SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO ZVLÁDNUTÍ PANDEMIE COVID - 19 V KRAJI VYSOČINA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Hadrava

Titul:                             

Funkce:                        

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          hadrava.m@kr-vysocina.cz

Telefon:                        724650289

Adresa:                         

Úřad/firma:                  Kraj Vysočina

 

Soutěžní kategorie        kraje

B - PROJEKT

Název projektu:  Softwarová řešení pro zvládnutí pandemie COVID-19 v Kraji Vysočina

Lokalita:  Kraj Vysočina

Cíl:

V počátcích pandemie COVID-19 v březnu 2020 docházelo k masivnímu zatížení zdravotnického systému v souvislosti s PCR testováním. Na odběrných místech docházelo ke kumulaci osob, které čekaly na testování. Objednávání na testování bylo neřízené  a žádným způsobem nebyly řízeny kapacity jednotlivých odběrných míst, ani vazba na laboratorní kapacity. V březnu tak vznikla na základě spolupráce Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina první verze aplikace COVID. Cílem aplikace bylo co nejvíce zdigitalizovat proces objednávání a řízení odběrů na území Kraje Vysočina. Aplikace umožnila praktickým lékařům v Kraji Vysočina vyhledat odběrové místo pro jejich pacienty a objednat je na konkrétní termín. Jednotlivým odběrovým místům v Kraji Vysočina bylo umožněno plánovat kapacitu, tím pádem pacientům byla garantována dostupnost výsledku (běžná čekací doba na výsledek se v té době pohybovala okolo 7 dnů), po zavedení objednávkového systému byly výsledky dostupné do 48 hodin od provedení odběrů. Zároveň veškeré požadavky na testování byly schvalovány KHS Kraje Vysočina, tím byla zajištěna optimální doba pro testování, zejména z hlediska provedení testů do určité doby od kontaktu s pozitivním pacientem. Do aplikace COVID byl umožněn vstup laboratořím, které do aplikace zadávaly výsledky testů. Objednaní pacienti obdrželi po zadání výsledků testů notifikaci prostřednictvím SMS a zároveň měla Krajská hygienická stanice k dispozici přehledy testovaných, aby bylo usnadněno trasování jejich kontaktů. Stalo se běžnou praxí, že se veřejnost prokazovala SMS s negativním výsledkem testu při různých kontrolách dle platných nařízení (v té době neexistovala aplikace Tečka). Aplikace byla průběžně vylepšována o funkcionality, které vyplývaly z nových a turbulentně se měnících opatření, došlo tak k napojení na centrální systémy ISIN a eŽádanka. Každý provedený test byl zapsán do systému ISIN a požadavky na odběry byly zároveň zapisovány do eŽádanky pro případ, že pacient objednaný v Kraji Vysočina by chtěl využít eŽádanku na odběrovém místě mimo Kraj Vysočina. Pacientům s eŽádankou, kterou vystavil praktický lékař mimo Kraj Vysočina, bylo umožněno načíst tuto žádanku do systému COVID a následně měli možnost absolvovat odběr na odběrových místech v regionu Kraje Vysočina.
Současně se zavedením COVID aplikace bylo zřízeno Callcentrum Kraje Vysočina včetně e-mailové podpory. Provoz zajišťovali zejména zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina, ve 3Q/2021 došlo o rozšíření operátory z řad zaměstnanců Nemocnice Jihlava. Callcentrum bylo k dispozici každý den včetně víkendů od 7 – 22 hodin. Během svého dosavadního provozu (3/2020 – 10/2021) odbavilo a vyřídilo téměř 144 tisíc hovorů. Cílem Callcentra bylo a je uvolnit kapacitu zaměstnancům Krajské hygienické stanice tak, aby se mohly věnovat především trasování. Callcentrum je stále v provozu a poskytuje informace v souvislosti s pandemií (konzultace aktuálních nařízení, řešení problémů s odběry, dostupnosti výsledků, registrace na očkování). Paralelně s Callcentrem stále funguje e-mailová adresa, na které zaměstnanci krajského úřadu zodpovídají dotazy veřejnosti.
Další krokem bylo zavedení objednávkového systému pro objednávání testů, hrazených samoplátci. V aplikaci, která dostala název ODBĚRY, bylo umožněno objednávání široké veřejnosti na všechna odběrová místa v Kraji Vysočina. Zájemci se sami prostřednictvím software objednali na volné odběrové místo, po zadání výsledků laboratoří dostali upozornění prostřednictvím SMS na dostupný výsledek a také si sami po přihlášení mohli a mohou z aplikace stáhnout potvrzení o provedeném testu. V případě objednání na placený test uhradili objednávku on-line, přes platební bránu, tím pádem nemusela odběrová místa manipulovat s hotovostí a omezili jsme tak zátěž personálu odběrových míst.
S blížícím se očkováním byl zahájen vývoj aplikace VAKCINA, která je určena pro očkovací centra. Aplikace je napojena na API systému Reservatic, ve kterém probíhala registrace na očkování. Očkovací centrum si tak každý den mohlo aktualizovat stav objednaných pacientů. Aplikace vede personál očkovacích center celým administrativním procesem. Po provedeném očkování je očkování konkrétního pacienta se všemi náležitostmi zaspáno do systému ISIN a do centrálního registru.

Cílová skupina: 

Veřejnost, KHS Vysočina, praktičtí lékaři, laboratoře

Provozovatel:  Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina

Realizátor:  Kraj Vysočina

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 

 

5. Doplňující informace.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Z technického hlediska jde o běžné webové aplikace. Provoz callcentra zajišťovala telefonní ústředna provozovaná Krajským úřadem Kraje Vysočina. Ta umožnila vytvoření virtuálního callcentra, většina operátorů v té době byla na nuceném homeoffice. Poměrně složitá byla konfigurace ústředny pro větší počet operátorů, kteří volají v jeden čas. Nejspecifičtější částí tohoto projektu byl turbulentní vývoj, který musel velmi pružně a rychle reagovat na legislativní změny, které hlavně z počátku pandemie vyhlašoval stát s okamžitou platností. Personální kapacitu pro tento projekt také poskytl Spolek BISON, jehož je Kraj Vysočina členem. Dále bylo do procesu zapojeno velké množství uživatelských skupin, z nichž každá měla svoje specifické požadavky. Projekt tak byl velmi náročný na komunikaci s uživateli, a to jak v rámci vývojářského týmu, tak zejména s veřejností, jelikož ve společnosti panuje po celou dobu pandemie velmi nervózní nálada.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Obecně inspirativní – zejména v počátku – byla snaha navzájem si pomáhat, vyjít vstříc požadavkům všech aktérů procesu a pracovat i nad rámec pracovních povinností a běžné pracovní doby. S přibývajícím časem se toto „táhnutí za jeden provoz“ z celé společnosti bohužel vytratilo. I tak bylo nutné dlouhodobě zvládnout zkoordinovat požadavky a potřeby desítek subjektů zapojených do procesů.
V technické části považujeme za inspirativní vytvoření user-friendly prostředí akceptované lékaři, integraci na Portál občana přes NCPeH a eGSB a využití služby platební brány pro online platby a rozúčtování takto vybraných prostředků organizacím.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně použitelné je zcela jistě Callcentrum, která bylo již několikrát jak technicky, tak personálně využité i v dalších agendách (krajské volby, kotlíkové dotace, volby do poslanecké sněmovny). Zároveň vidíme veliký potenciál ve využití aplikace pro objednávání na jiné zdravotní služby. Do aplikace je zapojena drtivá většina praktických lékařů z Kraje Vysočina, 240 000 občanů a všechny krajské nemocnice. V projektu jsme vyvinuly i integrace na platební bránu a SMS bránu, které jsou opakovatelně použitelné v dalších projektech, např. při implementaci integrovaného systému veřejné dopravy.
Jistým specifikem bylo zapojení Krajské hygienické stanice, které lze opakovaně použít snad pouze v případě další pandemie.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Národní kontaktní místo pro eHealth  - je v současné době schopno v rámci Evropské unie přeshraničně přenášet vybrané údaje o pacientech, a to za velmi striktně stanovených podmínek
eAmbulance – systém pro objednávání veřejnosti do odborných ambulancí krajských nemocnic
Výměnná síť eMEDOCS která buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting