https://archi.gov.cz Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR .

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Tomáš Šedivec

Titul:                            Ing. 

Funkce:                        Vrchní ministerský rada

Odbor/oddělení:          odbor Hlavního architekta eGovernmentu / oddělení strategie a standardizace

E-mail:                        tomas.sedivec@mvcr.cz

Telefon:                       735193090

Adresa:                        náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 00

Úřad/firma:                Ministerstvo vnitra ČR

Soutěžní kategorie    centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu: https://archi.gov.cz - Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR

Lokalita: Česká republika

CÍL: : Projekt byl realizován jako navazující dokumenty Informační koncepce ČR a vyřešit problémy současného českého eGovernmentu jako nejednotnost pojmů, společný plán a cíl, kterého se má dosáhnout, atd. 
Díky 4 zpracovaným oblastem - metody řízení ICT veřejné správy, Slovníku pojmů eGovernmentu, Národnímu architektonickému rámci a Národnímu architektonickému plánu se podařilo pokrýt jak architekturu samotnou, tak i způsoby řízení a jednotný "common language", tedy společný jazyk. 

Cílová skupina: Orgány veřejné správy ČR a soukromoprávní uživatelé údajů

Provozovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Realizátor: Ministerstvo vnitra ČR

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Prostřednictvím žádostí o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu se vynucují principy, cíle a postupy stanovené všemi dokumenty.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano. Výstupy jsou prezentovány na architektonickém výboru Rady vlády pro informační společnost, stejně tak na různých konferencí bez negativních reakcí. Vycházejí i odborné články na témata, které popisuje NAP, např. na serveru lupa.cz

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Ústřední správní úřady většinu povinností již poznaly v souvislosti se schvalováním jejich ICT projektů. Samospráva a další úřady budou ve většině případů zatím neseznámeny. 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Náklady byly pouze v podobě personálních - zaměstnanci OHA

Technologie, které archi.gov.cz podporují jsou opensource, které běží na platformě UPAAS pod MVČR

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Nejde o jednorázové vydání dokumentů, jde o první vydání, které se bude neustále aktualizovat ať už v souvislosti s novou legislativou (českou i evropskou) nebo novými technologiemi. 

Dokumenty a jejich dopad budou trvat tak dlouho, dokud bude existovat eGovernment.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO.  Dokumenty v sobě obsahují nejlepší praxi podpořenou pracovníky veřejné správy i soukromé sféry.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Všechny informace a technologie jsou veřejné a dostupné na adrese archi.gov.cz

Informace jsou pod licencí CC 4 BY SA a technologie jsou opensource - primárně Apache a DokuWiki

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Výstupy jsou dostupné jako klasické soubory nebo jako interaktivní stránka wiki

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. Informace nejsou publikovány ani čerpány jako otevřená data. Jsou však zveřejněny pod otevřenou licencí CC 4 BY SA

 

5. Doplňující informace.

-     Odbor Hlavního architekta eGovernmentu splnil povinnosti dle usnesení vlády č. 629/2018 dané Ministerstvu vnitra a vydal dokumenty Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Dokumenty jsou dostupné klasickou formou ke stažení https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3dnebo jako znalostní databáze zveřejněná na adrese https://archi.gov.cz. Znalostní databáze je preferovanou formou, která umožňuje lepší interakci s uživatelem, snadnější aktualizace a dostupnost informací.

Stěžejní informace v Národním architektonickém plánu jsou rozděleny na 2 kategorie – Tematické oblasti a Funkční celky


1)         Tematické oblasti

a.         Agendový model veřejné správy
b.         Propojený datový fond - PPDF
c.         Veřejný datový fond ČR - VDF
d.         Úplné elektronické podání - ÚEP
e.         Integrace informačních systémů
f.          Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
g.         Přístupnost informací
h.         Elektronická fakturace - eFaktura


2)         Sdílené služby a funkční celky

a.         Portál občana a portál veřejné správy - PO, PVS
b.         Elektronická identifikace pro klienty veřejné správy – NIA
c.         Univerzální kontaktní místo veřejné správy - CzechPOINT
d.         Systém správy dokumentů - eSSL
e.         Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou
f.          Elektronické úkony a doručování - Datové schránky
g.         Jednotný identitní prostor veřejné správy – JIP/KAAS
h.         Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků
i.          Sdílené agendové IS v přenesené působnosti
j.          Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost územních samospráv
k.         Sdílené provozní informační systémy
l.          Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy
m.        eGovernment Cloud
n.         Národní datová centra
o.         Komunikační infrastruktura veřejné správy- KIVS/CMS

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Interaktivní forma zveřejnění je v české veřejné správy neobvyklá. Všechny dokumenty by neměly být pouze 2 rozměrné klasické PDF, ale primárně souhrn znalostí a best practices, ve kterých se nejlépe orientuje a vyhledává ve formě znalostní báze. 
Jako formu jsme zvolili internetovou stránku a technologie Wiki 
Technologie běží na prostředí UPAAS, což je resortní cloud Ministerstva vnitra

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jakékoliv další strategie a materiály obsahující návody, postupy, rady či principy, by měly být zveřejňovány nejen jako klasické dokumenty, ale i jako interaktivní prostředí.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Všechny informace i technologie je možné znovupoužít.
Informace jsou zveřejněny pod otevřenou licencí CC 4 BY SA a technologie jsou opensource - hlavně Apache a DokuWiki


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.