané požadavky, připravená technická specifikace a vytvořený prototyp.

Jednotlivé řešení, resp. jednací síně jsou vybaveny různými typy mikrofonů (aby byla zajištěna kvalitní nahrávka), nahrávacím zařízením (včetně záložního), specifickým ovládáním pro přepis záznamu, SW pro zpracování záznamu, řešením pro výslech utajeného svědka, kabelovými trasami, audiomonitorami, apod.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Pokud bychom měli shrnout jednou větou poučení z tohoto projektu, pak by asi platilo: „Nikdy se nevzdávat.“
Projekt ukázal, že je důležité držet se schválené strategie, i když se výsledky dostaví až v delším časovém horizontu a to platí, podle nás, nejen v justici.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečným specifikem tohoto nasazení je to, že každá implementace je dá se říct jiná, protože ne všechny jednací síně jsou stejně. I když se jedná o systémové řešení, výsledek je vždy specifický, a to proto, aby byla skutečně dosažena kvalitní nahrávka ze soudního jednání.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Z pohledu Ministerstva spravedlnosti se jednalo o první podobný projekt, při přípravě kterého byly vyrobeny a provozně nasazené na soudech čtyři prototypy pro ověření funkčních požadavků.

KONTAKTY

Ing. Karel Petr (kpetr@msp.justice.cz, 221997349)
Michal Krupica (mkrupica@msp.justice.cz, 221997350)
Ing. Eva Vidová (evidova@msp.justice.cz, 221997340)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.