MOBILNÍ KLÍČ eGOVERNMENTU.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Kuchař

Titul:                             Ing.

Funkce:                        HAeG MVČR

Odbor/oddělení:          OHA MVČR

E-mail:                          petr.kuchar@mvcr.cz

Telefon:                        974816210

Adresa:                         Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

Úřad/firma:                  Ministerstvo vnitra ČR

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Mobilní klíč eGovernmentu

Lokalita:  

Projekt nemá teritoriální omezení, je tedy možné jej užít kdekoliv na světě, pokud je tam dostupné připojení k internetu. Je určen výhradně pro občany ČR, případně cizince s trvalým pobytem, viz dále.

Cíl:

Projekt byl realizován s cílem doplnit nabídku prostředků státní identifikace třetím prostředkem, jehož použití bude uživatelsky srovnatelné s nejmodernějšími aplikacemi tohoto druhu na trhu. Nebude tak vyžadovat ani čtečku čipových karet (jako eOP), ani zadávání kódů ze SMS (jako NIA ID). Bude fungovat na obou dnes nejrozšířenějších mobilních platformách a jeho součástí bude i modul notifikací zpráv pro jeho držitele. Prostředek byl navržen architektonickou kanceláří Ministerstva vnitra tak, aby jeho implementace do existujícího paradigma eGovernmentu vytvářela s dalšími centrálními prvky organický celek. Známy jsou již i další budoucí fáze jeho rozvoje, například možnost využití mobilní aplikace jako BOKPADu, v případě požadavku občana na zesílenou autentizaci jeho osoby při prezenčním styku s úřady.

Prostředek bude součástí Národního identitního prostoru na úrovni záruky „značná“, dle klasifikace podle nařízení 910/2014/EU eIDAS.

Cílová skupina: 

Projekt je určen všem občanům ČR, kteří chtějí být klienty elektronických služeb státu. Projekt není pro občana nijak zpoplatněn a existuje několik možností registrace prostředku jak pomocí již pořízených prostředků, nebo datové schránky fyzické osoby, anebo prostřednictvím osobní návštěvy Czechpointu.

Provozovatel:  

Ministerstvo vnitra / Správa základních registrů

Realizátor: 

Česká Pošta / Správa základních registrů

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.  Účinek projektu bude prokazatelný po jeho uvolnění do produkčního nasazení, k čemuž dojde ve druhé polovině listopadu 2020. Aktuálně ještě probíhají závěrečné testovací procedury. Kvantitativním ukazatelem bude, kolik lidí si aplikaci nainstaluje a propojí s NIA. Kvalitativní ukazatel bude, jak se bude měnit poměr počtu používání tohoto identifikačního prostředku k počtu prostředků ostatních. Předpokládáme, že občané dají tomuto prostředku přednost pro snadnost a dostupnost jeho použití a v řádu přibližně 1 roku má potenciál se stát nejpoužívanějším státním id prostředkem v ČR.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Nemáme zpětnou vazbu. 

Zatím nemáme podle čeho hodnotit. Předpokládáme ale, že po zkušenosti s principiálně obdobným projektem v případě Datových schránek bude zájem o nový prostředek velký.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Zatím cílová skupina občanů ČR seznámena není, pomineme-li zavedené konference pro profesionály v oboru eGovernmentu. Nicméně Ministerstvo vnitra již připravuje příslušné materiály, které budou distribuovány např. i formou letáčku na přepážky konkrétních úřadů, samozřejmě vedle dnes již běžných online kanálů.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Zatím ne. 

Viz výše, projekt ještě nebyl nasazen v produkčním prostředí, takže dosažené výsledky ještě není možné hodnotit.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Účinek projektu je dlouhodobý až trvalý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

V omezené míře.

K inspiraci ve veřejné správě dojde souvislosti s tímto projektem, a to na straně provozovatelů portálových řešení státu nebo obcí, po kterých se nepochybně zvýší poptávka. Jinak vlastní projekt je sdílenou a centrálně financovanou službou státu, kterou by neměly další úřady napodobovat, ale široce jí sdílet tzn. používat, což zpětně přinese jednak efektivitu vložených finančních prostředků a hlavně přehlednost použití nástrojů eGovernmentu pro občana.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Pokud budou zkušenosti relevantní k využití ostatními subjekty VS, rádi se o ně vhodnou formou podělíme.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

Projekt je unikátní tím, že do existující a používané aplikace MEP (mobilní elektronický prostředek) pro ISDS doplňuje další kanál - propojení na Národní bod elektronické identifikace a autentizace (NIA). Dojde tím k zajímavé synergii pro dosavadní uživatele – majitele Datových schránek, kteří mohou tento způsob přihlašování používat v ISDS již přibližně 1,5 roku. Tito uživatelé budou mít mobilní aplikaci v původní verzi pravděpodobně již nainstalovanou, stačí povýšit její verzi, zaktualizovat nastavení, a bude možné ji okamžitě začít používat jako plnohodnotný národní prostředek elektronické identifikace. Věříme, že uživatelé datových schránek ocení, že pro zřízení prostředku nebudou muset chodit na úřad ani na poštu.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 

Projekt svým charakterem neodpovídá běžným agendovým informačním systémům, ze kterých dává smysl publikovat Otevřená data. Principem projektu je užití pokročilé kryptografie pro elektronickou identifikaci konkrétní předregistrované fyzické osoby a proto publikaci otevřených dat v rámci tohoto projektu spíše nepředpokládáme.

 

5. Doplňující informace.

Projekt vznikl za úzké spolupráce odboru Hlavního architekta MV, odboru eGovernmentu MV, jako věcného správce ISDS, a Správy základních registrů, jakožto správce Národního bodu elektronické identifikace a autentizace. Je dobrým příkladem spolupráce jednotlivých „stakeholderů“ podle jejich úlohy a kompetencí v systému eGovernmentu ČR.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting