DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jan Koudelka

Titul:                             Ing.

Funkce:                        náměstek pro řízení sekce

Odbor/oddělení:          sekce informačních a komunikačních technologií

E-mail:                         jan.koudelka@mmr.cz

Telefon:                        224 861 890

Adresa:                         Staroměstské nám. 6, Praha 1

Úřad/firma:                  Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Lokalita:  ČR

Cíl:

Tento projekt zajistí integraci systémů vytvářených v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (dále jen "DSŘÚP"), již existujících systémů veřejné správy a případně dalších nově vzniklých systémů, čímž bude umožněno sdílet a využívat data mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Tento projekt přispěje k elektronizaci v oblasti stavebního řízení a územního plánování, když umožní činit úkony elektronickou formou přes Portál stavebníka a zajistí integraci dalších informačních systémů podporujících vedení procesů SŘÚP elektronickou formou. Umožní ukládat dokumentaci v elektronické formě a umožní ukládat údaje o řízeních a postupech, rozhodnutích vydaných v rámci řízení, dokumentech, které jsou k nim vztaženy.

Cílová skupina: 

Tento projekt bude mít největší vliv a dopad na stavebníky, účastníky řízení a autorizované osoby, dále pak na stavební úřady, dotčené orgány státní správy a samosprávy a na vlastníky, správce nebo provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury, kterým umožní činit úkony v rámci stavebního řízení a územního plánování elektronickou formou.

Provozovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj/Nejvyšší stavební úřad

Realizátor:  Ministerstvo pro místní rozvoj

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano, účinek projektu bude prokazatelný. Projekt umožní podat žádost elektronicky kdykoliv a odkudkoliv a zajistí uživatelský komfort pro všechny zúčastněné. Účastníci budou moci využít elektronické předpřipravené vzory/šablony, které budou interaktivní a průvodce podáním žádosti, což by mělo vést ke zvýšení kvality a úplnosti žádostí. Samotná digitalizace pak především ve svém důsledku přispěje ke zkrácení lhůt pro vydání stavebních povolení.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
V rámci informování uživatelů na konferencích, kde je projekt představován, jsou reakce pozitivní, digitalizace agendy stavebního řízení a územního plánování je vnímána prospěšně. V současné chvíli je projekt ve fázi výběru dodavatelů pro hlavní informační systémy, kteří vzejdou z právě probíhajících veřejných zakázek. Zpětnou vazbu od uživatelů očekáváme po spuštění projektu, jenž je dán legislativně k 1. 7. 2023 - předpokládáme ale, že projekt bude pro všechny dotčené prospěšný.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. V současné chvíli je cílová skupina obeznámena částečně - probíhá aktualizace informací k projektu na webových stránkách MMR, jsou vydávány publikační materiály MMR a probíhají prezentace projektu na konferencích. Nicméně pro cílovou skupinu je plánováno školení, a to formou prezenčních seminářů a e-learningového vzdělávání, jehož financování je zajištěno z Národního plánu obnovy.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Zatím ne. Očekáváme, že budou. Projekt, resp. informační systémy jsou ve fázi výběru dodavatelů, tudíž výsledky vůči vynaloženým nákladům nelze v tuto chvíli hodnotit. Již nyní víme, že nám digitalizace ušetří náklady, a to úřední čas, náklady spojené s tiskem a předáváním kompletní projektové dokumentace a náklady spojené s fyzickou archivací spisů, atd.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Účinek projektu je plánován jako dlouhodobý až trvalý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Portál stavebníka bude pro ověření identity uživatele využívat již existující řešení (Národní identitní autoritu – NIA, Informační systém datových schránek, atp.). Nebude tak vytvářen nový způsob elektronické identifikace, autentizace a autorizace, ale prostřednictvím Integrační platformy DSŘÚP budou napojena ověřená řešení, aby byla zajištěna jednotnost pro přístup k IS veřejné správy a tím i komfort pro jednotlivé uživatele. Současně se počítá i s napojením na Portál občana.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Nabyté zkušenosti plánujeme předat realizátorům obdobných projektů z veřejné správy.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. V projektu bude vytvořen Portál stavebníka, který umožní občanům i právnickým osobám činit úkony v rámci stavebního řízení nebo územního plánování prostřednictvím webového rozhraní. Pro ověření identity uživatele využívat již existující řešení (Národní identitní autoritu – NIA, Informační systém datových schránek, atp.).

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Projekt bude podporovat získání aktuálních referenčních dat z jednotlivých registrů systému Základních registrů, který zjednoduší přípravu/kontrolu informací uvedených v dokumentaci stavebního řízení. Informační systémy budou také napojeny na Informační systém katastru nemovitostí. Ve formě open dat bude projekt umožňovat poskytování dat do katalogu otevřených dat.

 

 

5. Doplňující informace.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) je na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. V souladu s tímto zákonem MMR zahájilo svůj klíčový projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování jehož cílem je vybudování živého digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení a územního plánování tak, aby nebylo potřeba obcházet úřady, ale bylo možné vyřídit potřebné úkony odkudkoliv. V současné době probíhá podání žádosti včetně všech příloh vždy v papírové formě. Následné procesy spojené s evidencí žádostí, přípravou a vydáváním dílčích stanovisek a rozhodnutí jsou v současnosti na většině stavebních úřadů vedeny v agendových informačních systémech, které si stavební úřady pořizují samy od různých komerčních subjektů. Stavební řízení je v České republice dlouhodobě problematickým procesem, který od stavebníka vyžaduje naplnění přibližně 80 zákonných norem a získání souhlasných stanovisek k realizaci svého záměru až od 44 dotčených orgánů státní správy. Dotčenými orgány státní správy jsou například orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, orgány památkové péče, orgány ochrany přírody nebo orgány ochrany veřejného zdraví. Další skupinou organizací, jejichž stanoviska musí před podáním žádosti získat, jsou vlastníci nebo správci dopravní a technické infrastruktury. V současné době navíc neexistuje centrální registr těchto vlastníků a pro stavebníka je tak komplikované zahrnout všechny relevantní subjekty.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

V případě projektu DSŘÚP se jedná o vytvoření 5 samostatných informačních systémů - Integrační platformy a portálu stavebníka, Evidence stavebních postupů, Evidence elektronických dokumentací, Národního geoportálu územního plánování a Informačního systému stavebního řízení. Dalším systémem, který spadá do konceptu celého DSŘÚP je projekt Digitální mapa veřejné správy, který bude realizovat Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).  Kromě těchto centrálních systémů, bude projekt napojen na stávající systémy a služby eGovernmentu.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní pro ostatní realizátory může být rozsah tohoto projektu sám o sobě, jeho zaměření, usnadnění pro všechny účastníky stavebního řízení vč. pomoci úředníkům na stavebních úřadech. Systém účastníky provede procesem a současně nabídne i interaktivní formuláře.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jedná se o unikátní technické řešení a je specifické agendou, pro které je připravováno.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Ministerstvo pro místní rozvoj vybudovalo i ostatní komplexní informační systémy, které jsou mimo jiné zařazeny do kategorie kritické informační infrastruktury. Jedná se o Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání (NIPEZ), která obsahuje informační systémy jako je Národní elektronický nástroj (NEN), Věstník veřejných zakázek a související systémy a dále se jedná o monitorovací systémy strukturálních fondů (MS2021+, MS2014+, atd.).

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.