LÉKOVÝ ZÁZNAM PACIENTA.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Koucký

Titul:                             Ing.

Funkce:                        ředitel

Odbor/oddělení:          odbor IT

E-mail:                          petr.koucky@sukl.cz

Telefon:                        272185898

Adresa:                         Šrobárova 48, Praha 10

Úřad/firma:                  Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Lékový záznam pacienta

Lokalita:  celá ČR

Cíl:

Vyšší bezpečnost. Lepší informovanost. Efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o tom, jaké léky pacient užívá, mohli pracovat lékaři a lékárníci a díky tomu správně pacientovi nastavit léčbu a chránit jeho zdraví.

Cílová skupina: 

Všem zdravotnickým pracovníkům a v konečném důsledku všem občanům ČR.

Provozovatel:  SÚKL

Realizátor: SÚKL, Solitea a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Počty nahlížení na sdílený lékový záznam pacienta od svého spuštění kontinuálně stoupá, aktuálně měsíčně dosahuje malých stovek tisíc nahlédnutí ze strany lékařů a lékárníků.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano,  Přístup k lékovému záznamu pacienta byl jednou z nejpožadovanějších funkcionalit ze strany lékařů a lékárníků, od spuštění je kladně hodnocen.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře.  Veškeré informace s předstihem a vždy aktuálně sdělujeme prostřednictvím webových stránek www.epreskripce.cz . další komunikace probíhá i s dodavateli klientských software. Před spuštěním byla na jaře plánována i masivní mediální kampaň včetně roadshow po jednotlivých krajích , která bohužel musela být zrušena z důvodu pandemie COVID 19.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. V rámci realizace byl dodržen harmonogram i plán financování. Lékový záznam byl realizován jako rozvojový požadavek v rámci servisní smlouvy s dodavatelem a výsledek je odbornou veřejností velmi ceněn.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Lékový záznam pacienta má dlouhodobý účinek, bude stále využíván a případně rozvíjen o další funkcionality.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano. Projekt probíhal na základě projektové metodiky, zahájení bylo podrobnou analýzou s identifikací dopadů do legislativy, změna legislativy, vlastní realizace v plánovaném čase i financích.  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne. 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Lékový záznam pacienta je přístupný pro odbornou veřejnou v klientských software, přes webové a mobilní aplikace, pro pacienta ve webové či mobilní aplikaci o přes portál občana.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné.

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekt eRecept, který je primární pro lékový záznam pacienta, jež je jeho součástí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.