PORTÁL PRAŽANA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Vladimír Antonin Bláha

Titul:                             M.A., MBA.

Funkce:                        HAeG MVČR

Odbor/oddělení:          Oddělení marketingu a PR

E-mail:                          blaha.vladimir@operatorict.cz

Telefon:                        607 531 747

Adresa:                         Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Úřad/firma:                  Operátor ICT, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Portál Pražana

Lokalita:  Hlavní město Praha

Cíl:

Nový webový portál má za cíl usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a jednotlivým městským organizacím. V první fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravně-správních činností. Postupně bude podle jeho slov docházet k rozšiřování funkcionalit Portálu Pražana. Cílem projektu bylo rovněž nastartovat systematicky digitalizaci Magistrátu hlavního města Prahy a poskytnou občanům hlavního města nástroj k pohodlné digitální komunikaci s úřadem v Praze.  
V rámci Magistrátu hlavního města Prahy je projekt Portál Pražana v gesci pana primátora.

Cílová skupina: 

Cílové skupiny projektu Portál Pražana jsou dvě:

- město Praha (respektive Magistrát hlavního města Prahy)
- občané hlavního města Prahy, kteří budou díky Portálu Pražana moci snadněji komunikovat s úřady

Provozovatel:  Operátor ICT, a.s. (pro Magistrát hlavního města Prahy)

Realizátor: Operátor ICT, a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Projekt Portál Pražana byl pro veřejnost spuštěn v pilotní verzi 30.9. 2020. V současné době se nastavují KPI a konkrétní a měřitelné cíle pro rok 2021. V současné době je v pilotní fázi provozu Portálu Pražana celkem  9 agend. Občané se do Portálu Pražana přihlásí prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano. Po samotném spuštění Portálu Pražana v pilotní fázi jsme zaznamenali velmi pozitivní zpětnou vazbu (především ze strany médií). Máme vypracovaný detailní plán rozvoje na další rok (zpřístupňování dalších agend: zejména agendy městských částí Prahy  a městských firem. Tím pádem se tak Portál Pražana stane jednotným digitálním místem, kde bude moci Pražan komunikovat a vyřizovat úřední záležitosti (MHMP, městské části a vybrané agendy městských společností).
V rámci Magistrátu hlavního města Prahy je projekt Portál Pražana v gesci pana primátora.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Veřejnosti (občanům české metropole) je projekt intenzivně komunikován na sociálních sítích (Facebook Operátora ICT a komunikační kanály Magistrátu hlavního města Prahy).
Portál Pražana byl představen během konference Digitalizujeme Prahu (30.9.2020)  a rovněž byl prezentován na dalších konferencích  (například na konferenci ISSS 2020)
Co se týče cílové skupiny "Magistrát hlavního města Prahy": probíhají školení a rovněž probíhá komunikace na úrovni řízení digitalizace pražského magistrátu.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Zatím ne. V Portálu Pražana je v pilotním provozu zatím omezený počet agend. Předpokládáme ovšem, že se situace výrazně změní v roce 2021. V letošním roce byly určeny investice do technologické platformy a celkového vytvoření know how a realizačního teamu. To vše za účelem zpřístupnění prvních pilotních agend Pražanům.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se zejména o inspiraci na úrovni dalších měst v České republice. Navíc jsme při přípravě Portálu Pražana čerpali best practices na úrovni e-government a Portálu občana. Základem technologického řešení Portálu Pražana je totiž adaptovaná platforma Portálu občana.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  Probíhá pravidelná a aktivní komunikace a synchronizace na úrovni Portálu občana a Portálu Pražana.
Zároveň předáváme know-.how i dalším městům v republice: aktuálně jsme projekt představovali zástupcům města Brna.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. V současné době je přístup prostřednictvím webové aplikace. Do budoucna zvažujeme implementaci mobilní aplikace či PWA (Progressive Web Application).

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne. V budoucnu bychom rádi Open Data využívali (např. zpětná vazba a spokojenost Pražanů s touto službou).
Nicméně předpokládáme, že Portál Pražana bude spíše Open Data generovat. Ta bude následně magistrát, městské části a vybrané městské společnosti využít pro efektivnější správu města.

 

5. Doplňující informace.

Portál Pražana je beze sporu jedinečným projektem na celorepublikové úrovni. Jedná se o reálný ale zároveň jedinečný příklad spolupráce městské samosprávy a státní správy (Portál občana).

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Podařilo se nám vybudovat kompletní interní team projektu. Technicky se podařilo adaptovat platformu Portálu občana pro potřeby Prahy (se všemi výhodami a nevýhodami – vytvořena byla  přechodová architektura mezi řešeními)
Podařilo se také nastartovat proces digitální transformace na úrovní MHMP a celoměstské koncepce . V rekordním čase se podařilo spustit pilotní provoz (9 měsíců od zahájení projektu).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Portál Pražana může posloužit jako příklad best practice při implementaci podobných řešení pro další města v ČR (úroveň technická i procesní řešení).

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Technické řešení a obecný vzorec implementace na úrovni města je unikání : např. vybrané agendy. Ovšem ty se mohou měnit. Portál Pražana je otevřený a adaptovatelný pro další agendy. Portál Pražana je řešením pro velkou cílovou skupinu: městské části, Magistrát hlavního města Prahy a asi desítka městských firem.
Propojuje tedy v současné době dohromady  desítky subjektů s rozdílnými potřebami.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Relativně obdobným projektem, který jsme v Operátorovi ICT pro Magistrát hlavního města Prahu realizovali, je datová platforma hlavního města Golemio. Její vývoj a následnou správu a rozvoj má právě OICT na starosti.

KONTAKTY

Michal Kraus - kraus@operatorict.cz
Vladimír Antonin Bláha - blaha.vladimir@operatorict.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.