MICROSITE SAMOTESTY-COVID.CZ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Ulč

Titul:                             Ing.

Funkce:                        předseda představenstva

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          petr.ulc@styrax.cz

Telefon:                        739201850

Adresa:                         Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00

Úřad/firma:                  STYRAX, a.s.

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Microsite samotesty-covid.cz

Lokalita:  celá ČR

Cíl:

Informační systém měl za cíl zajistit komunikaci všech zdravotních pojišťoven působících v ČR se všemi oprávněnými subjekty (zaměstnavateli) za účelem proplacení mimořádného příspěvku z fondu prevence v rámci „Programu na podporu provádění samo odběrových testů covid-19“ za testování svých zaměstnanců.

Cílová skupina: 

Zaměstnavatelé definovaní dle vládního zařízení, kteří měli povinnost zajistit testování pro své zaměstnance v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

Provozovatel:  Zdravotní pojišťovny působící v ČR

Realizátor:  STYRAX, a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Projekt zcela naplnil svá očekávání, s kterými byl budován. Do systému se velmi rychle zaregistrovalo více jak 60 tisíc zaměstnavatelů, kteří za dobu provozu systému nahráli více jak 16,4 mil. provedených testů, což ve finančním vyjádření znamená podporu pro zaměstnavatele ve výši přesahující 770 mil. Kč. Díky tomuto systému mohli zaměstnavatelé vše provést elektronickou cestou bez nutnosti návštěvy jakékoli instituce.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Podle námi známých reakcí byl projekt vnímán velmi pozitivně a po celou dobu svého provozu nezaznamenal žádný provozní výpadek, který by jakkoli omezoval uživatele systému. Navíc tento projekt posloužil pro menší zaměstnavatele a OSVČ i jako jednoduchá evidence pro správu nakoupených a použitých testů.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Vzhledem k tomu, že projekt vznikl jako reakce zdravotních pojišťoven působících v ČR na vládní nařízení, která zaváděla povinnost testování ve firmách a hrazení těchto testů resp. části nákladů na testy ze strany zdravotních pojišťoven, byla propagace resp. informace oprávněným zaměstnavatelům zajištěna jednak informací, která jim byla rozeslána do jejich datových schránek, pokud je měly zřízené, informací přes zdravotní pojišťovny a webové stránky zdravotních pojišťoven a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Majoritní skupina uživatelů (zaměstnavatelé) byla se samotnou aplikací a principem fungování obeznámena na úrovni rutinního užívání. Nejvíce tomu dopomohla jednoduchost aplikace a navržených business procesů, uživatelská dokumentace a kvalitní podpora call center jednotlivých zdravotních pojišťoven při zodpovídání dotazů a řešení případných problémů. S aplikací tak úspěšně pracovali i lidé z řad uživatelů, kteří s počítačem běžně nepracují.
Druhou skupinou uživatelů byli pracovníci Back Office zdravotních pojišťoven, kteří byli proškoleni na práci s aplikací jak z pohledu uživatele, tak z pohledu „supervizora dat“ a během provozu aplikace se z nich stali experti na danou problematiku.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Celý projekt byl nákladově velmi efektivní, vytvoření systému v extrémně krátkém čase i jeho provoz po dobu poskytování služeb stálo všechny zdravotní pojišťovny působící v ČR dohromady méně jak 2,2 mil. Kč bez DPH. Součástí řešení bylo dodání funkční aplikace, následný rozvoj dle požadavků zadavatelů, zajištění provozu včetně infrastruktury po dobu 6 měsíců, exit procedura včetně závěrečné migrace dat a předání aplikace zadavateli.
Je nutné zdůraznit, že od podpisu smlouvy na vytvoření systému a jeho spuštění do reálného provozu uplynulo pouhých 16 kalendářních dní, kdy 10. 3. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele systému, 15. 3. 2021 byla podepsána smlouva s dodavatelem a 1. 4. 2021 byl zahájen ostrý provoz. V tomto krátkém čase se podařilo Dodavateli celý systém vyvinout a v aktivní spolupráci s pracovníky zdravotních pojišťoven i dostatečně otestovat.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Krátkodobý. Jedná se o projekt, který musel velmi rychle reagovat na aktuální vládní opatření boje proti COVID-19. Projekt naprosto splnil svůj účel a po zrušení vládních opatření byl ukončen. Nyní je řešení připraveno v případě potřeby (znovuzavedení testování ve firmách s finanční podporou ze stran zdravotních pojišťoven) k okamžitému opětovnému spuštění provozu.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Domníváme se, že tento projekt je unikátní z několika hledisek. Na straně Zadavatele bylo 7 zdravotních pojišťoven působících v ČR, doba na realizaci projektu od zadání do spuštění ostrého provozu bylo pouhých 16 kalendářních dní. Oba tyto faktory mohou být pro ostatní velmi inspirující, protože v extrémní situaci (boj s pandemií COVID-19) společně Zadavatelé s Dodavatelem vyvinuli velké úsilí, aby splnili veškeré požadavky definované nařízením vlády a současně maximálně zjednodušili zpracování této agendy pro oprávněné subjekty (zaměstnavatele).
Inspirující může být projekt i z pohledu technologického, kdy bylo vyvinuto výkonné a bezpečné řešení v cloudovém prostředí na open source technologiích.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Doposud ne příliš intenzivně.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Informační systém byl přístupný z webové stránky samotesty-covid.cz. Systém umožňoval jednak vkládání informací manuálně (vyplňováním webových formulářů) a dále pak upload dat v podobě podporované výrobci firemních informačních systémů. Dle informací z call center zdravotních pojišťoven byla aplikace s úspěchem používána i z mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Systém byl s ohledem na použité technologie nativně připraven také pro integraci s podnikovými systémy zaměstnavatelů. Nicméně dle dostupných informací nemáme povědomí o tom, že by k napojení některého externího systému došlo.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Informační systém využíval data z informačního systému ARES MF ČR, kde probíhalo ověřování oprávněných subjektů (zaměstnavatelů), kteří měli na finanční podporu nárok. Tento zdroj byl také jedním z využitých pro iniciální naplnění systému a čištění dat oprávněných subjektů (zaměstnavatelů), kteří měli na dávky nárok. Do systému jich bylo iniciálně naplněno více jak 1,6 mil.  Informační systém byl také automaticky napojen na systém ISDS, pomocí kterého byly rozesílány přihlašovací údaje.

 

 

5. Doplňující informace.

Jako velmi dobré rozhodnutí se ukázalo využití cloudové technologie MS Azure, kde bylo možné vystavět infrastrukturu, zabezpečení a škálovat zdroje pro systém tak, aby nedošlo k zahlcení portálu ani při vyšším počtu a aktivitě uživatelů. Software bylo ale nutné od začátku jako škálovatelný koncipovat.
Systém byl z pohledu uživatelského rozhraní postaven jako single page aplikace na komponentách React a Material UI. Jádro zpracování a integrace s informačními systémy zdravotních pojišťoven běžící v cloudu byla enterprise java aplikace hostovaná na aplikačním serveru WildFly. Jako datové úložiště bylo využito služeb Azure PostgreSQL a Azure Files.
Nutno zmínit i to, že výzva v podobě vytvoření takového systému v tak krátkém čase nebyla pouze na straně dodavatele, ale i jednotlivých zdravotních pojišťoven. Ty musely své informační systémy doplnit o agendu zpracování proplácení samotestů a integrovat se na nově vzniklé řešení tak, aby bylo možné uživatelům poskytovat informace o průběhu proplácení, případně zamítnutí a následných reklamací.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Z pohledu realizátora byla náročnost definována především extrémně krátkým časem na vytvoření systému a jeho důkladné otestování (pouhých 16 kalendářních dní) a také tím, že na straně zákazníka nestál jeden subjekt, ale subjektů sedm. Toto vše vedlo k tomu, že bylo nutné se všemi zadavateli dohodnout velmi efektivní způsob spolupráce, což se nám povedlo. Vznikla pracovní skupina, kterou tvořili ředitelé IT jednotlivých zdravotních pojišťoven a zástupci dodavatele. Během dvou dní byl společně vytvořen „drátěný model“ celé aplikace, kde byla zaznamenána celá funkčnost aplikace a tento model byl použit  jako zadání pro vlastní tvorbu systému. Po dalších 7 dnech jsme předali zástupcům zdravotních pojišťoven první verzi celého systému k otestování. Vzhledem k práci s osobními daty byl kladen důraz i na bezpečnost celého systému a na ochranu proti jakémukoli napadnutí systému. Za celou dobu provozu nebyl zaznamenán žádný významný výpadek systému ani žádný bezpečnostní incident. Informační systém nejen že sbíral informace od jednotlivých oprávněných subjektů (zaměstnavatelů), kteří hlásili jednotlivé provedené testy na COVID-19 prováděné ve firmách, ale zabezpečoval i roztřídění těchto dat podle jednotlivých zdravotních pojišťoven, jejich předání zdravotním pojišťovnám a následně umožňoval i nahrání výsledků zpracování dávek testů z jednotlivých zdravotních pojišťoven zpět do systému a zobrazení těchto výsledků jednotlivým oprávněným subjektům (zaměstnavatelům).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Vzhledem k velmi krátkému času na realizaci muselo dojít k významné změně standardních projektových postupů, jinak by termín nasazení byl zcela nereálný. Na druhou stranu byl projekt po celou dobu řízen systematicky i po formální stránce s naplněním všech cílů, které Zadavatelé po Dodavateli požadovali.
Inspirativním dále může být průběžné získávání branžového know-how, které pak v jednání se zadavatelem výrazně zvyšuje efektivitu a umožňuje předjímat potřeby zadavatele jak z pohledu jeho interních procesů, tak z pohledu koncového uživatele takříkajíc „z ulice“, který obvykle o problematice ví velice málo.
V neposlední řadě pak know-how technologické, osvědčené technické postupy a komponenty pro stavbu rozličných systémů, ať už v podobě frameworků, tak technických částí řešení pro integraci, řízení procesů a dalších komponent, které nejsou vázané na konkrétní business.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Domníváme se, že veškeré procesy, na kterých byl systém postaven lze opakovaně použít. Vyzkoušeli jsme si i vystavění aplikace na bázi Microsite, což nám umožnilo systém vystavět velmi rychle a být flexibilní i v případě potřeby systém upravit či doplnit nové funkcionality.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

STYRAX, a.s. dodává klientské portály do vybraných zdravotních pojišťoven, klientské portály pro Centrální depozitář cenných papírů, klientské portály pro poskytovatele benefitů společnost Sodexo ČR. Tyto projekty jsou většího rozsahu než projekt mikrosite, obdobné jsou tak svou podstatou dostupnosti pro širokou veřejnost a interní integrací na systémy zadavatele nebo systémy třetích stran. Větší část realizovaných projektů naší společností je spíše z oblasti rozsáhlejších interních informačních systémů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.