Přehled o hospodaření MČ díky aplikaci CityVizor.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Šebek

Titul:                             Bc.

Funkce:                        Tajemník KOPART, Vedoucí odboru INF

Odbor/oddělení:          RMC_KOPART, OINF

E-mail:                        martin.sebek@praha1.cz

Telefon:                       221 097 110

Adresa:                        Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Úřad/firma:                Městská část Praha 1 (ve spolupráci hl.m. Prahy, Operátora ICT, Otevřených měst, z.s., participujících MČ a dodavatele)

Soutěžní kategorie     města

B - PROJEKT

Název projektu: Přehled o hospodaření městské části díky aplikaci CityVizor

Lokalita: Městská část Praha 1

CÍL: Zajištění maximální transparentnosti organizace nástrojem CityVizor. Cestou k tomuto cíli bylo zpřístupnění otevřených dat v požadovaných strukturách a formátech pomocí OpenData Generátoru GINIS a následná prezentace dat v uživatelsky přívětivé podobě v nástroji CityVizor.

Dalším cílem byla možnost nasazení řešení nejen pro městskou část Praha 1, ale i pro další městské části a obce, využívající stejný ekonomický systém.

Cílová skupina: Občané, úředníci, politici

Provozovatel: Městská část Praha 1

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, Cílem projektu je přehledně a otevřeně informovat občany o hospodaření Městské části Praha 1. V CityVizoru se mohou probírat jednotlivými položkami včetně přehledu výdajů a příjmů za jednotlivé sektory, výpisu jednotlivých faktur za všechny měsíce a registru smluv, které město v určeném časovém období uzavřelo. Pod záložkou úřední deska pak uživatel nalezne nejnovější veřejné úřední dokumenty.
Využitím CityVizoru se zvyšuje kvalita kontroly nakládání s veřejnými financemi a zároveň se díky přehlednosti zobrazovaných dat dostanou tyto informace k širší skupině obyvatel (kvantitativní účinek). Díky realizovanému propojení účetního systému GINIS městské části a opensource aplikace CityVizor došlo ke zjednodušení nahrávání příslušných dat. Díky vytvořenému rozhraní se data z účetního systému do CityVizoru mohou promítnout automaticky a okamžitě.  Kromě úspory práce představuje kvalitativní posun také větší záruka správností a konzistence používaných účetních dat.


Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano, Ano, zaznamenáváme pozitivní reakce, velkou pozornost vzbuzuje řešení i na sociálních sítích. Každý občan má v aplikaci možnost kontrolovat, za co městská část své finance utrácí. CityVizor ukazuje nejen faktické čerpání rozpočtu, ale i návaznost na uzavřené smlouvy. Aplikace usnadňuje práci také samotným úředníkům nebo politikům. Ti mohou analyzovat, srovnávat a následně se i rozhodovat nejen dle dat vlastního úřadu, ale i dle dat okolních městských částí a poučit se případně z jejich úspěchů popř. chyb. Pracovníci úřadu, občané i firmy tak mají v rukou nástroj ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Řešení bylo veřejnosti prezentováno již na několika workshopech. Dále probíhá šíření informací prostřednictvím elektronických i tištěných médií, formou tiskových zpráv, článků, rozhovorů, postů na sociálních sítích a dalších formátů v elektronických a tištěných médiích.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.CityVizor je opensource aplikace pod licencí GNU GPL – tedy volně k využití. OpenData generátor GINIS byl pořízen s výraznou slevou a může být využit i pro generování dalších datových sad a systematickou práci s otevřenými daty na úrovni městské části i celého hlavního města Prahy. Otevřený způsob informování veřejnosti o hospodaření až do úrovně zveřejňování faktur (a zároveň možnost srovnání) představuje výrazný krok v prevenci nehospodárného jednání – je zde tedy vysoký předpoklad, že se prostředky investovaného do projektu velice rychle vrátí.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Potenciál dlouhodobého využití má jak zmiňovaný OpenData generátor, který zpřístupňuje datové sady se širokou škálou uplatnění, tak i vazba na CityVizor, který v dlouhodobém horizontu prezentuje nejen aktuální stavy, ale i trendy a podklady pro srovnání rozpočtových dat v čase. Garantem dlouhodobého provozu aplikace je po dohodě s iniciativou Česko Digital spolek Otevřená města.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano, : Ať už se jedná o zájemce o otevření dat na popud obyvatel, nebo z iniciativy městské části či obce, jde nepochybně o společenský trend.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. V rámci zkušeností s provozem klikacích rozpočtů byl celý projekt pojat i jako možnost navázání spolupráce mezi subjekty veřejné správy, neziskovým sektorem i komerčním dodavatelem tak, aby bylo možno dané řešení aplikovat na další obce za minimálních nákladů. Díky informaci o paralelním vývoji obdobného řešení postaveného na stejném opensource produktu byla navázána úzká spolupráce mezi všemi zúčastněnými a projekt ve svém důsledku může sloužit jako ukázkový příklad spolupráce. Díky zapojení hlavního města Prahy, Operátora ICT, Otevřených měst, z.s., participujících městských částí a v neposlední řadě i dodavatele řešení nad ekonomickým systémem, se podařilo nastavit v dohledné době možnost realizovat stejný způsob zobrazování ekonomickým dat i další pro městské části hlavního města Prahy.

Řešení bylo veřejnosti prezentováno již na několika workshopech i prostřednictvím tiskových výstupů, a to právě jako výsledek zapojení všech výše uvedených subjektů Dále probíhá šíření informací prostřednictvím elektronických i tištěných médií. Provoz jedné instance aplikace zajišťuje spolek Otevřená města, provoz druhé instance aplikace pak OperátorICT, který je styčným bodem pro zájemce z řad městských částí hlavního města Prahy. Nově se do rozvoje aplikace zapojuje i komunita Česko.Digital. Ta pomáhá Otevřeným městům, z.s. s definicí dalšího rozvoje a strategií rozšíření na co největší počet obcí.

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano.

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Realizace napojení CityVizoru na ekonomický systém GINIS MČ Prahy 1 byla realizována v rámci celopražského projektu Integrace mezi aplikací CityVizor a platformou GINIS pro Hl. m. Praha.

 

5. Doplňující informace.

-     Realizace napojení CityVizoru na ekonomický systém GINIS MČ Prahy 1 byla realizována v rámci celopražského projektu Integrace mezi aplikací CityVizor a platformou GINIS pro Hl. m. Praha.


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

náročnost realizace: Otevřená data využitá pro realizaci projektu se ze systému GINIS získávají pomocí aplikace Open data generátor (ODT), který vytváří datové sady v požadované struktuře ve formátech CSV, XML a JSON. Datové sady mohou být dále distribuovány do dalších aplikací jako je např. CityVizor. Takto zveřejněné datové sady je dále možné použít pro tvorbu aplikací, analýz nebo konkrétních výstupů. Díky realizovanému rozhraní může GINIS poskytovat data pro CityVizor automatizovaně. 
Součástí poskytovaného řešení bylo:
•           Dodávka licence  - Otevřená data (ODT) - server
•           Dodávka licence  - Otevřená data (ODT) - klient
•           Dodávka licence - Datová sada CityVizor
•           Služby kompletního zprovoznění ODT s využitím datové sady CityVizor, tj. 
a)         zprovoznění serverové komponenty ODT na aplikačním serveru;
b)         nahrání revize sestav pomocí modulu ADM;
c)         administrace uživatelů a povolení přístupu do modulu ODT;
d)         konfigurace zveřejnění dat do CityVizor 
•           Služby software maintenance.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Poskytnutí informací a dat ve formě pro analýzy, výstupy a další využití
Možnost kontroly hospodaření s veřejnými rozpočty díky zpřístupnění dat
Zvýšení kvality života ve městech díky nástroji umožňujícímu transparentnost úředních procesů
Potenciál inovací, nových služeb, významných úspor a zefektivnění i zrychlení procesů
Výstupy užitečné nejen pro úřady, ale i firmy, obyvatele a širokou veřejnost

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Všechny výše uvedené komponenty lze použít opakovaně.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting