Majetkový portál Praha 1

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Richard Bureš
Titul: 
Funkce: člen RMČ P1, předseda KINF, předseda KOIN, uvolněný člen ZMČ P1
Odbor: Rada městské části Praha 1
E-mail: richard.bures@praha1.cz
Telefon: 
Adresa: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 - Nové Město
Firma: městská část Praha 1
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Majetkový portál Praha 1
Lokalita: městská část Praha 1 a hlavní město Praha
CÍL:

- vybudování přehledného portálu, který umožní transparentní zobrazení majetku ve správě městské části Praha1 a jeho nakládání s ním, například zobrazení nebytových prostor, bytů, parcel, domů a dalších objektů;

- snadná propagace aktuální nabídky majetkových „záměrů“ městské části;

- možnost rychlejšího a efektivnějšího obsazování volných prostor;

 

- možnost registrovat prohlídku volné nemovitosti, či projevit zájem a kontaktovat městskou část i u dalších nemovitostí, které jsou aktuálně obsazené;

- rychlé nalezení například potřebného nebytového prostoru prostřednictvím přehledného filtrování se zobrazením v mapě nebo seznamu;

- vytvoření jednoduchého, přehledného a hlavně účinného nástroje pro hledání vhodného prostoru pro potřeby občanů

Cílová skupina:

- občané městské části Praha 1;

- občané hlavního města;

- zájemci o nemovitost z celé ČR

Provozovatel: městská část Praha 1
Realizátor: Marbes s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Portál využívá napojení na analytický nástroj Google Analytics. Data z návštěv a používání jsou pravidelně sledována a vyhodnocována tak, aby rozvoj služeb sledoval nejčastěji používané části portálu a pomáhal je dále vylepšovat.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.  

Řešení vychází z potřeb městské části a zaznamenaných dotazů nejen od jejich občanů. Řešení přináší zjednodušenou cestu k datům o majetku městské části, zjednodušení komunikace s úřadem, takže se počítá s pozitivní ohlasem a prospěšností celého řešení.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE. Propagace je nedílnou součástí řešení a vychází z již ověřených cest, jak a kudy s občanem komunikovat. Základem je komunikace o novém řešení na webových stránkách městské části a na všech profilech městské části v rámci sociálních sítí. Dále se počítá s prezentací v několika lokálních médiích tak, aby hlavní dotčenou byla cílová skupina projektu. V budoucnu je plánována placená reklama s přesným cílením v rámci sociálních sítí.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Projekt je plánován jako dlouhodobý. Zjednodušení komunikace a předpoklad rychlejšího obsazování volných prostor vede k zefektivnění nakládání města s majetkem, a tedy i většímu zisku. Vynaložené náklady zcela odpovídají dané potřebě.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Majetkový portál Praha 1 je plánován jako dlouhodobý. V plánu je postupné rozšiřování jeho obsahu a přidávání dalších funkčností, které občanům i úředníkům pomohou usnadnit jejich práci.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Projekt může být zopakován na všech obdobných úřadech. Městská část je připravena sdílet know-how a zkušenosti s nasazením.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Projekt může sloužit jako inspirace v oblasti zobrazování majetku města a komunikace s úřadem i dalším městským částem Prahy.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Projekt je dimenzován na dostatečný počet současných přístupů.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Veškerá data zobrazená v projektu je možné si exportovat v otevřených formátech. Do budoucna je plánováno další rozšíření nabízeného obsahu.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt je složen z informací a služeb, které mají za úkol nabídnout občanovi komplexní obrázek o transakcích a stavu městské části. Všechny informace jsou přizpůsobeny tomu, aby se daly konzumovat rychle i v rámci odkazů v sociálních sítích.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

V rámci majetkového portálu navrhla společnost MARBES řešení, které se skládá ze tří částí: 
1.         agendový systém PROXIO ENO pro správu majetku městské části Praha 1 byl rozšířen o potřebná specifika, která usnadňují práci s vyplňováním dat na jednom místě. Jednoduchou obsluhou je pak možné konkrétní data nastavit jako publikovatelná na Portálu občana;
2.         integrační můstek, který přenáší data a ta se následně zobrazují v rámci majetkového portálu. Export je prováděn automaticky v nastavených intervalech nebo v případě potřeby přímo z aplikace;
3.         samotný majetkový portál využívá responsivní technologii, což umožňuje plnohodnotné používání jak v počítači, tak v mobilních zařízeních. Vzhled portálu je sladěný s vizuální identitou městské části Praha 1. Základní zobrazení dat je doplněno o možnost intuitivního filtrování. Výsledky hledání je poté možné zobrazit v přehledné mapě nebo seznamu. 
Celé řešení využívá nejmodernější technologie zajišťující bezpečnost a stabilitu. Technická realizace se odvíjela od konceptu připraveného realizátorem , který bude dále rozvíjen.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Využití portálového řešení pro transparentní zobrazování dat o majetku města. Využití mapových podkladů pro přehlednější orientaci v datech. To vše i v mobilním zařízení, které využívá stále více lidí. V rámci trendu kolem elektronických služeb, portálech občana a geoportálech se trochu zapomíná na transparentnost a otevřenost. Základem je tedy komplexní zobrazení majetku města. Během následujících měsíců a let je počítáno s dalším vylepšováním.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Portálové řešení a zkušenosti z hlediska čerpání dat a jejich zobrazení je možné použít opakovaně v dalších úřadech. Specifické je zohlednění metodických postupů v rámci městské části, které se mohou v ostatních úřadech lišit.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Marbes: Všechna portálová řešení jsou si podobna v oblasti ověření a zobrazování dat. Velikost jednotlivých projektů zásadně ovlivňuje počet integrací. V podobných tématech jako tento projekt byly připraveny projekty pro města: Olomouc, Příbram, Kladno, Liberec, Litvínov nebo Beroun.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.