PUMPO - infomační systém Plzeňského kraje pro humanitární pomoc

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Eliška Pečenková
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí odboru informatiky
Odbor: odbor informatiky
E-mail: eliska.pecenkova@plzensky-kraj.cz
Telefon: 733698666
Adresa: Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Firma: Krajský úřad Plzeňského kraje
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

 

Název projektu: PUMPO - infomační systém Plzeňského kraje pro humanitární pomoc
Lokalita: Plzeňský kraj
CÍL:

- zjednodušení proplácení humanitární pomoci spojené s ukrajinskou krizí, včetně kontroly oprávněnosti nároků, finanční správnosti a automatizovaní generování sestavy pro přeúčtování;  

- automatizování rutinních činností pro potřebu aktuálních informací týkajících se stavu žádosti, kontroly jejich nároků a financí s tím spojených, včetně všech řídících kontrol

Cílová skupina: pracovníci Krajského úřadu PK
Provozovatel: Plzeňský kraj
Realizátor: Plzeňský kraj

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Humanitární pomoc poskytovatelů ubytování je evidována v celostátní aplikaci HUMPO (MV ČR). Poskytovatelé předávají účetní doklady na KÚPK. Data jsou zadávána odborem bezpečnosti a krizového řízení KÚPK.
Pro zefektivnění a automatizování činností vyvinulo KÚPK aplikaci PUMPO, která zpracovává účetní doklady a data z HUMPO. Tato data jsou integrována do interních systémů, ve kterých probíhá finanční řídící kontrola s vazbou na ERP, oběh účetních dokladů, elektronickou evidenci smluv a spisovou službu. Na základě těchto integrací jsou informace uvedeny na jednom místě a poskytují kompletní podklady pro veškeré kontroly, čímž je zrychlen celý proces životního cyklu proplácení humanitární pomoci. Jedním z výsledků tohoto procesu je i generování sestavy pro MF ČR.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.    

Bez této aplikace si již zaměstnanci úřadu nedokáží, vzhledem k velkému objemu dat a množství úkonů s agendou spojené, svoji činnost představit. Návrat k původnímu ručnímu procesu je tedy zcela neefektivní a nevyhovující.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Požadovaná funkcionalita byla s projektovým týmem konzultována a analyzována. Plně vyhovuje jejich možnostem a potřebám.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Projekt byl realizován v rámci prostředků Plzeňského kraje.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

NELZE ODHADNOUT.
Nyní nelze odhadnout dobu jeho trvání, ale zkušenosti z této aplikace je možné přenést i na další podobné situace či projekty.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Hlavní přínos je automatizace podpůrných prostředků z již existujících zdrojů týkajících se nejen řídících kontrol.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

Není možné. Vzhledem k GDPR nelze data publikovat jako OPEN DATA..

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Na začátku realizace projektu byl největší problém v nestálosti vstupních dat a metodiky, jak postupovat při řešení dané situace životního cyklu dat, a v nestálosti integračního rozhraní.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Rychlost realizace a využití stávajících systémů.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Humanitární pomoc je pro kraje v tomto ohledu neopakovatelná 1:1, neb je závislá nejen na centrálních orgánech při řešení aktuální situace.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.