Národní knihovnaNÁRODNÍ eKNIHOVNA – PROJEKT PRO 21. STOLETÍ

 

Projekt, který zcela přemění dosavadní zavedené zvyklosti jak v práci samotných knihovníků, tak v přístupu a možnostech čtenářů, vstoupí symbolicky do ostrého provozu v 21. roce 21. století. Tím jen potrhne skutečnost, že se jedná o zcela zásadní změnu, která posune práci a využívání knihoven do zcela mimořádné dimenze. Cílem právě připravovaného projektu Národní eKnihovna je nejen poskytovat veřejné knihovnické a informační služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu (knihovnický zákon), ale rovněž plnění požadavků S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) a Strategie rozvoje NK ČR 2017-2020. Samotná modernizace tak stojí na nasazení nových forem informačních technologií a maximálním využití možností, které dávají samy o sobě i v propojení dosavadních systémů.

 

KONSOLIDACE A INTEGRACE PŘEDEVŠÍM

Není to tak, že by dosavadní práce v rámci Národní knihovny nevyužívala informačních technologií.  Naopak, pro vlastní potřeby i s ohledem na závazky vůči dalším stranám používá větší počet diverzifikovaných a samostatně pracujících systémů, aplikací, nebo softwarových balíků více výrobců. V rámci NK je tak možné v současné chvíli identifikovat řadu interních systémů (Kramerius, Manuscriptorium, Webarchiv, Aleph,  ..)  ale také externích zdrojů (napříkladEBSCO, NIA ..).  Jedná o systémy pracující odděleně a vzájemně nekooperující, nebo velmi komplikovaně. Výsledkem takového uspořádání je nejednotnost postupů, nástrojů a prostředků, a tedy ne zcela kvalitní metodické vedení i uživatelský komfort.  Velmi často je spojeno i se zhoršeným výkonem konkrétní agendy, respektive vyšší pracnosti jejího zpracování. Cílem projektu Národní eKnihovna proto není rušení či výměna těchto, již zažitých systémů, ale jejich konsolidace a integrace tak, aby k nim uživatel mohl přistupovat bez ohledu na použitou platformu (notebook, tablet, mobilní telefon, zařízení pro zrakově postižené atp.) a plně využít veškerých jejích výhod.  Mělo by tedy dojít k vytvoření atraktivní nabídky moderních služeb pro odbornou i laickou veřejnost, efektivnímu řízení vztahů s klienty, ale i nasazení zcela nových ICT technologií.  Pro konzumaci jednotlivých služeb tak bude možné využít například daleko širší spektrum mobilních zařízení (knihovny i samotných čtenářů), technologie čipových karet pro identifikaci čtenářů, vzdálené správy uživatelského účtu, úhrady plateb bezhotovostní cestou atp.

 

SCHÉMA NÁRODNÍ KNIHOVNA

 

 

PRO ČTENÁŘE

Čtenáři, respektive klienti knihovny pocítí funkcionality nového informačního systému okamžitě. Správa jejich profilového účtu bude uživatelsky přívětivější a bude, mimo jiné, umožňovat napojení na sociální sítě.  Čtenářům nově zpřístupní aktuální produkce digitalizovaných knih a e-publikací. V rámci zajištění rovného přístupu ke kulturnímu a vědeckému dědictví rovněž umožní konzumaci co nejširšího druhového či typového spektra digitálních i digitalizovaných děl. Jak bylo již zmíněno, platba jednotlivých služeb, bude možná elektronickou formou a dojde k rozšíření dalších služeb na efektivní a uživatelsky atraktivní úroveň (možnosti a způsoby vyhledávání v databázích, zadávání a vyřízení objednávek, vlastní čerpání služeb a všech navazujících úkonů a operací). Ve výsledku tak budou mít čtenáři k dispozici nástroj, který jim umožní rychle a účinně vyhledat a následně podat informace o hledaném díle, a to nejen podle běžných indexů a metadat (titul či název autora), ale rovněž například jen na základě útržku textu, který si zapamatovali, logických nebo slovních vazeb mezi různými díly uloženými v různých fondech a knihovnách. Kromě již zmiňovaného zobrazení v digitální podobě na libovolném zařízení, bude rovněž nově možné zapůjčení digitální podoby díla na definovanou výpůjční dobu a to bez nutnosti zůstávat připojen on-line.

Systém, který bude výsledkem projektu, uživatelům dále umožní dostat se k dílům, která již byla v původní podobě či formě nenávratně ztracena, případně k dílům uvedeným v rejstříku děl nedostupných na trhu. Uživatelé tak získají přístup k literárním dílům, která s největší pravděpodobností již nebudou nikdy nově vydána, případně je cesta k jejich běžnému zapůjčení pro studijní účely značně komplikovaná. Otevře se jim také unikátní jednotná cesta k moderní literatuře přímo vznikající v elektronické podobě. Ke všem výše zmíněným literárním dílům se budou moci dostat pro ně nejvhodnější formou, podle jejich vlastního výběru, a tudíž také formou nejatraktivnější.

Dalším efektem nasazení komplexního systému je zkvalitnění popisu jednotlivých děl, neboť bude disponovat nástroji pro sjednocení (normalizaci) pojmenování, pro odhalení nekonzistencí a chyb v metadatech, což v důsledku povede ke zkvalitnění práce s digitalizovaným obsahem zejména z pohledu odborné veřejnosti a badatelů.

 

 

 

PRO KNIHOVNU

Národní knihovně realizace projektu poskytne podklady a manažersko-analytické nástroje pro podporu při rozhodování a řízení provozních činností (reporting vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence). Dílčí cíle projektu v této oblasti jsou proto zaměřeny na řešení výkonů spojených s autorskými právy dle aktuální legislativy, kontrolované užití autorských děl včetně finančního vypořádání ve vztahu k nositelům autorských práv, efektivní využití seznamu děl nedostupných na trhu či problematiku podpory zpřístupnění digitálních dokumentů podle kolektivních smluv. Půjde tedy o ucelený nástroj, který bude nadřazený všem samostatným systémům, které uživatelé či zaměstnanci knihovny konzumují či užívají.

 

 

REALIZACE

Národní knihovna požádala o dotaci na realizaci projektu Národní eKnihovna v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020, prioritní osy: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle: 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a výzvy č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I vyhlášené dne 24. 3. 2016. Rozhodnutím ministra kultury č. 18/2018 ze dne 11. 9. 2018 pak byla ze státního rozpočtu a Evropských strukturálních a investičních fondů pro projekt zaregistrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006557 poskytnuta dotace v celkové schválené výši výdajů 143 750 000 Kč včetně DPH. Z tohoto rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že plánovaný termín realizace projektu je 31. 12. 2020.

V dosavadním průběhu let 2019 a 2020 tak mohla začít intenzívní příprava vedoucí k zahájení konkrétních projektových kroků. Byl vybrán a smluvně zajištěn technický dozor investora a také uzavřena smlouva s administrátorem veřejných zakázek na hlavní dodávky pro projekt. Proběhlo několik pracovních setkání uvnitř knihovny i konzultačních jednání k ověření nejnovějších trendů a dostupnosti technických řešení. V průběhu léta 2019 finišovaly přípravné práce na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na dodavatele softwarové části díla, na kterou navazuje veřejná zakázka na dodávku nezbytného technického vybavení. Dá se tedy konstatovat, že vše v současné době směřuje k tomu, aby Národní knihovna s prvním dnem příštího roku vstoupila do své plně elektronické epochy.

 

 Petr Knížek,  náměstek sekce Digitalizace a  technologie,  Národní  knihovna ČR

Michal  Jirkovský, šéfredaktor,  Magazín Egovernment

IROP KNIHOVNA

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.