Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jiří Károly
Titul: Mgr.
Funkce: ředitel odboru informatických činností
Odbor: odbor informatických činností
E-mail: jiri.karoly@praha.eu
Telefon: +420 236 00 2804
Adresa: Jungmannova 35, Praha 1, Nové Město
Firma: Magistrát HMP
Nominace v kategorii: města

 

 

B – Projekt

Název projektu: Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana
Lokalita: hlavní město Praha, resp. městské části zapojené do projektu
CÍL:

- umožnit autentizovanému uživateli na Portálu Pražana (přihlášenému prostřednictvím prostředků identity občana nebo ISDS) kompletní online řešení agendy místního poplatku za psa, z pohodlí svého domova; 
- zefektivnit proces zpracování došlých elektronických formulářů v dané městské části

 

Cílová skupina: občané hlavního města Praha – majitelé psů Provozovatel: MHMP
Realizátor: Operátor ICT, a.s., a spol. Marbes s.r.o.

.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Služba „agendy psů“ je součástí celkového řešení Portálu Pražana a z hlediska zástupců městských částí představovala jeden z prioritních požadavků na elektronizaci. Tato agenda je z hlediska samosprávních městských agend jednou z nejčastěji využívaných (v Praze je evidováno více než 90 tisíc psů). 

 

Smyslem služby je zejména:

1. umožnit občanovi řešit kompletně tuto agendu elektronicky bez nutnosti osobní návštěvy úřadu: 
- služba na Portálu Pražana zahrnuje celkem pět formulářů: ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů na městskou část; odhlášení psa z evidence; změna údajů uvedených v původním ohlášení a zadání čipu a oprava údajů o psovi, 
- uživatel si může zobrazit data z agendového IS, které o něm MČ v dané agendě vede, a není tak nutné v případě dotazů k těmto datům kamkoliv chodit, volat nebo psát. Portál uživateli nabízí možnost zobrazit si celkovou finanční povinnost (včetně generovaných údajů k platbě i včetně QR kódu) a základní informace o registrovaném psu nebo psech;

2. usnadnit práci zaměstnancům úřadu při zpracování obdržených elektronických formulářů, a to jak v souvislosti s automatickou kontrolou formulářů, tak i s automatickým vytěžováním dat z formulářů přímo do agendového IS.

Do projektu jsou v současné době zapojeny tyto MČ: 
Praha 1, Praha 3, Praha 8, Praha 11, Praha 14, Praha 17, Praha-Nebušice, Praha-Vinoř, Praha-Zbraslav, Praha-Koloděje, Praha-Dolní Chabry. Aktuálně se dokončuje připojení MČ Praha 21. 
Další MČ budou následovat v roce 2024.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Agenda místního poplatku za psa patří mezi nejčastější důvody návštěvy úřadů v rámci samosprávních agend. Nová služba umožňuje řešit vše z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu (včetně možnosti rychlé platby díky generovanému QR kódu).

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Projekt je propagován na webových stránkách městských částí, v místních radničních novinách a používají se i venkovní reklamní plochy, které má HMP bezplatně k dispozici. Zároveň se připravuje kampaň, aby se informace o službě dostala vhodným trvalejším způsobem i na místa s vysokým výskytem pejskařů (např. na tzv. psí louky apod.).

Cílem MHMP je připravit pro MČ, již zapojené do této elektronické služby nebo nově se připojující, jednotné marketingové produkty (bannery, plakáty, promo videa apod.), které umožní MČ dlouhodobou efektivní propagaci této služby na jejich webových stránkách, sociálních sítích, v tištěných periodikách apod.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Projekt je dlouhodobý. Jeho cílem je poskytovat všechny relevantní informace z této agendy občanům městské části. Úspěšnost projektu lze hodnotit 2 metrikami. Úsporou nákladů na straně úřadů, kdy elektronické podání, jeho automatická kontrola a zejména přímé vytěžení dat do AIS MČ zkracuje nutnou pracovní činnost daného úředníka, a zároveň nabízenou jednoduchostí snižuje počet neplatičů místního poplatku. Druhý pohled je perspektiva občana, který uspoří čas a úkony agendy může provést bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Jedná se o dlouhodobé řešení s postupným zapojením dalších MČ. S ohledem na fakt, že dané řešení naplňuje požadavky ZoPDS, lze předpokládat jeho rollout na další MČ.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Samoobslužné portály měst a obcí začínají být standardem. Problémem jejich užití je mnohdy velmi malá uživatelská přívětivost. Portál Pražana jde cestou založenou na způsobech identifikace uživatele, garantovaných státem, kterému jsou následně na hlavní straně zobrazena data z městských agendových IS. Na tyto informace jsou navázány služby elektronických formulářů (s automatickým předvyplněním již známých dat) a také možnost případného zobrazení platebních údajů (včetně QR kódu). Právě jednoduchost by měla být pro ostatní subjekty samosprávy inspirující.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Spolupráce mezi pražským magistrátem a městskými částmi je klíčová. Usnadňuje ji společný cíl. I proto jsou všechny zkušenosti ze spolupráce s jednou městskou částí rychle přenášeny na další. I proto počet zapojených MČ roste.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Portál Pražana je připraven na to, aby jej mohli využít lidé s mobilem v ruce stejně jako lidé, kteří komunikují na tabletech či počítačích. Druhou rovinou multikanálového přístupu je propagace portálu, která je realizována jak celopražsky, plošně, tak cíleně v daných městských částech.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.
Projekt se netýká Open dat, žádný požadavek v této oblasti nebyl ze strany věcných garantů obdržen.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výjimečnost služby spočívá v souladu mezi hlavním městem a městskými částmi Prahy, kdy jsou agendy samosprávy řešeny v celopražském řešení Portálu Pražana. Realizace samotné služby agendy psů je připravena ve vysokém standardu uživatelské přívětivosti, který může být inspirující pro jiné elektronické služby samosprávy.

Řešení umožňuje automatické vytěžení dat z formulářů přímo do agendového informačního systému bez nutnosti data přepisovat ze strany zaměstnance úřadu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt byl z technického hlediska náročný a komplexní. Úkolem bylo napojit AIS, ve kterém jsou obsažena data o poplatcích, s integrační platformou MHMP. Přes integrační platformu jsou data předávána do Portálu Pražana.

Součástí procesu připojení městské části k tomuto online řešení je vždy i fáze čištění dat na této MČ. Do Portálu Pražana se tak dostávají pouze zkontrolované předpisy. Řešení bylo nejprve připraveno s MČ Praha 3, které patří velký dík za skvělou spolupráci. S touto MČ se i nadále řešení rozvíjí.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Dobrá spolupráce všech dodavatelů, snaha o dosažení maximální uživatelské přívětivosti.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Z technického pohledu je výjimečné uplatnění integrační platformy, která v podobných projektech obvykle chybí. Realizované napojení na agendu psů a zkušenosti s tím získané velmi výrazně usnadní další integrace, které na Portálu Pražana budou využívat data ze systému Proxio/Agendio (aktuálně se např. připravuje agenda městských bytů).

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Operátor ICT je dodavatelem celé řady významných řešení pro HMP. Z portálových řešení lze uvést např.: 

1. Připomínkování územního plánu a územních studií: 
projekt navazuje na řešení připomínkování metropolitního plánu v roce 2022. Cílem projektu bylo velmi výrazně snížit pracnost a čas potřebný na straně úřadu pro zpracování došlých připomínek; 

2. Agendu poplatku za odpady, kdy si uživatel může na Portálu Pražana:  
- zjistit stav přeplatků, nedoplatků a další evidované údaje,
- změnit kontakt pro zasílání rozpisů poplatku a upozornění na nedoplatky,
- vyřídit si zasílání rozpisů poplatku e-mailem,
- vyřídit si platby inkasem z bankovního účtu,
- vyřídit si vrácení přeplatku, 
- zjistit si informace o objednaných sběrných nádobách,
- objednat si svoz směsného komunálního odpadu od nového objektu,
- změnit si stávající objednávky svozu. 

Společnost MARBES je realizátorem projektů mnoha portálů občana v České republice. Mezi nejnovější projekty patří portály pro statutární města Chomutov, Olomouc, Kladno, Liberec a další. Současně MARBES projektuje elektronické služby pro občany i v menších městech, jako jsou Beroun, Lovosice nebo Příbram.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.