Projekt 24 + 5 (zkrácení lhůt pro vydávání osobních dokladů občanům)

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Zdeněk Němec
Titul: JUDr.
Funkce: ředitel
Odbor: odbor správních činností
E-mail: zdenek.nemec@mvcr.cz
Telefon: 974817201
Adresa: nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
Firma: Ministerstvo vnitra

 

B - PROJEKT

Název projektu: Projekt 24 + 5 (zkrácení lhůt pro vydávání osobních dokladů občanům)

Lokalita: Česká republika

CÍL: Záměrem bylo vylepšit služby poskytované občanům státní správou tím, že budou mít možnost získat plnohodnotný občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dní a do 24 hodin pracovního dne. Projekt měl vyřešit situace, kdy občan nutně potřebuje mít z nějakých důvodů osobní doklad dříve než v běžné zákonné 30ti denní lhůtě pro vydání (např. urychlené vycestování do zahraničí, podpis smluv, prokázání totožnosti při jiných úředních jednáních atp.).

Cílová skupina: Projekt je určen těm státním občanům České republiky, kteří potřebují získat plnohodnotný občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.


Provozovatel:Ministerstvo vnitra,

Realizátor: Ministerstvo vnitra, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Státní tiskárna cenin, s.p.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
ANO - V období od 1. července 2018, od kdy je možné požádat o plnohodnotné osobní doklady ve zkrácených lhůtách, do 30. září 2018 bylo vydáno ve zkrácených lhůtách cca 26 000 ks občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem a cca 10 000 ks cestovních pasů, tj. cca 6,2% z celkového počtu vydaných osobních dokladů.
Občané projevují velký zájem také o nově otevřené kontaktní místo vybudované v rámci odboru správních činností Ministerstva vnitra, kde bylo ve III. čtvrtletí roku 2018 pořízeno celkem 764 žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a držitelům předáno 5 354 ks vydaných dokladů.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano, Občané možnost vydání osobního dokladu ve zkrácené lhůtě využívají, o čemž svědčí mimo jiné nezanedbatelné procento dokladů vydaných ve zkrácených lhůtách oproti celkovému počtu vydaných dokladů. Zájem občanů výrazněji nesnižuje ani vyšší správní poplatek.
Někteří občané jsou v tak velké časové tísni, že si vyhotovený osobní doklad na kontaktním pracovišti převezmou a pokračují rovnou na letiště. Někteří z těch, kterým vydání osobního dokladu ve zkrácených lhůtách "zachránilo" zahraniční cestu, pak zaměstnancům kontaktního místa píší ze zahraničních destinací pohledy.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi Dobře. Občané byli o možnosti vydání osobního dokladu ve zkrácených lhůtách informováni ještě před zahájením této praxe ve sdělovacích prostředcích. Informace visí na webu Ministerstva vnitra i dalších správních úřadech. Dále byly vyhotoveny informační letáky, které byly distribuovány prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností do všech obcí České republiky.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují. Náklady vynaložené na vybudování pracoviště a jeho vybavení se pohybovaly okolo 4 mil. Kč vč. DPH. Na správních poplatcích bylo jen za období od 1. července do 30. září 2018 vybráno cca 5 mil. Kč do státního rozpočtu. V dlouhodobém hledisku lze předpokládat, že bude pracoviště - i za nutného personálního posílení - výrazně výdělečné.
Spokojenost občanů s nabízenou službou není finančně měřitelná, ale nabízená služba zabrání finančním ztrátám občanů v důsledku neuskutečněných aktivit, např. neuzavření smluv, neuskutečnění již uhrazených zahraničních zájezdů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Předpokládá se dlouhodobé trvání nově nastavených procesů.
Ke změně by došlo pouze v souvislosti se změnou konkrétních ustanovení týkajících se vydávání osobních dokladů v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, což se v nejbližší době nepředpokládá.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano. Ministerstvo vnitra projektem 24 + 5 výrazně vylepšilo služby poskytované občanům, což občané velmi kvitují. Vzhledem ke skutečnosti, že občanské průkazy a cestovní pasy nejsou jedinými doklady, které občan ve svém životě potřebuje, mohly by se příkladem Ministerstva vnitra inspirovat i další subjekty veřejné správy.


Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
ANo, Projekt 24 + 5 byl již před zahájením prezentován na různých konferencích a odborných setkáních před dalšími subjekty veřejné správy, mají tedy o realizaci projektu povědomost.
S výjimkou jiného útvaru Ministerstva vnitra, který se zajímal o konkrétní problematiku zřízení platebních terminálů pro možnost hradit správní poplatky platebními kartami, jsme nebyli osloveni žádným dalším subjektem veřejné správy z důvodu předání zkušeností.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Ano. Občan má vždy na výběr, kde podá žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovní pasu ve zkrácené lhůtě. K tomuto účelu může zvolit pracoviště Ministerstva vnitra, nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo, kde má hlášen svůj trvalý pobyt. Zvolí-li pro podání žádosti o vydání osobního dokladu ve lhůtě do 5ti pracovních dní obecní úřad obce s rozšířenou působností, může si osobní doklad vyzvednout buď na tomto konkrétním úřadě nebo na Ministerstvu vnitra. Místo pro podání žádosti o vydání osobního dokladu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne může občan opět zvolit podle svého uvážení, převzít vyrobený osobní doklad lze ale z distribučních důvodů pouze na Ministerstvu vnitra.

 


4. Doplňující informace

Projekt je výjimečný tím, že může sloužit bez rozdílu všem občanům České republiky. Zájem občanů po otevření kontaktního místa v prvních červencových dnech roku 2018 byl tak vysoký, že bylo nutno operativně navýšit počet pracovišť o 1 pracoviště pro výdej dokladů.
Projekt rozšiřuje původní projekt centrálního vydávání osobních dokladů o další vydávající úřad, a to Ministerstvo vnitra. Projekt je provázán se zavedením plošného vydávání občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Jako největší problém jsme pociťovali časové hledisko. Zejména termín pro předání stavby byl naprosto hraniční pro to, aby bylo možno nainstalovat a odzkoušet technologie.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Inspirací může být vysoké nasazení jednotlivých skupin realizačního týmu, zejména krátce před dokončením projektu, kdy se pracovní týmy scházely každý den za účelem stanovení nových úkolů a důsledné kontroly jejich plnění v daných termínech.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Celorepublikovým dosahem a svým zaměřením se jedná se o velmi specifický projekt, jeho aplikovatelnost na jiné projekty nedokážeme úplně objektivně posoudit.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Odbor správních činností Ministerstva vnitra v minulosti realizoval projekt Registr obyvatel, v rámci tohoto projektu financovaného ze Strukturálních fondů Evropské unie byl vybudován základní registr obyvatel. Základní registr obyvatel (ROB) funguje v ostrém provozu od července roku 2012.

kontakty: Ing. Zora Fejglová
vedoucí oddělení finančního a vnitřního
odbor správních činností
nám. Hrdinů 1634/3
Praha 4 - 140 21
zora.fejglova@mvcr.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.