MOJE 14

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Dušek

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Vedoucí Odboru

Odbor/oddělení:          Odbor informačních a komunikačních technologií

E-mail:                          martin.dusek@praha14.cz

Telefon:                        608431472

Adresa:                         Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9, 19800

Úřad/firma:                  Městská část Praha 14

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Moje 14

Lokalita:  Městská část Praha 14

Cíl:

Cílem projektu bylo realizovat "Znalostní centrum s inteligentní mobilní aplikací". Aplikace slouží k informování o aktivitách úřadu, jeho příspěvkových organizacích, případně o aktivitách místního neziskového sektoru. Dále funguje jako platforma pro snadnější vzájemnou komunikaci mezi veřejností, výše zmíněnými organizacemi a ÚMČ Praha 14. Lidé mohou prostřednictvím aplikace hlásit podněty ke zlepšení s tím, že následně od úřadu obdrží informaci o jejich řešení, mohou si přes ni sjednávat schůzky s úředníky nebo ji jen využívat jako zdroj komplexních informací o dění v městské části. Aplikace usnadňuje orientaci v řešení životních situací, nabízí přehled o konání společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných v nejbližším okolí a díky integraci maximálního počtu veřejných zdrojů na jednom místě zpřístupňuje aktuální informace o různých mimořádnostech, poruchách, opravách, svozu odpadu nebo například čištění komunikací. Aplikace není a nebude využívána k propagaci komerčních subjektů.

Cílová skupina: 

Občané MČ Praha 14
Návštěvníci MČ Praha 14
Komunity
Neziskové organizace
Školy všech stupňů
Samospráva
ad.

Provozovatel:  Městká část Praha 14

Realizátor:  Your System spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Využití Znalostního centra i Mobilní aplikace je možné periodicky vyhodnocovat a to na základě anonymizovaných statistických dat získaných z využívání aplikace, počtu zodpovězených dotazů, sledovaných reakcí, anket, účastí na participaci ad.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Ano,  máme již zpětnou vazbu z 1. fáze nasazení. Současně připravujeme intenzivní kampaň, abychom rozšíření aplikace dále podpořili.

Občanskou participaci aplikace posiluje následujícími způsoby:
nabízením vhodného obsahu na základě chování uživatele v aplikaci;
komunikací městské části s uživateli dle jejich preferovaných oblastí zájmů;
zvyšováním povědomí o projektech realizovaných městskou částí – možnost participace formou lajkování, anket atd.;
možností zasílat podněty zaměřené na udržování pořádku, bezpečnosti či na vyřešení konkrétních nedostatků týkajících se životního prostředí a veřejného prostoru;
zasíláním zpětné vazby úřadu na výše uvedené podněty.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. V současné době realizujeme I. etapu nasazení aplikace s vybranými subjekty. Aplikace je již veřejně a samozřejmě zdarma dostupná ke stažení v Apple Store a Google Play.

V nejbližší době bude spuštěna intenzivní komunikační kampaň, které zahájí II. etapu ve které bude směrována k nejširší veřejnosti.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Domníváme se, že výsledky z dlouhodobého hlediska budou významně převyšovat náklady. Projekt byl vytvořen v rámci Inovačního partnerství veřejného a soukromého sektoru. Současně byla vytvořena platforma, která již s nízkými náklady umožňuje nasazení v dalších obcích.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Aplikace posiluje zájem místních obyvatel o veřejné dění, a to nejen usnadněním přístupu k informacím (není třeba je vyhledávat – aplikace aktivně upozorňuje na mimořádné situace, novinky, zajímavosti z kulturního programu atd.), ale právě i možností snadno komunikovat s úřadem a rychle zasílat podněty ke zlepšení. Usnadnění komunikace představuje motivaci více se zajímat o stav životního prostředí, chránit přírodu, zapojovat se do participačních aktivit zaměřených na rozvoj městské části a podobně.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Aplikace představuje zcela inovativní přístup k získání potřebných znalostí, které jsou "vytěženy" ze stávajících dat a informací. Tyto jsou následně kombinovány právě do znalostí které jsou cíleně prezentovány jednotlivým příjemcům (skupinám příjemců) tak, aby nebyli zahlceni nepotřebnými informacemi.

Další formou inspirace může být i z pohledu EU kladně hodnocená participace municipality a soukromého sektoru v rámci inovačního partnerství. Bez tohoto nástroje by bylo obtížné obdobný projekt realizovat.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme komunikaci zejména ze subjekty v rámci Hl. m. Prahy. Magistrát Hl. m. Prahy, Operátor ICT, MČ 1-22,

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Vícekanálovost přístupu lze rozdělit dle dvou hledisek:
1. Přístup občana a uživatelů MČ k datům a funkcionalitám systému
- Mobilní aplikace
- Webová aplikace pro občany
- Webová aplikace pro správu a vyhodnocování dat
2. Informovanost občanů a uživatelů systému
- Push notifikace do telefonu
- Zprávy do mobilní aplikace
- Zprávy na elektronickou kartu občana
- Emailové zprávy

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano.Systém využívá v převážné většině otevřené zdroje dat
- IPR open data
- Golemio
- Mapotic (vozejkmap)

Dále veřejné zdroje dat provozních událostí (PRE, PT, PVK, TSK, DPP…)
Jako jeden z prvních projektů využívá nově vznikající otevřené rozhraní podniku Pražské služby - data o odvozech kontejnerů tříděného odpadu   

Otevřená data jsou využívána a umožňují:
informování občanů o dění v jejich zájmové oblasti v aktuální den nebo v několikadenním výhledu;
vzájemnou synergii dat z hlediska prostorového a obsahového – informace z různých zdrojů fungují dohromady (např. informace z ÚMČ Praha 14, Magistrátu hl. m. Prahy a dalších, většinou městských organizací – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, PRE, Pražské služby atp.);maximální vizualizaci dat v mapových podkladech;
otevřenost rozhraní systému – jednoduchá možnost rozšiřování integrovaných datových sad;
vyjmenování integrovaných datasetů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ÚMČ Praha 14 a dalších úřadů nebo naopak otevírání nových datasetů právě prostřednictvím aplikace.

 

 

5. Doplňující informace.

Aplikace Moje 14 je produkt zaměřený na zlepšování informovanosti a usnadňování komunikace. Nicméně se domníváme, že právě aktivním informováním o událostech, usneseních RMČ a ZMČ, projektech a novinkách z různých oblastí aplikace ve veřejném prostoru vytváří podhoubí pro diskusi a posiluje hlubší zájem o konkrétní administrativní, finanční a jiné procesy související se zajišťováním veřejné a státní správy.  

V rovině inkluze dělá aplikaci dostupnou:
maximální jednoduchost ovládání aplikace;
přístupnost a využitelnost aplikace pro uživatele s tělesným postižením;
široká škála notifikací přímo do mobilního telefonu – aktivní informovanost uživatelů bez nutnosti spouštění aplikace;
nabídka více kanálů pro komunikaci s občanem;
personalizovaný obsah.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Zapojení prvků umělé inteligence v aplikaci pro občany městské části  vyžadovalo  strojové učení rozsáhlého množství textů (článků)  v českém jazyce aby byly správně detekovány oblasti zájmů jednotlivých příspěvků. Zároveň byl vyvinutý algoritmus chování uživatele v aplikaci, aby na základě jeho preferencí mu byl nabízen ten nejvhodnější obsah  v oblasti plánovaných akcí v městské části, zveřejňovaných příspěvků, anket apod.
Silnou stránkou systému je množství integrovaných zdrojů informací, kdy krom standardních rozhraní open dat jsou integrovány i internetové zdroje, tedy zdroje náchylné na různé změny formátů zdrojových dat. Z tohoto důvodu musela být pro administrátora systému vyvinuta konzole integrovaných zdrojů (tzv. health check) která graficky signalizuje stav datových propojení.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Systém  může posloužit jako příklad best practice při implementaci podobných řešení pro další města v ČR

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení může být použito opakovaně pro další subjekty státní samosprávy. Specifikem jsou integrace různých datových zdrojů, které jsou poplatné danému územnímu celku, tedy v tomto případě MČ Praha 14 a Hl. m. Praha.  Vzhledem k otevřenosti rozhraní systému lze integrovat v podstatě libovolné dostupné datové zdroje. Dalším specifikem je integrace na systémy MČ P14 – např. rezervace schůzek s úředníkem, nebo kalendář akcí apod. Tyto systémy jsou individuální z hlediska konkrétního úřadu  a tedy i jejich integrace bude vždy specifická.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting