Připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jiří Károly
Titul: Mgr.
Funkce: ředitel odboru informatických činností
Odbor: odbor informatických činností
E-mail: jiri.karoly@praha.eu
Telefon: +420 236 00 2804
Adresa: Jungmannova 35, Praha 1, Nové Město
Firma: Magistrát HMP
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana
Lokalita: hlavní město Praha
CÍL:

- umožnit autentizovanému uživateli na Portálu Pražana (tedy zejména občanům, firmám a městským částem) řešit tuto agendu kompletně elektronicky; 

- velmi výrazně snížit pracnost a čas potřebný na straně úřadu ke zpracování došlých připomínek


Cílová skupina: autentizovaní uživatelé (FO, FPO, PO a městské části) přihlášení do Portálu Pražana prostřednictvím prostředků identity občana nebo ISDS

Provozovatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor:

- Operátor ICT, a.s. (část za Portál Pražana);

- UNIPROG SOLUTIONS, a.s. (část za Portál územního rozvoje)

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Řešení umožňuje elektronicky připomínkovat všechny aktuálně projednávané změny územního plánu a územní studie, rozpracovávat si podání a zároveň mít přehled o připomínkách již odeslaných. Data z podání (včetně těch mapových) jsou ukládána přímo v Portálu územního rozvoje, což velmi výrazně usnadňuje následné zpracování došlého podání. 
Projekt navazuje na první etapu z roku 2022, kdy bylo tímto řešením umožněno připomínkování metropolitního plánu, u něhož se podařilo získat téměř 50 % všech podání elektronicky. Za zmínku stojí, že řešení využilo 3/4 městských částí, tedy subjektů, které mají nejvíce připomínek.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Připomínkování územního plánu je jedna z nejčetnějších agend. Uživatelé si mohou jednoduše zobrazit všechny aktuálně projednávané změny a učinit elektronické podání námitky nebo připomínky k projednávané změně nebo studii.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Projekt je propagován nejen na webových stránkách města, venkovních reklamních plochách, sociálních sítích apod., ale dochází také k velmi aktivnímu propagování služby ze strany věcného správce na konferencích, v rámci představení projednávaných změn apod.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Služba připomínkování územního plánu a územních studií je spuštěna od srpna letošního roku. Ale již první fáze z roku 2022, kdy se řešení použilo pro připomínkování metropolitního plánu, jasně prokazuje, že dochází k velmi výraznému zefektivnění a zrychlení zpracování došlých připomínek.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Řešení je určeno pro připomínkování všech projednávaných změn územního plánu.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

  1. Realizace tohoto projektu zcela naplňuje požadavky zákona o právu na digitální službu.
    2. Jedná se o první agendu v Praze, kde byla využita doložka o digitálním úkonu dle výše uvedeného zákona.
    3. Při realizaci projektu bylo vzájemně propojeno řešení vybraných funkcionalit z Portálu Pražana (ověření uživatele, doložka digitálního úkonu a napojení na spisovou službu MHMP) s částmi Portálu územního plánu a aplikací ISUPD. Identita uživatele je z Portálu Pražana předána do aplikace územního plánu, kde dochází k samotnému vytvoření připomínky za využití mapových podkladů od Institutu plánování a rozvoje HMP. Následně je uživatel přesměrován zpět na Portál Pražana, kde dochází k odeslání prostřednictvím datové schránky uživatele nebo prostřednictvím služeb spisové služby za využití doložky digitálního úkonu. 
    4. Zvolený způsob vyjma možnosti řešit podání elektronicky velmi výrazně usnadňuje a zrychluje samotné zpracování dat ze strany úřadu.
    5. Během kampaně na propagaci řešení k připomínkám metropolitního plánu v roce 2022 se podařilo dočasně zřídit i pobočku Czech POINTu v objektu Centra architektury a městského plánování. Tím bylo uživatelům velmi výrazně usnadněno zřízení elektronické identity pro podání připomínek.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Výše popsané řešení, které kombinuje vybrané funkcionality Portálu Pražana se službami jiných aplikací a informačních systémů města, se plánuje využít i pro další připravované projekty.

 

3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Portál Pražana je připraven na to, aby jej mohli využít lidé s mobilem v ruce stejně jako lidé, kteří komunikují na tabletech či počítačích.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

Nebylo ze strany věcného správce požadováno.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt byl z technického hlediska náročný a komplexní. Při realizaci projektu bylo vzájemně propojeno řešení vybraných částí z Portálu Pražana s částmi Portálu územního plánu a aplikací ISUPD (za využití integrační platformy MHMP).

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se o první projekt, kde byla využita doložka o digitálním úkonu dle ZoPDS. To mj. pro realizační tým znamenalo, že bylo nutné zajistit i integraci na službu MHMP, které umožňuje tento dokument opatřit kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickou pečetí.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Vybrané části řešení se v modifikované podobě předpokládá využít i pro další připravované projekty MHMP.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Operátor ICT je dodavatelem celé řady významných řešení pro HMP.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.