Kotlíkové dotace, elektronizace sběru žádostí

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Daniel Rokos
Titul:
Funkce: vedoucí
Odbor: odbor informatiky
E-mail: rokosd@kr-s.cz
Adresa: Zborovská 11, Praha 5
Firma: KÚ Středočeského kraje

 

B - PROJEKT

Název projektu: Kotlíkové dotace, elektronizace sběru žádostí

Lokalita: Středočeský kraj

CÍL: Zpřístupnit lidem elektronický sběr žádostí.

Cílová skupina: Občané Středočeského kraje
Provozovatel: KÚ Středočeského kraje

Realizátor: Software602 a.s

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - Projekt byl realizován se záměrem umožnit občanům SK podat žádost o kotlíkové dotace prostřednictvím elektronické žádosti. Vyřešit měl problematiku kotlíkových dotací, které byly v předchozí „Výzvě“ řešeny papírovou formou.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Máme pozitivní odezvu od občanů z pohledu efektivního vyřizování jednotlivých žádostí o kotlíkové dotace. Občané nemusí stát fronty před úřadem jako v případě předchozí „Výzvy“.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře - V rámci „kotlíkových dotací“ vznikla dílčí webová stránka, která konsoliduje podrobné informace o kotlíkových dotacích (obecné informace, informace týkající se podání žádosti vč. podrobného manuálu, jak vyplnit žádost, kontaktní informace na věcně příslušný odbor apod.). Dílčí informace byly propagovány prostřednictvím tiskových zpráv a prostřednictvím PR.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Elektronizace žádostí o kotlíkové dotace snížila náklady na administrativu spojenou s příjmem papírových žádostí prostřednictví podatelny úřadu. Elektronická forma prostřednictvím formulářového systému přinesla časovou úsporu z pohledu hodnocení a administrativy v celkovém procesu zpracování jednotlivých žádostí.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Realizovatelnost na základě výzev z OP životního prostředí.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Reference pro jiné kraje.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
ANo, Použitelné pro další výzvy a subjekty.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
ANO - Příjem žádostí je řešeno responzivním designem, tj. žádosti je možné podat i prostřednictvím mobilních zařízení. Příjem žádostí je řešen elektronicky, dokumentace ze strany žadatele je zasílána papírově přes podatelnu KÚ (prostřednictvím pošty nebo osobně).

 

4. Doplňující informace


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Formulářový systém byl nasazen v „Technologickém centru kraje (TCK)“ před spuštěním žádostí o dotace byl migrován na MS AZURE tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost celého systému. Prostředí bylo provozováno na 180 virtuálních serverech, po 30 dnech byl systém migrován zpět do TCK z důvodu úspory finančních nákladů na projekt.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Možnost využití prostředí TCK a MS AZURE z důvodu vysoké dostupnosti řešení.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Opakovaně lze využít prostředků TCK a MS AZURE. Výjimečným specifikem je vysoká dostupnost řešení a další škálovatelnost virtuálního prostředí.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Středočeské jízdné, příjem žádostí pro seniory žáky a studenty. Krajský úřad Středočeského kraje. Rozsah - senioři, žáci a studenti v rámci SK.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.