Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jiří Károly

Titul: Mgr.

Funkce: ředitel odboru informatických činností

Odbor: odbor informatických činností

E-mail: jiri.karoly@praha.eu

Telefon: +420 236 00 2804

Adresa: Jungmannova 35, Praha 1, Nové Město,

Firma: Magistrát HMP

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Online řešení místního poplatku ze psů na Portálu Pražana

Lokalita: hlavní město Praha, resp. městské části zapojené do projektu

Cíl projektu:

- umožnit autentizovanému uživateli Portálu Pražana (přihlášenému prostřednictvím prostředků identity občana nebo ISDS) kompletní online řešení agendy místního poplatku za psa, z pohodlí svého domova

Cílová skupina: občané hlavního města Praha – majitelé psů

Provozovatel: hlavní město Praha

Realizátor: Operátor ICT a.s. a spol. Marbes s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Služba „agendy psů“ je součástí celkového řešení Portálu Pražana a z hlediska zástupců městských částí představovala jeden z prioritních požadavků na elektronizaci. Tato agenda je z hlediska samosprávních městských agend jednou z nejčastěji využívaných. Smyslem služby je zejména:

 1. a) umožnit občanovi kompletně řešit tuto agendu elektronicky;
 2. b) zobrazit mu data z agendového IS, které o něm MČ v dané agendě vede (není tak nutné v případě dotazů k těmto datům kamkoliv chodit, volat nebo psát);
 3. c) usnadnit práci zaměstnancům úřadu (aktuálně v souvislosti s automatickou kontrolou formulářů, v blízké budoucnosti i díky automatickému vytěžování dat přímo do agendového IS).

Aktuálně je služba dostupná pro osoby z těchto městských částí:

 • Praha 3;
 • Praha 11;
 • Praha 14;
 • Praha 17;
 • Praha-Nebušice;
 • Praha-Vinoř;
 • Praha-Zbraslav;
 • Praha-Koloděje.

Další městské části budou následovat v průběhu podzimu tohoto roku.

 

Všechny části služby jsou napojeny na analytické nástroje, které vyhodnocují běh služby i reakce uživatelů na jejich procesní kroky. Účinek projektu je prokazatelný kvantitativně: rostoucí počet zapojených MČ a uživatelů této služby. Účinek projektu je prokazatelný i kvalitativně na základě kritérií spokojenosti uživatelů se službou a metrik analytických nástrojů – zmenšující se procento rychlého opuštění stránky apod.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Agenda místního poplatku za psa patří mezi nejčastější důvody návštěvy úřadů v rámci samosprávních agend. Nová služba umožňuje řešit vše z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu (včetně možnosti rychlé platby díky generovanému QR kódu).

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE

Projekt je propagován na webových stránkách městských částí, v místních radničních novinách a používají se i venkovní reklamní plochy, které má HMP bezplatně k dispozici. Zároveň se připravuje kampaň, aby se informace o službě dostala vhodným trvalejším způsobem i na místa s vysokým výskytem pejskařů (např. na tzv. psí louky apod.).

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Projekt je dlouhodobý. Jeho cílem je poskytovat všechny relevantní informace z této agendy občanům městské části. Úspěšnost projektu lze hodnotit 2 metrikami. Úsporou nákladů na straně úřadů, kdy elektronické podání, jeho automatická kontrola a do budoucna i přímé vytěžení dat do AIS zkracuje nutnou pracovní činnost daného úředníka a zároveň nabízenou jednoduchostí snižuje počet neplatičů místního poplatku. Druhý pohled je perspektiva občana, který uspoří čas a úkony agendy může provést bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Jedná se o dlouhodobé řešení s postupným zapojením dalších MČ. V současné době je prioritou automatizované vytěžování dat z podání přímo do AIS. Tím řešení přinese značné přínosy nejen občanovi, ale i zaměstnancům úřadu.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Samoobslužné portály měst a obcí začínají být standardem. Problémem jejich užití je mnohdy velmi malá uživatelská přívětivost. Portál Pražana jde cestou založenou na státem garantových způsobech identifikace uživatele, kterému jsou následně na hlavní straně zobrazena data z městských agendových IS. Na tyto informace jsou navázány služby elektronických formulářů (s automatickým předvyplněním již známých dat) a také možnost případného zobrazení platebních údajů (včetně QR kódu). Právě jednoduchost by měla být pro ostatní subjekty samosprávy inspirující.

 

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Spolupráce mezi pražským magistrátem a městskými částmi je klíčová. Usnadňuje ji společný cíl. I proto jsou všechny zkušenosti spolupráce s jednou městskou částí rychle přenášeny na další. I proto počet zapojených MČ roste.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Portál Pražana je připraven na to, aby jej mohli využít lidé s mobilem v ruce stejně jako lidé, kteří komunikují na tabletech či počítačích. Druhou rovinu multikanálového přístupu je propagace portálu, která je realizována jak celopražsky, plošně, tak cíleně v daných městských částech.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

Projekt se netýká Open Dat, žádný požadavek v této oblasti nebyl ze strany věcných garantů obdržen.

 

POPIS

 

Projekt má umožnit uživateli zejména:

 1. zobrazit si informace o svém registrovaném psu nebo psech a celkovou finanční povinnost (včetně případného QR kódu pro učinění platby) vůči dané MČ

 

 1. elektronicky podat níže uvedené související formuláře:
 • ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů na městskou část
 • odhlášení psa z evidence
 • změna údajů uvedených v původnímu ohlášení
 • zadání čipu
 • oprava údajů o psovi

 

Výjimečnost služby spočívá v souladu mezi hlavním městem a městskými částmi Prahy, kdy jsou agendy samosprávy řešeny v celopražském řešení Portálu Pražana. Realizace samotné služby agendy psů je připravena ve vysokém standardu uživatelské přívětivosti, který může být inspirující pro jiné elektronické služby samosprávy.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Velmi výraznou pozitivní úlohu hrála MČ Praha 3, se kterou se celé řešení v rámci pilotu připravovalo.

Projekt byl z technického hlediska náročný a komplexní. Úkolem bylo napojit AIS, ve kterém jsou obsažena data o poplatcích, s integrační platformou MHMP. Přes integrační platformu jsou data předávána do Portálu Pražana.

 

Součástí projektu byla i fáze čištění dat na každé zapojené MČ. Do Portálu Pražana se tak dostávají pouze zkontrolované předpisy. Řešení bylo nejprve připraveno s MČ Praha 3, které patří velký dík za skvělou spolupráci. Po úspěšném nasazení a využití byla služba implementována na další městské části.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Dobrá spolupráce všech dodavatelů, snaha o dosažení maximální uživatelské přívětivosti.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Z technického pohledu je výjimečné uplatnění integrační platformy, která v podobných projektech obvykle chybí. Realizované napojení pro agendu psů a zkušenosti s tím získané velmi výrazně usnadní další integrace, která na Portálu Pražana budou využívat data ze systému Proxio/Agendio.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Operátor ICT je dodavatelem celé řady významných řešení pro HMP.

 

Společnost MARBES je realizátorem projektů mnoha portálů občana v České republice. Mezi nejnovější projekty patří portály pro statutární města Chomutov, Olomouc, Kladno, Liberec a další. Současně MARBES projektuje elektronické služby pro občany i v menších městech, jako jsou Beroun, Lovosice nebo Příbram.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.