Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje - JEKIS

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Andrea Arnoldová
Titul: 
Funkce: Marketing Manager
Odbor: obchodní
E-mail: andrea.arnoldova@haida.cz
Telefon: 608761771
Adresa: Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor
Firma: HAiDA s.r.o., distributor GORDIC
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje - JEKIS
Lokalita: Královéhradecký kraj

CÍL:

- pořídit jednotný ekonomický systém pro Krajský úřad a všechny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje (cca 120 organizací), který je provozován v technologickém centru kraje se záměrem:  • sjednocení procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech úrovních Královéhradeckého kraje;
 • zefektivnění ekonomických činností krajského úřadu a jeho organizací;
 • úspora finančních nákladů na provoz samostatných IS v příspěvkových organizacích;
 • sjednocení a centralizace používaného ekonomického systému v technologickém centru kraje;
 • zapojení všech PO zřizovaných Královéhradeckým krajem;
 • centrální správa a podpora informačního systému;
 • sjednocení účetní analytiky pro všechny PO kraje (JÚA – jednotná účetní analytika);
 • online dostupnost veškerých ekonomických dat za krajský úřad a PO kraje na jednom místě;
 • snadný dálkový přístup uživatelů k systému;
 • zavedení elektronického oběhu a schvalování ekonomických dokumentů na krajském úřadě;
 • integrace se souvisejícími informačními systémy;
 • strukturovaná ekonomická jsou sehrávána v datovém skladu;

 

 

 • rozšířit JEKIS o moduly REN – registr nemovitostí - a modul RNP – prohlížení registru nemovitostí


Cílová skupina:

- zaměstnanci krajského úřadu a všech příspěvkových organizací kraje

 


Provozovatel: Královéhradecký kraj
Realizátor: HAiDA s.r.o. - distributor Gordic

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Projekt je svým rozsahem v rámci veřejné správy unikátní. Sdružuje kompletní, jednotně strukturovaná ekonomická data Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a všech jím zřizovaných příspěvkových organizací do jedné datové báze. Umožňuje tak získat online přehled o stavu ekonomiky a čerpat další množství informací, potřebné výstupy jsou také automaticky přenášeny do datového skladu kraje.
Realizace projektu mimo jiné umožnila zavedení centrální správy uživatelů a administrace jednotného ekonomického informačního systému, sjednocení účetní analytiky pro všechny PO kraje (JÚA – jednotná účetní analytika). V rámci projektu byly pro KÚ zpracovány schvalovací šablony dle zákona o finanční kontrole – schvalování probíhá elektronicky.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Základem  byla komunikace se zástupci organizací ohledně prospěšnosti řešení, úprava některých funkcionalit systému dle častých požadavků a realizace školení a workshopů pro uživatele systému.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Dlouhodobý projekt s možností dalšího růstu formou dalších rozšiřujících modulů GINIS.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Rádi bychom inspirovali i další kraje.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

 

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap. V první etapě byla nejprve zpracována detailní analýza, včetně prováděcího projektu, a následně implementace a spuštění produkčního provozu, včetně migrace dat a potřebných školení, pro pilotní skupinu 20 příspěvkových organizací.
V druhé etapě pak byla dokončena kompletní implementace a spuštění produkčního provozu pro krajský úřad a ostatní organizace, a to včetně školení administrátorů a všech uživatelů.

 

V rámci nasazení projektu bylo změněno cca 10 ekonomických procesů a realizováno 13 integračních vazeb s navazujícími systémy:

 • IDM (Identity Management),
 • jednotný informační systém evidence majetku kraje,
 • datový sklad kraje,
 • ISZR (Informační systém základních registrů) a rejstřík ARES.
 • Informační systém insolvenční rejstřík (ISIR),
 • Registr nespolehlivých plátců DPH,
 • ISDS – informační systém datových schránek
 • ISRS – Informační systém registru smluv
 • elektronické bankovnictví,
 • IS YAMACO,
 • mzdové systémy??//

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Náročnost byla vysoká, a to především rozsahem a typem tohoto projektu. Je to opravdu unikátní projekt, který neustále doplňujeme o další rozšíření.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Projekt je svým rozsahem v rámci veřejné správy unikátní. Sdružuje kompletní, jednotně strukturovaná ekonomická data Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a všech jím zřizovaných příspěvkových organizací do jedné datové báze. Umožňuje tak získat online přehled o stavu ekonomiky a čerpat další množství informací, potřebné výstupy jsou také automaticky přenášeny do datového skladu kraje.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečnost je ve vybudování jednotného ekonomického informačního systému (JEKIS) a tím zefektivnění řízení Krajského úřadu a příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje a zkvalitnění poskytování služeb veřejné správy na všech jeho úrovních.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Podobný projekt v tuto chvíli není, ale nevylučujeme zájem i další krajů o tento IS.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.