Převod ekonomické agendy včetně elektronické finanční kontroly do moderní datové SQL verze.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Libor Borč

Titul:                             

Funkce:                        správce IT

Odbor/oddělení:          IT

E-mail:                        Libor.Borc@sps-tabor.cz

Telefon:                       721 036 582 

Adresa:                        Komenského 1670, 390 41 Tábor

Úřad/firma:                Střední průmyslová škola strojní a stavební

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Převod ekonomické agendy včetně elektronické finanční kontroly do moderní datové SQL verze

Lokalita: Výhradně prostory areálu Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, Komenského 1670, 390 41 Tábor

CÍL: Cílem projektu bylo zajistit v naší škole efektivní elektronickou správu ekonomických agend prostřednictvím integrovaných aplikací databázového systému GINIS, implementovaného v cenově výhodné verzi SQL. Zároveň bylo cílem i zavedení elektronické finanční kontroly. Toho se nám podařilo dosáhnout pomocí Elektronické podpisové knihy, která komplexně díky několika schvalovacím scénářům (dle povahy výdajů) elektronizuje schvalovací procesy napříč naší školou.

Cílová skupina: Pracovníci ekonomického úseku organizace, její vedení a pracovníci, kteří mají na starosti objednávání nebo podpisy smluv organizace.

Provozovatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Komenského 1670, 390 41 Tábor

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.,

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, výsledkem je efektivní finanční řízení výdajů, které je elektronickým schvalovacím systémem umožněno a zabezpečeno ještě před vznikem konkrétního závazku. Každý náš plánovaný výdaj prochází odpovídajícím schvalovacím scénářem. Modul také umožňuje intuitivní přehled všech schvalovaných dokumentů s možností vidět jejich aktuální stav ve schvalovacím procesu. Tyto přehledy je možné zjišťovat i za jednotlivé pracovní pracovníky (pozice), kteří mohou vytvářet dokumenty následných výdajů – objednávky a smlouvy.

V širším pohledu nám přineslo výhody i využití SQL verze – jde o cenově dostupnou variantu pro centralizovanou správu jednotlivých agend pomocí integrovaných aplikací databázového systému. Zároveň nám přináší možnost automatizace zálohování a přináší lepší ochranu před kybernetickými hrozbami.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano, vedení naší organizace uznává efektivitu tohoto projektu, zvláště pak pozitivně je vnímána přehlednost budoucích výdajů a možnost hlídání a korekce výdajů na rozpočet organizace.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře, pracovníci naší organizace se aktuálně učí nové možnosti a výhody systému i elektronické finanční kontroly pilotním provozem. Je možné, že budou následovat drobné úpravy nebo změny v oběhu dokumentů oproti dosavadním zvyklostem na základě zkušeností s nově zprovozněnou elektronickou finanční kontrolou.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Aktuálně naše organizace vnímá, že náklady vynaložené na změnu systému a zavedení nezbytné elektronické finanční kontroly v organizaci jsou adekvátní k výhodám, které nám implementace přinesla.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Tento projekt je vnímán jako dlouhodobý, ne-li trvalý.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. S přihlédnutím na povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole je předpoklad, že podobné projekty budou realizovány v budoucnu na dalších organizacích veřejné správy.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano, aktuálně se při jednáních s jinými subjekty a organizacemi veřejné správy, které tato oblast předběžné finanční kontroly trápí, dělíme o informace z realizace tohoto projektu. Řada podobných projektů na dalších organizacích podobného typu jsou tedy nepochybně ve fázi příprav.

  

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. Aktuálně se jedná o systému umožňujícímu přístup k datum spuštěním modul, který je umístěn na diskovém poli organizace. Do budoucna je uvažováno u možnosti vzdáleného spouštění modulů pomocí RemmoteApp, které by umožňovalo pracovníkům práci i z jiných geografických míst než pouze z prostor kanceláře (například práce z domova – nemoc apod.)

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné, data získaná tímto systémem jsou interní v rámci organizace a nebudou 

 

5. Doplňující informace.

-    Vedení naší organizace dostalo tímto projektem efektivní nástroj pro řízení výdajů organizace, což je hodnoceno více než pozitivně. Obrovským přínosem je i přehled budoucích výdajů pro ekonomický odbor, což u těchto pracovníků nepochybně dosáhne největšího ocenění koncem roku.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Pro efektivní realizaci je zapotřebí kvalitní IT infrastruktura organizace, zvláště v podobě kvalitní LAN sítě a dostatečně silného SQL serveru. Realizace samotného systému v organizaci je možné nastavit ve třech variantách:

Varianta Aje ta, kdy moduly jsou umístěny na aplikačním serveru v diskovém prostoru, který je mapován jako sdílený disk, a veškeré stanice, které s moduly pracují, mají k tomuto diskovému prostoru přístup a moduly spouští z tohoto umístění. 

Varianta Bje ta, kdy jsou moduly umístěny na lokálních stanicích každého uživatele. Spouští se tak přímo z daného počítače a pracují s daty (databází) na databázovém serveru. Tato varianta je vhodná u organizací s pomalejším síťovým připojením.

Varianta Cje za pomoci připojení v MS Windows přes RemmoteApp. Výhodou tohoto připojení je, že na lokálních počítačích není třeba jakákoli instalace modulů nebo podpůrných systémů. Vše probíhá pomocí vzdálené plochy MSTSC. Výhodou je, že takto může mít uživatel nastaveno připojení na více počítačích (kancelář, domov, chata apod.) a při spuštění z jakéhokoli místa se systém chová velice svižně i při pomalejším internetovém připojení.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Organizace státní správy na úrovních středních a menších USC, jejich PO a PO zřizované krajskými úřady v poslední době požadují možnost v ekonomických systémech efektivně zachycovat finanční kontrolu před vzniky závazků. Tato potřeba v nemalém počtu případů vychází i ze zpráv a nálezů proběhlých kontrol v organizacích.

 

V obecné rovině může být řešení inspirativní díky kvartetu základních výhod:

·      Bezpečnost – lepší ochrana proti virům a cizím útokům

·      Zálohování – automatické i ruční zálohování (možnost hromadného zálohování)

·      Cloud i On-Premise – zákazník se rozhodne, zda budou data na jeho serverech či na cloudu

·      Uživatelsky přívětivé prostředí – snazší orientace díky novému designu a grafickým prvkům

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Veškeré body tohoto nasazení je možné použít i v ostatních podobných projektech.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 Několik projektů převodu dat na verzi SQL (zatím bez nástavby elektronické finanční kontroly) převážně na organizacích zřizovaných krajskými úřady – domovy důchodců, střední školy.

GORDIC spol. s r.o.

KMS software s.r.o., GORDIC distributor

Brněnská 604/22,586 01 Jihlava

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.