Portál občana města Pelhřimov

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Václav Turek

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          informačních a komunikačních technologií

E-mail:                         turek@mupe.cz

Telefon:                        +420565 315 148

Adresa:                        Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Úřad/firma:                Městský úřad Pelhřimov

 

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Portál Občana města Pelhřimov

Lokalita: Primárně oblast města Pelhřimovao

 

CÍL:

Cílem projektu bylo vytvořit elektronickou službu poskytovanou veřejnou správou na místní úrovni široké veřejnosti za účelem možnosti

vyřizování záležitostí s úřadem elektronicky, vzdáleně bez potřeby fyzické návštěvy úřadu nebo s maximálním omezením jejich počtu. Služba

je zaměřena na řešení životních situaci, na elektronickou komunikaci úřadu s klientem a na maximální informovanost klienta úřadu o stavu

řešení jeho podání. Elektronický způsob vyřizování potřeb klientů zvyšuje i kvalitu práce úředníků. Zejména se zvyšuje rychlost, přesnost

(data o přihlášeném uživateli jsou čerpána z referenčních zdrojů), transparentnost a tím se zvyšuje efektivita celého procesu.

Cílová skupina: 

1.    Primárně veřejnost (občané, firmy, klienti úřadu), částečně pracovníci úřadu 

Provozovatel: Město Pelhřimov


Realizátor: DATRON, a.s.


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, Součástí redakční systému, na kterém je portálové řešení postaveno, je i nástroj pro jeho správu, který umožňuje vytváření a sledování statistik nejčtenějších článků, statistik nejvyužívanějších formulářů životních situací a statistik přístupů podle typu (desktop/mobilní). 

Přímo na stránce aplikace je počítadlo přístupů. Dále je možno hodnotit i počty elektronických podání nebo přímých plateb.


  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 ANO, Přestože četnost elektronické komunikace občana s úřadem není a pravděpodobně nikdy nebude na úrovni banky nebo eshopů, občané si postupně přivykají a začínají pozvolna využívat služby tohoto systému, což je patrné z výše uvedených statistik. Stejně tak na prospěšnost projektu ukazují nepřímo i dotazy na dodavatele, zda mobilní aplikace Portálu Občana je k dispozici i pro jiná města.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Projektu byla věnována standardní publicita formou informací na webových stránkách města a formou článků v tištěném zpravodaji městského úřadu a v regionálním tisku.

Je připravována informační kampaň pro veřejnost realizovaná formou setkání s občany. Kampaň bude zaměřena na informování o možnostech a přínosech služby Portál občana města Pelhřimov v kontextu českého eGovernmentu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Aktuálně odpovídají. Projekt byl spuštěn do provozu počátkem roku 2019. Projekt je „usazen“ v širším kontextu poskytování elektronických služeb celou veřejnou správou (eGovernment). S jeho rozvojem, zejména   s využitím možností nabízených již zavedenou garantovanou elektronickou identitou občanů, lze předpokládat, že do budoucna výsledky zcela převýší vynaložené náklady.


 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Předpokládáme dlouhodobý trvalý rozvoj elektronických služeb veřejné správy, užší spolupráci se systémy eGovernmentu a stálé zjednodušování komunikace mezi občanem a úřadem. .

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se jednu z prvních praktických realizací elektronické služby veřejné správy poskytované na místní úrovni. 


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  Byly provedeny prezentace projektu na

-       konferenci Moderní veřejná správa v Olomoucí

-       konferenci Rok informatiky 2019

-       konferenci Uživatelská konference Software602

-       jednání pracovní skupiny tajemníků v rámci benchmarkingu

-       jednání Komise pro informatiku aSmart region Rady Kraje Vysočina.

Dále jsou poskytovány konzultace zástupcům měst, která o to projeví zájem.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Služba je dostupná z veřejného internetu prostřednictví libovolného klientského zařízení (desktop, mobilní zařízení). K dispozici je i mobilní aplikace pro op. systém Android. Dodavatel připravuje mobilní aplikaci i pro systémy iOS.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

nyní ne, ale uvažujeme o jejich využití. Data zde získaná lze publikovat např. v klikacím rozpočtu

 

5. Doplňující informace.

Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů – základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky.

 

 

Město Pelhřimov dlouhodobě podporuje nasazování moderních prostředků informačních a komunikačních technologií a systémově rozvijí jejich využívání.  Výstavba, rozvoj a údržba nasazených systémů se většinou děje s finanční podporou strukturálních fondů EU, dotačních titulů Kraje Vysočina nebo i pouze z prostředků vlastního rozpočtu. Každý z realizovaných projektů je navazujícím, rozvojovým projektem předchozího projektu. Jednotlivé projekty jsou koncipovány v souladu s požadavky elektronizace veřejné správy, využívají všech jejích dosažených možností (elektronická identita, základní registry, komunikační systémy, …) a jsou cíleny zejména na podporu procesu výkonu veřejné správy v oblasti vlastní i přenesené působnosti.    

Projekt Portál občana města Pelhřimov kromě toho, že splňuje vše výše uvedené zapadá i do konceptu Smart Cities ve smyslu „Chytrá radnice – chytré město“. Jedná se o otevřené řešení umožňující další rozšiřování poskytovaných služeb dle potřeb a požadavků.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

Pro definici náročnosti technické realizace je třeba si uvědomit, co je vlastně systém Portál Občana. 

Portál občana zajišťuje elektronickou komunikaci občana s úřadem od základního podání, evidenci stavu podání až po evidenci poplatků a jejich proplacení. Systém tak musí být přímo napojen na některé agendy úřadu a musí tak zajistit: 

1)    Mít veřejnou a privátní část

2)    Poskytnou občanovi možnost elektronického podání, tzn. poskytnout občanovi inteligentní formuláře (využití formulářů Software 602), které vedou a pomáhají při vyplňování, s možností odeslání do datové schrány, emailem s elektronickým podpisem apod.

3)    Existenci privátní části s jejími vlastnostmi

a.    Bezpečné přihlášení do privátní části a bezpečné ztotožnění občana v agendách 

                                                        i.     Využití systému NIA, ISDS a MojeID 

b.    Zajištění předvyplnění inteligentních formulářů informacemi získanými při ztotožnění

c.    Odeslání podání dle legislativy do úřadu a zajištění zpětné notifikace o podání

d.    Informování občana o změnách stavu jednotlivých podání s možností notifikací emailem, či SMS

e.    Zajištění platby požadovaných poplatků (odpady, poplatek za psa apod.) na základě generovaného předpisu, pomocí 2D kódu, platební bránou apod. 

f.     Zajištění zpětné notifikace provedených plateb a jejich zúčtování

g.    Možnost budoucí kontroly dalších vztahů s úřadem (smlouvy, pronájmy apod.)

h.    Využití privátního kalendáře s notifikacemi hlídání dlouhodobých termínů (např. platnost dokladů apod.)

4)    Připravit možnost dalšího rozvoje a „stavebnicového“ rozšiřování systému bez nutnosti invazivního napojování na interní agendy úřadu

5)    Možnost spouštění z Portálu Občana eGovernmentu

6)    Splnění legislativních požadavků na uvedený systém včetně GDPR

 

Z hlediska výše uvedených požadavků byl Portál Občana navržen tak, aby byl použitelný s kteroukoliv agendou od kteréhokoliv dodavatele. Tato univerzálnost výhodná pro provozovatele byla asi nejnáročnější na celé realizaci. Do budoucna však zajišťuje možnost úpravy systému a další funkčnost při výměně té či oné agendy na úřadě, či integrace agendy nové. Celé řešení tak obsahuje tzv. Backend(aplikační server-datový sklad) a tzv. Frontend(Webové server). 

 

Backendje aplikační server, který zajišťuje pomocí synchronizačních webových služeb komunikaci s různými agendami úřadu (spisová služba, ekonomika, poplatky, docházkový systém, objednávací systém, apod.), či připravuje a zajišťuje bezpečnou autentizaci a autorizaci občana i úředníka do webového rozhraní Portálu Občana (NIA, MS AD úřadu apod.). Současně zpracovává a seskupuje data za pomoci bezvýznamových identifikátorů a na základě požadavku je posílá šifrovaným kanálem webovému rozhraní Portálu občana. 

V současnosti má realizátor smluvně a ve většině případů i funkčně realizovanou integraci s cca 30 systémy od většiny dodavatelů agend pro státní správu a samosprávu.

Frontendwebové rozhraní implementováno z hlediska bezpečnosti v DMZ a je řešeno ve třech rovinách. Základní nosnou vrstvou je vlastní plnohodnotný redakční systém. Druhou vrstvou je administrační rozhraní sloužící ke konfiguraci třetí vrstvy webového rozhraní občana a dat v rámci ní zobrazovaných. V rámci administračního rozhraní je tak možné nastavit základní design, konektory a data, která budou občanovi zobrazena, jakožto i způsob prezentace stromu životních situací a mnoho dalšího. Zmíněná třetí vrstva webového rozhraní slouží již přímo občanovi pro komunikaci s úřadem. Součástí třetí vrstvy je také prezentace a volání Inteligentních formulářů z FormServeru společnosti Software 602, jež je nedílnou součástí celého systému Portálu Občana. 

 

 


 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Především v možnosti systému Portálu Občana se napojovat na agendy různých dodavatelů a v prezentaci dat z různých agend do jednotného prostředí Portálu Občana. Možnosti dalšího rozšiřování systému s využitím nových služeb pro občany. .

 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celý systém Portálu Občana je navržen tak, aby bylo možné ho použít opakovaně i pro jiná města. Co se musí realizovat individuálně, jsou implementace jiných konektorů (každé město má různé agendy různých dodavatelů) a občas je potřeba i určitá úprava stejného konektoru, bohužel stejné datové zdroje v různých městech neposkytují stejná dat, což je dáno historií implementací daných agend. Občas se řeší také drobné odlišnosti v požadavcích při využívání platebních bran.  

Ovšem naprostým výjimečným specifikem nasazení celého řešení je příprava stromu životních situací, která je jedinečná v oblasti samosprávy pro každé město či městský obvod. 

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 Projekt Portál Občana jsme již úspěšně realizovali v dalších 5 městech a dokončujeme další 3 implementace, kdy jedno z měst je velké statutární město s několika městskými obvody a tím velmi složitým systémem stromu životních situací a systémy plateb. Ostatní implementace jsou v podstatě v obdobném rozsahu jako Portál Občana v Pelhřimově. 

Kromě Portálu Občana jsme úspěšně implementovali několik projektů Portálu Úředníka, což je jakási základní pracovní plocha úředníka opět s integrací na mnoho dalších agend. Portál Úředníka využívá obdobnou architekturu a systémy jako Portál Občana. 

 

DATRON, a.s.

Vachkova 3008

47001 Česká Lípa

 

Ing. Jaromír Látal

Technický ředitel

Email: jlatal@datron.cz

Tel. : 602411503


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.