Inteligentní parkovací systém u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Kateřina Krpelíková

Titul: Ing.

Funkce: koordinátorka projektů rozvoje chytrého regionu

Odbor: odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

E-mail: katerina.krpelikova@msk.cz

Telefon: 595 622 796

Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Firma: Moravskoslezský kraj

Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Inteligentní parkovací systém u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Lokalita: parkoviště v okolí budovy krajského úřadu (Moravská Ostrava), která jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

Cíl projektu:

- poskytnout řidičům informace o obsazenosti parkovacích míst v denních i nočních hodinách v okolí budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

- šetřit obyvatelům regionu čas a peníze a snížit negativní dopady na životní prostředí

- zjistit aktuální stav volných a obsazených parkovacích míst na parkovištích v okolí KÚ MSK

- umožnit rezervaci parkovacího místa před budovou KÚ na parkovišti se závorou

- nabídnout využití dalšími subjekty pro jejich návazné projekty a aktivity na základě online dat obsazenosti parkovacích míst jednotlivých parkovišť

 

 

Cílová skupina:

 - klienti a návštěvníci krajského úřadu z řad obcí na území kraje, občanů, podnikatelů

- zaměstnanci KÚ Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových a obchodních organizací

- návštěvníci nedalekých kulturních zařízení (Divadlo Petra Bezruče, Dům kultury města Ostravy)

Provozovatel: Moravskoslezský kraj

Realizátor: Moravskoslezský kraj

 

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Projekt disponuje ve své administrátorské části statistikami, je tedy možné sledovat vytížení jednotlivých parkovišť a počty provedených rezervací.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Lze tak usuzovat ze zvýšeného počtu telefonátů z řad klientů krajského úřadu zajímajících se o možnost rezervace parkování, tato služba je zejména oceňována klienty přijíždějícími ze vzdálenějších částí kraje.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

K projektu inteligentního parkovacího systému byla vydána tisková zpráva, která byla zveřejněna na webových stránkách kraje a kterou převzala některá regionální média, např. Polar. Byly rovněž zveřejněny aktuality na sociálních sítích Moravskoslezského kraje a dále na portálech pro příspěvkové organizace, obchodní společnosti a pro obce v Moravskoslezském kraji.

Při každé hromadné akci konané na krajském úřadě je v pozvánce uveden odkaz na možnost rezervace parkování.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Nelze vyčíslit spokojenost veřejnosti s možností si předem rezervovat parkování, ale z našeho pohledu je tato aktivita nízkonákladová a ze strany uživatelů je pozitivně vnímána.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Projekt byl od začátku plánován s dlouhodobým, resp. trvalým výhledem.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.

Většina úřadů se nachází v centrech měst, kde může být problém s parkováním, a pokud klient přijíždí z větší dálky, je pro něj výhodné vědět, že nebude mít problém s hledáním parkovacího místa. Očekávat, i když se jedná o jednoznačný trend, že tito lidé zaparkují na okraji města na záchytných parkovištích (v případě větších měst) a k sídlu dojedou MHD, je za současných podmínek stále ještě velmi optimistická vize.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Jsme připraveni se kdykoliv podělit se zástupci veřejné správy o zkušenosti z přípravy, realizace i provozu projektu. Evidujeme zatím 2 telefonické konzultace k inteligentnímu parkování (z naší příspěvkové organizace a ze statutárního města).

 

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Obsazenost parkovacích míst i rezervace parkování jsou nabízeny jednak jako webová aplikace (na webových stránkách kraje - https://parkuj.msk.cz/) a dále i jako volně dostupná mobilní aplikace s názvem Parkování Krajský úřad MSK (AppStore i GooglePlay).

 

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Data k obsazenosti parkovacích míst jednotlivých parkovišť jsou zveřejněna v otevřeném formátu v Národním katalogu otevřených dat, mohou tak být využita dalšími subjekty pro jejich návazné projekty a aktivity.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Jednou z 5 strategických priorit střednědobé strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 (tzv. chytřejší kraj), jejíž cílem je pomocí využití ICT technologií a inovací, je mimo jiné oblast dopravy a vlajkový projekt „chytré parkování“, kdy díky, tím šetří čas a vypustí do ovzduší méně znečišťujících látek.

 

Po analýze parkovacích ploch ve vlastnictví kraje vhodných pro realizaci pilotního projektu „chytrého parkování" (r. 2018) byla jako nejvhodnější zvolena varianta parkovišť (dále jen "KÚ MSK"), a to i s ohledem na zavedení rezidentní parkovací zóny v okolí KÚ a omezení možností parkování pro klienty i zaměstnance.

 

Potřebuje-li si klient vyřídit své záležitosti na KÚ MSK nebo večer zajít na kulturní představení v nedalekém Kulturním domě města Ostrava, v Divadle Petra Bezruče či jiném nedalekém zařízení a mít jistotu volného parkovacího místa, má možnost využít volně stažitelnou mobilní aplikaci parkování Krajský úřad MSK (na platformách GooglePlay i AppStore), kde jednak díky inteligentním kamerám umístěným na střechách budov KÚ anebo si může rovnou nejpozději den předem, která je díky technologii kamerového rozpoznání registrační značky (RZ) vozidla při příjezdu už 15 minut před plánovanou rezervací automaticky zvednuta, a tím se urychlí vjezd a výjezd na/z parkoviště.

 

Technologie kamerového rozpoznání RZ byla rovněž využita u jiného parkoviště u KÚ vyhrazeného pro služební a další vozidla, jejichž RZ jsou na tzv. whitelistu a po příjezdu (i odjezdu) je jim po přečtení rovněž závora automaticky zvednuta. Výrazně se tak zjednodušil proces správy možnosti parkování (přidání a odebrání RZ, předávání ručních ovladačů).

 

 

Po analýze parkovacích ploch ve vlastnictví kraje vhodných pro realizaci pilotního projektu „chytrého parkování" (r. 2018) byla jako nejvhodnější zvolena varianta parkovišť v okolí budovy KÚ MSK, a to i s ohledem na zavedení rezidentní parkovací zóny v okolí KÚ a omezení možností parkování pro klienty i zaměstnance.

 

Následně byla v r. 2019 uzavřena smlouva o poskytování služby inteligentního parkovacího systému. Předmětem smlouvy byl automatický systém kamerové detekce obsazenosti parkovacích míst využívající umělou inteligenci, prezentace obsazenosti v mobilní aplikaci (včetně navigace na parkoviště), na 3 navigačních LED tabulích a v administrativním nástroji pro interní potřeby (včetně statistik). Celkem je vyhodnocováno 8 parkovišť (z toho 2 vyhrazená parkoviště se závorami) ve vlastnictví MSK v okolí budov KÚ MSK, tj. celkem 244 parkovacích míst (z toho 6 elektrodobíjejích míst a 13 ZTP).

 

Na střechách několika budov KÚ je umístěno 13 kamer se speciálním softwarem s umělou inteligencí, díky kterému jsou parkovací místa snímána, a systémem je vyhodnocováno, zda je dané místo volné nebo obsazené. Tato data se pak zobrazují v grafické podobě jednak v administrativním nástroji pro interní účely vybraných zaměstnanců KÚ, kde je možné vidět i reálný online obraz ze všech kamer a sledovat statistiky obsazenosti jednotlivých parkovišť, a dále pro veřejnost ve volně stažitelné mobilní aplikaci Parkování Krajský úřad MSK (na platformách GooglePlay i AppStore) a na stránkách MSK (https://parkovani.msk.cz/).

 

V návaznosti na první fázi projektu byla diskutována možnost provést pro návštěvníky úřadu rezervaci parkovacího místa přes portál služeb a mobilní aplikaci na konkrétní datum a čas a dále automatizovaný vjezd služebních a dalších vybraných vozidel na vyhrazené parkoviště u budovy F. V červnu 2021 byla podepsána smlouva s dodavatelem, kdy předmětem smlouvy bylo zprovoznění dynamického systému rezervace parkovacích míst (parkovací místa pro rezervaci nejsou pevně dána, je dán pouze jejich maximální počet na daný den), který:

 

  • u parkoviště před budovou KÚ hlídá počet vjezdů a výjezdů vozidel s ohledem na počet platných rezervací na daný den, kdy na toto parkoviště jsou po ohlášení přes intercom vpuštěni ostrahou rovněž klienti bez rezervace. V tomto je projekt specifický, že je umožněno parkování i bez rezervace. Na tomto parkovišti je umístěna informační tabule s počtem rezervovaných a volných míst;

 

  • u parkoviště pro služební a jiná vozidla u budovy F automaticky pouští vozidla, jejichž RZ či SPZ je v systému zadána jako oprávněná. Tyto RZ či SPZ je možno dle potřeby měnit. Toto parkoviště není určeno pro rezervace parkovacích míst pro veřejnost.

 

Obě parkoviště jsou opatřena vjezdovou/výjezdovou závorou a terminálem s intercomem a čtečkou QR kódů pro případ nepřečtení RZ (chybná RZ při rezervaci, nečitelná RZ z důvodu počasí, ztracená apod.), jejich instalace a výměna byla rovněž předmětem smlouvy.

 

Rezervační parkovací systém má 2 části – administrátorskou (neveřejnou) a rezervační (veřejnou - https://parkuj.msk.cz/). Zároveň bylo nutné napojit možnost rezervace parkování i přes dříve pořízené systémy na systém rezervace času agendy u úředníka (https://rezervace.msk.cz/), kde byla doplněna další samostatná služba/agenda „rezervace parkování“, ale i možnost přiobjednat si parkování v rámci rezervace jiné agendy, a dále přes mobilní aplikaci Parkování Krajský úřad MSK, kde bylo doplněno tlačítko „rezervace parkování“, kterým je uživatel přesměrován na rezervační webové rozhraní.

 

V administrátorské části je možné upravit počet míst sloužících k rezervaci v daný den (tj. na každý den může být definován různý počet míst pro rezervaci). Dále lze pro oba typy parkovišť manuálně zadat RZ či SPZ s automatickým vjezdem a tyto dle potřeby měnit. Naopak lze zadávat i mazat RZ či SPZ v tzv. blacklistu. Těmto uživatelům pak rezervační parkovací systém vjezd na parkoviště neumožní. Na blacklist se může uživatel dostat buď ručním zadáním nebo automaticky za porušení pravidel parkování (typicky opakované překročení doby parkování). Pro případy poruchy nebo nenačtení RZ má obsluha k dispozici manuální tlačítko pro vpuštění vozidla, kterým může rovněž zajistit i trvalé zvednutí závory.

 

Po každé provedené rezervaci tedy uživatel obdrží potvrzující e-mail s QR kódem (pro případy chybného zadání RZ/SPZ, její ztráty, nečitelnosti) a odkaz pro možné zrušení/prodloužení rezervace. Při příjezdu před závoru (již 15 minut před časem rezervace) je kamerou RZ načtena a závora je automaticky otevřena. K parkování si může klient zvolit jakékoliv volné místo. Před blížícím se koncem času rezervace je uživateli zaslána na zadané mobilní číslo notifikační SMS. Další SMS je pak zaslána po překročení doby parkování o více jak 10 minut. Při odjezdu je RZ rovněž nutné nasnímat kamerou (nutné pro ukončení doby parkování pro danou RZ) a závora se zvedá automaticky.

 

Implementace celého projektu vyšla na cca 3,8 mil. Kč.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Největší výzvou bylo napojení dalších 2 již existujících systémů různých dodavatelů. Jedná se o systém pro rezervace času u úředníka a systém vyhodnocování obsazenosti parkovacích míst na parkovištích v okolí krajského úřadu, do jehož mobilní aplikace bylo potřeba implementovat funkci rezervace parkování. Bylo nutné upravit otevřená API obou těchto systémů tak, aby si systémy vyměňovaly a zobrazovaly relevantní data.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Využití chytrých řešení veřejnou správou, přiblížení se potřebám občana.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Většinu částí projektu je možné využít i u jiných subjektů ve stejné nebo velmi obdobné podobě. Specifikem pak bylo, že jedno z parkovišť před budovou krajského úřadu s vjezdovou závorou je určeno jak pro klienty bez provedené rezervace, tak pro klienty s rezervací. Běžnější varianta je, že celé parkoviště je určeno pro rezervace, a to případně i trvalého charakteru k umožnění automatizovaného vjezdu vybraných vozidel.

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Moravskoslezský kraj v rámci realizace své strategie rozvoje chytrého regionu realizuje celou řadu projektů v různých oblastech činnosti, zejména v dopravě se zaměřením na alternativní pohony a řízení dopravních toků, v oblasti zdravotnictví projekty e-health a telemedicíny, v oblasti debyrokratizace projekty elektronizace úřední agendy, kde již byl 2x oceněn projekt Robota Karla vykonávajícího opakované rutinní činnosti, v oblasti ICT pak postupně realizujeme projekt vysokorychlostní datové sítě a projekty v oblasti internetu věcí (senzory, dotační titul pro obce).

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting