Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Eliška Radinová
Titul: 
Funkce: Product Manager
Odbor: úsek Smart City, inovací a projektového řízení
E-mail: radinova.eliska@operatorict.cz
Telefon: 722541626
Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Firma: Operátor ICT, a. s.
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství
Lokalita: Praha
CÍL:

- optimalizovat frekvence svozu odpadu na základě evidence zaplněnosti odpadních nádob, a to díky sběru dat ze senzorického řešení;

- snížit náklady;

- zlepšit dopravní tok ve městě;

- snížit zátěž životního prostředí

Cílová skupina:

- zástupci a úředníci odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy;

- zástupci pražských městských částí;

- svozové společnosti;

- občané hlavního města

Provozovatel:

- Operátor ICT, a.s.;

- Magistrát hlavního města Prahy (investor projektu)

Realizátor: Operátor ICT, a.s.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Díky komplexnímu nástroji pro odpadové hospodářství dochází k úpravám frekvence svozu nádob na separovaný odpad. To následně vede ke snížení nákladů a větší spokojenosti občanů. Přínosy sledujeme na základě sběru dat a jejich následné vizualizaci pomocí dashboardů, které vytváří datová platforma realizátora projektu – Golemio.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

 Odbor ochrany prostředí MHMP je na základě komplexního řešení pro odpadové hospodářství schopen optimalizovat počet svozů, nádob a stanovišť na separaci odpadu. To následně může vést ke snížení nákladů. Odbor na základě zkušeností plánuje tento projekt dále rozšiřovat. Občané jsou do možného zkvalitnění svozu separovaného odpadu napřímo zapojeni, a to pomocí možnosti naskenovat QR kód, který je umístěn na vybraných nádobách. Po naskenování mohou přes web nebo aplikaci Moje Praha stanoviště s odpadem ohodnotit a také zanechat podnět ke zlepšení služby.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Odbor ochrany prostředí MHMP zná projekt do detailu a v problematice, užité technologii, nebo možných přínosech projektu se velmi dobře orientuje.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ZATÍM NE.
Na otázku by musel dát odpověď investor. Podle závěrečné zprávy a výpočtů, které vypracoval realizátor projektu, by ve střednědobém horizontu měly dosažené výsledky odpovídat vynaloženým nákladům. Na základě této zprávy a zkušeností se odbor ochrany prostředí MHMP rozhodl projekt dále rozvíjet, což je spojeno s dalšími investicemi.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.
Zatím o předání zkušeností ostatní subjekty veřejné správy nepožádaly.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

Projekt generuje open data, která jsou veřejnosti dostupná v Katalogu otevřených dat.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství řadíme mezi naše nejúspěšnější projekty. Podařilo se nám významně navýšit počet senzorů a čipů v odpadových nádobách a podstatně tak zlepšit odpadový management v Praze. O systém aplikovaný námi a zkušenosti s jeho provozem projevila zájem řada zahraničních měst, například i lídr v inovacích, španělská Barcelona.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt se v pilotní fázi mohl zdát jako velmi technicky náročný. Na projektu se podíleli nejen odborníci na technologii, ale jeho realizace vyžadovala také podporu expertů z oblasti IT, dat i projektového řízení. Realizátor projektu ale v současné době pracuje na automatizaci, která by tuto náročnost řešila.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jednoduše to funguje!

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Projekt je přenositelný na ostatní samosprávy, ale je potřeba zvážit konkrétní vstupní podmínky. V našem případě byla realizace projektu výjimečná v tom, že jsme ho realizovali v největším českém městě.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Senzorické řešení a data a jejich přenesení do dashboardů využíváme i v jiných projektech OICT. Realizátor například monitoruje intenzitu cyklistické a pěší dopravy.

kontakty: Iva Seigertschmidová - vedoucí oddělení produktů Smart City, seigertschmidova.iva@operatorict.cz

Ondřej Šárovec - vedoucí oddělení inovací a pilotních projektů Smart City, sarovec.ondrej@operatorict.cz

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting