UNIVERZITA ŘÍZENÁ DATY

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Zdeněk Pokorný

Titul:                             MBA

Funkce:                        Business Development Manager

Odbor/oddělení:          Obchod a marketing

E-mail:                          zdenek.pokorny@dolphinconsulting.cz

Telefon:                        602357267

Adresa:                         Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9

Úřad/firma:                  dolphin consulting a.s.

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Univerzita řízená daty

Lokalita:  Celorepublikový přesah

Cíl:

Vytvoření datového skladu pro účely efektivnějšího řízení univerzity a implementace self-service Business Intelligence nástrojů.

Cílová skupina: 

Rozšířené kolegium rektora, vedoucí kateder a IT oddělení univerzity.

Provozovatel:  Univerzita Pardubice

Realizátor:  dolphin consulting

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Snížení administrativní zátěže díky automatizaci procesů včetně časové úspory.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Díky doporučení uživatelů byl projekt realizován i na dalších univerzitách.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Cílová skupina je plně obeznámena s finálním řešením a aktivně systém užívají. IT oddělení univerzity je proškoleno a schopno převzít administraci systému.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Prokazatelné snížení administrativní zátěže a časové úspory.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý.  Projekt poběží dlouhodobě, ale výsledky jsou patrné okamžitě po implementaci.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Implementace probíhá na dalších univerzitách v Čechách a na Slovensku.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Projekt byl s úspěchem  prezentován na Ministerstvu školství.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Řešení umožňuje multiplatformní přístup k datům z pohledu aplikace a přístupového zařízení.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který provozuje úřad vlády a některé další v rámci systému hodnocení v oblasti vědy a výzkumu.

 

 

5. Doplňující informace.

Implementace agilním přístupem. Využití automatizovaného nástroje dolphin ETL Framework. Využití cloudových služeb s minimálními provozními náklady.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Vstupní analýza a implementace základních modulů včetně POC trvala 3-4 měsíce. Během implementace došlo k odhalení datových nekvalit a jejich korekci.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Využití standardních cloudových služeb a BI nástrojů společnosti Microsoft. Agilní metodika řízení projektu.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Dolphin ETL Framework je možné využít pro jiné projekty založené na platformě Microsoftu. Přenositelnost datových hvězd na jiné univerzity se stejnými primárními systémy. Know-how univerzálních datových modelů. Nastavení automatizace reportingu a tvorby výročních zpráv.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jihočeská univerzita, Karlova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Žilinská univerzita v Žilině - (univerzita řízená daty), Úřad pro civilní letectví - (implementace datového skladu a reportingu), Ministerstvo zemědělství - (studie proveditelnosti pro reporting podřízených organizací). Všechny projekty v podobném rozsahu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.