ELEKTRONIZACE OBECNÍHO ÚŘADU OPAŘANY.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jiří Rada

Titul:                             

Funkce:                        vedoucí projektu

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          jiri_rada@gordic.cz

Telefon:                        606 608 408

Adresa:                         

Úřad/firma:                  Gordic spol. s.r.o.

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  Elektronizace obecního úřadu Opařany

Lokalita:  Obec Opařany

Cíl:

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity při výběru obecních poplatků a s tím spojené usnadnění administrativy v rámci této agendy. Dále jsme realizací projektu docílili zastupitelnosti pracovníků úřadu. Cíl minimalizovat náklady se nám podařilo splnit využitím původních HW technologií a implementací varianty, která nevyžaduje nutnost disponovat serverem.

Cílová skupina: 

Projekt byl určen zejména pro potřeby obecního úřadu, ale těžit z něj mohou i samotní občané, kteří získali možnost komfortnějšího placení obecních poplatků.

Provozovatel:  Obec Opařany

Realizátor:  Gordic spol. s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Kvalitativní stránka je nastíněna v cílech projektu, kterých se nám podařilo v plném rozsahu dosáhnout – snížení administrativy díky digitalizaci agendy nebo zastupitelnost pracovníků. Obrovským přínosem je i zvýšení bezpečnosti dat díky pravidelnému zálohování. Co se týče té kvantitativní, jednoznačně se zvýšila efektivita při výběru poplatků a tím se snížil počet dlužníků. Díky digitalizace agend došlo k lepšímu přehledu a tím se procesy rychleji zpracovávají. Počitatelné jsou i úspory oproti tomu, kdybychom přikročili k variantě zahrnující nákup serveru a dalšího HW vybavení.
Vnímají a uznáváají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Pracovníci obecního úřadu mají digitální evidenci poplatků na jednom místě a oceňují i možnost vidět provázanost s pokladními doklady s veškerou historií.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Pracovníci našeho úřadu byli řádně proškoleni a občané byli o novém řešení a s ním spojených možnostech informováni v místním zpravodaji.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. 

Celé řešení bylo od začátku postaveno tak, aby příliš nezatížilo náš rozpočet a v dlouhodobém měřítku mělo naopak pozitivní finanční dopady – efektivní výběr poplatků i úbytek nákladů na komunikaci s dlužníky.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Všechny možnosti, které nám projekt přinesl, budou využívány dlouhodobě

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 

 

 

5. Doplňující informace.

Při digitalizaci úřadu byl využit informační systém GINIS Express SQL založený na databázovém systému Microsoft. Díky této architektuře dochází k pravidelnému zálohování všech agend a tím zvýšení zabezpečení dat. Při implementaci došlo k propojení agend poplatků a pokladny s modulem Registru obyvatel, který je centrálně a pravidelně aktualizovaný. Pracovníci úřadu tak mají aktuální informace o svých obyvatelích a tyto informace mohou využít pro potřeby obecního úřadu.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Specifikum implementace byla absence serveru, který jsme vyřešili pomocí jiného PC v síti. Tím jsme zajistili databázový server pro platformu GINIS Express a mohli jsme připojit více uživatelů k systému.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V současné době se lze obejít i bez serveru. Ten lze nahradit stejně jako při této implementaci.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé toto řešení se ukázalo jako spolehlivé a může se tedy použít opakovaně.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obec Tučapy

Město Jistebnice

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.