Portál živnostenského podnikání

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jan Strakoš
Titul: Ing., Mgr., LL.M.
Funkce: ředitel
Odbor: odbor živností a spotřebitelské legislativy
E-mail: strakosj@mpo.cz
Telefon: +420722112678
Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Firma: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Portál živnostenského podnikání
Lokalita: celá Česká republika
CÍL:

- vytvořit webový portál, který jeho uživatelům, zejména živnostenským podnikatelům, ale i širší veřejnosti nabídne na jednom místě řadu užitečných služeb, od možnosti vyhledávání subjektů v živnostenském rejstříku až po možnost vyřídit si vybrané záležitosti elektronickou cestou;

- přispět ke snížení administrativní zátěže stávajících podnikatelů;

- posílit povědomí subjektů zvažujících vstup do živnostenského podnikání o snadné dostupnosti k potřebným informacím;

- vybudovat pomyslnou vstupní bránu do živnostenského podnikání a praktického průvodce živnostenského podnikatele

Cílová skupina:

- občané ČR;

- občané EU a jiných států, kteří chtějí podnikat v ČR v režimu živnostenského zákona nebo již podnikají

Provozovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Realizátor: ICZ a.s.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ČÁSTEČNĚ.
Za 10 měsíců provozu si uživatelé spustili některou službu Portálu v průměru 172 tisíckrát měsíčně. Kvalitu poskytovaných služeb lze měřit pouze zpětnou vazbou od uživatelů, kterou provozovatel Portálu má k dispozici ve formě e-mailové komunikace, kterou uživatelé Portálu vedou přes registrované adresy.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Jelikož služby Portálu ŽP jsou hojně využívané a v e-mailové komunikaci a službě Potřebuji poradit převažují dotazy týkající se metodických rad z oblasti živnostenského podnikání, lze předpokládat, že jsou výstupy projektu pro uživatele prospěšné, protože uživatelé chtějí využívat služeb Portálu ŽP.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Informace o zahájení provozu nového Portálu ŽP byly publikovány na webu MPO (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni-informace/dulezite---novy-portal-zivnostenskeho-podnikani--271723/), představeny tiskovou zprávou MPO, představeny na jednáních (resp. kulatých stolech) s živnostenskými úřady i zástupci podnikatelů. Dále byl Portál ŽP představen veřejnosti na konferenci ISSS v Hradci Králové 2023 (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni-informace/pro-informaci---portal-zivnostenskeho-podnikani-predstaven-na-konferenci-isss-2023-v-hradci-kralove--274434/). Veřejnost je seznamována s projektem též v některých médiích (např. https://www.podnikatel.cz/clanky/kolovat-po-uradech-maji-data-ne-lide-jak-to-vypada-s-timto-volebnim-slibem/).

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Dosavadní výsledky provozu Portálu ŽP odpovídají vynaloženým nákladům, veřejností jsou služby Portálu hojně využívány.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Jedná se o projekt s dlouhodobým účinkem.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

V rámci projektu byly využity další, již realizované výstupy jiných projektů VS. Jedná se primárně o uplatnění Design Systému GOV.CZ, dále pak o využití služeb NIA jak pro přihlášení uživatele, tak autorizaci digitálních úkonů.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Zatím nebyly, ale připravujeme v souvislosti s možnou výstavbou projektu Portál podnikatele.

 

3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Jedná se o projekt, který využívá přístup prostřednictvím sítě internet.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.
V souvislosti se statistikami údaji o podnikatelích zvažujeme.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Portál ŽP je postaven na koncepci portálů veřejné správy, využívá tedy design systém gov.cz a pro autentizaci uživatelů využívá služeb Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Dále samozřejmě využívá informace jak z IS RŽP, tak i ze základních registrů veřejné správy. Portál významnou měrou rozšiřuje stávající služby registru živnostenského podnikání pro veřejnost.

Portál kromě služeb poskytovaných stávajícím veřejným webem registru živnostenského podnikání, které plně integruje, přináší veřejnosti následující nové služby:

- Průvodce živnostenským podnikáním, který obsahuje všechny potřebné informace pro řešení základních životních situací stávajícího a nového podnikatele, jako jsou informace o vzniku, změnách a ukončení živnostenského podnikání, informace o průběhu a očekávaném výsledku řízení, kterým je realizováno podání podnikatele, o správních poplatcích a další;

- poskytování výpisů ze živnostenského rejstříku, přičemž stávající služba získání výpisu z veřejné části registru živnostenského podnikání je rozšířena i o možnost získání výpisu obsahujícího neveřejné údaje týkající se osoby žadatele (služba je podmíněna autentizací uživatele);

- adresář živnostenských úřadů, který obsahuje všechny potřebné údaje o všech živnostenských úřadech v České republice (tj. adresa sídla, úřední hodiny, kontaktní údaje atd.); uživatel si může vyhledat „zájmový“ živnostenský úřad podle různých kritérií, např. nejbližší živnostenský úřad dle zadané adresy, podle názvu (i částečného) úřadu, ale rovněž podle úředních hodin (dotaz, který úřad má aktuálně otevřeno) apod. Výsledky hledání, tedy kde se vybraný živnostenský úřad nachází, se uživateli zobrazí i odkazem v mapě;

- prostřednictvím služby reklamace údajů bude moci podnikatel reklamovat nesprávnost údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. nesprávné nebo chybějící vazby jiných subjektů vedených v živnostenském rejstříku na svoji osobu. Služba reklamace údajů je určena pouze autentizovaným uživatelům;

- služba potřebuji poradit umožní uživatelům zadávat dotazy a požadavky v souvislosti s provozem Portálu nebo dotazy týkající se obsahu živnostenského rejstříku, problematiky živnostenského zákona, jako např. vznik a ukončení živnostenského oprávnění, přerušení provozování živnosti, jaké oprávnění podnikatel potřebuje pro výkon určité činnosti apod.;

- služba poskytování notifikací změn zápisu v živnostenském rejstříku umožní podnikatelům získat informace o změnách údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, které se jich týkají (např. změna adresy bydliště, změna obsahové náplně živnosti, kterou provozují, změna příjmení podnikatele atd.);

- obsah Portálu a jeho služby jsou navíc pro potřeby cizinců z hlediska jejich možného podnikání v České republice poskytovány také v anglické mutaci. Veškeré služby Portálu, které nejsou omezeny legislativně jednáním pouze v českém jazyce, jsou tedy uživatelům Portálu poskytovány i v anglickém jazyce;

- veškeré výše uvedené služby jsou veřejnosti k dispozici na Portálu živnostenského podnikání www.rzp.cz od 1. 1. 2023. Jedná se o základní sadu služeb Portálu, přičemž Ministerstvo průmyslu a obchodu již nyní pracuje na rozšíření této základní sady o další služby a v tomto trendu hodlá pokračovat i v budoucnu. Samozřejmě i nadále zůstává stávajícím i budoucím podnikatelům možnost i v rámci Portálu využít služeb elektronického podání ve věcech živnostenského podnikání vůči živnostenským úřadům, a to i ve zjednodušené formě.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Pro realizaci Průvodce podnikáním byla použita metoda uložení jednotlivých dílčích informací do DB společně s vazbami mezi těmito informacemi a následného vytvoření html stromu stránek pro zobrazení na Portálu. Uložení v DB umožňuje verzování a snadnější správu obsahu Průvodce, kdy jsou použity různé průchody obsahem a stejné informace jsou dostupné z vícero míst Průvodce.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V rámci řešení Portálu ŽP byl použit přístup uživatele k popisu a ovládání jednotlivých služeb Portálu. Bylo nutné zavést principy zobecnění informací a zjednodušení přístupu ke službám Portálu na úkor detailního vysvětlení a poskytnutí veškerých informací. Pro doplnění informací slouží služba průvodce živnostenským podnikáním, která popisuje podrobně veškeré náležitosti podnikání v souvislostech.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting