Portál občana města Hodonína

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Zlatuše Krugová

Titul: Mgr.
Funkce: vedoucí odboru kanceláře starosty a místostarostů
Odbor: 
E-mail: krugova.zlatuse@muhodonin.cz
Telefon: 602 403 719
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Firma: město Hodonín
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Portál občana města Hodonína
Lokalita: Hodonín
CÍL:

- bezpečně, moderně a rychle usnadnit komunikaci občanů s úřadem odkudkoli;
- možnost komfortní komunikace s úřadem 24/7, resp. tehdy, kdy to občanovi časově vyhovuje;
- možnost snadno zjistit stav svých pohledávek;
- možnost nahlašování změn, úprav bez nutnosti navštívit úřad pouze v provozní dobu úřadu;
- rychlé vyřízení závazků, okamžitá úhrada pohledávek;
- snížení nároků na administrativu;
- občanovi zajistit bezpečnou a snadnou formu přihlášení


Cílová skupina:

- občané města Hodonína;

- instituce ve městě sídlící;

zaměstnanci úřadu
Provozovatel: Gordic
Realizátor: Gordic

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.  

Lze sledovat počet plateb vůči úřadu, počty přihlášení do portálu občana.
Jsme před spuštěním příjmu žádostí o dotace města výhradně přes portál občana - budeme tak snadno sledovat počet podaných žádostí z dotačních programů města, můžeme okamžitě reagovat na případné nedostatky v žádosti apod.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ČÁSTEČNĚ.
Zatím částečně, věříme do budoucna v rozšíření povědomí.
Portál zaveden v praxi v 3Q/2022, v provozu nyní „pouze" za odpad, psa a zábor prostranství.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Trvale informujeme na webových stránkách města, na titulní straně.
Pravidelně opakujeme informace o projektu v obecním zpravodaji, a to od jeho spuštění.
Před spuštěním proběhla kampaň - web, FB, IG, mobilní rozhlas, obecní zpravodaj, místní rádio, letáčky do schránek.
V průběžné a pravidelné informovanosti budeme samozřejmě pokračovat.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Nyní je přes portál občana města možné hradit místní poplatky za odpady, psa a zábor prostranství.
Před spuštěním máme žádosti do všech dotačních programů města (sport, kultura, děti a mládež atd.).
Plánujeme dalších cca 170 formulářů napříč agendami úřadu.
Formuláře, resp. rozšíření stávajícího portálu občana města bylo součástí žádosti o dotace z dotačního programu eGovernment, žádost byla úspěšná, je schválena, čekáme na rozhodnutí (realizace do r. 2025).

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Porovnáváme dobré praxe s úřady, které mají stejného poskytovatele jako my, tzn. Gordic.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Je-li myšlena možnost využití na různých technologických zařízeních, tak jednoznačně ano - pevné PC, chytrý mobilní telefon, tablet apod.
Existuje možnost snadno přecházet z portálu občana města do celostátního portálu.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.
Záměrem výše zmíněného projektu bylo vybudování nejen informačního systému (Portál občana města „POM“) pro transakční služby, jako elektronické podání a elektronické platební služby, včetně autentizace uživatelů prostřednictvím NIA, ale také publikace statistických dat vyplývajících z elektronického podání a služeb ve formátu OpenDat.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Na celý proces elektronického podání a dalších elektronických služeb určených občanům a podnikatelům navazují interní agendové, podpůrné a provozní procesy související s kvalitou a rychlostí vyřizování elektronického podání a poskytování elektronických služeb, proto je žádoucí zefektivnit i interní procesy úřadu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Město Hodonín doposud poskytovalo elektronické služby eGovernmentu prostřednictvím několika elektronických formulářů umístěných na webových stránkách města, které si musí občan vyplnit, vytisknout, podepsat a odevzdat je osobně na přepážce úřadu, kde se ověřuje (ztotožňuje) prostřednictvím platného občanského průkazu.
Bylo zjištěno, že míra zajištění (poskytování) elektronických služeb eGovernmentu ve formě elektronických podání pro životní situace v samostatné působnosti určených zejména občanům a podnikatelským subjektům v rámci spádové oblasti ORP Hodonín je na nízké úrovni. Spuštěním portálu občana města došlo k bezpečné komunikaci s úřadem, eliminaci rizik ohledně ztotožňování, urychlení komunikace.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Spuštěním portálu občana města došlo k bezpečné komunikaci s úřadem, eliminaci rizik ohledně ztotožňování, k urychlení komunikace. Věříme, že jakmile se podaří spustit další agendové formuláře z projektu „Zavedení prvků eGovernmentu", usnadníme v mnohém vyřizování požadavků jak občanům, tak příslušným referentům úřadu.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně lze využít minimálně počáteční nastavení celého systému Portálu občana města - přihlašování přes NIA, zprovoznění platební brány apod. 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jsme těsně před realizací již schváleného projektu na rozšíření Portálu občana města, pokud se vše zvládne, počítáme s cca online180 formuláři (státní správa i samospráva). Nyní jsme těsně před spuštěním formulářů-žádostí o přís

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting