Vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jakub Joklík a Lucie Buřičová
Titul: 
Funkce: 
Odbor: oddělení dozoru nad normotvorbou obcí
E-mail: jakub.joklik@mvcr.cz
Telefon: 974 816 448
Adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Firma: Ministerstvo vnitra ČR

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

 

Název projektu: Vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů
Lokalita: celá Česká republika
CÍL:

- nabídnout územním samosprávním celkům bezplatný uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu obecně závazných vyhlášek skrze jednoduché formulářové prvky, díky kterým je možné jednoduše vytvořit a generovat obecně závaznou vyhlášku;

- přispět ke snížení administrativní a časové náročnosti spojené s tvorbou příslušných obecně závazných vyhlášek;

- sjednotit formální stránku obecně závazných vyhlášek;

- snížit případnou chybovost a nezákonnost v samotném obsahu obecně závazných vyhlášek

Cílová skupina:

- všechny obce v České republice;

- široká veřejnost v podobě posílení právní jistoty

Provozovatel: oddělení dozoru nad normotvorbou obcí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, DIA
Realizátor: NAKIT s.p.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

V rámci Portálu veřejné správy lze sledovat návštěvnost interaktivních vzorů a z interních dat oddělení dozoru nad normotvorbou obcí pak lze sledovat počet konkrétně generovaných návrhů obecně závazných vyhlášek, v současné době je cca 60-70 % obdržených návrhů obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků vytvořeno za pomoci interaktivních vzorů. V rámci následného vyhlášení obecně závazných vyhlášek v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů je rovněž možné monitorovat, které obecně závazné vyhlášky byly vytvořeny za pomoci interaktivních vzorů.
Po získání většího množství dat bude moci být sledován i sekundární přínos projektu, tzn. zda interaktivní vzory pomáhají snižovat výslednou nezákonnost vydávaných obecně závazných vyhlášek, a tím posilovat právní jistotu.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Projekt je zástupci obcí velmi kladně hodnocen a je oceňován pro významné zrychlení, zpřesnění a zjednodušení procesu tvorby obecně závazných vyhlášek, díky čemuž je poptávána možnost rozšíření interaktivních vzorů i pro další oblasti obecně závazných vyhlášek. 
Že je projekt vnímán jako prospěšný, lze dovodit i z vysoké míry využívání interaktivních vzorů, kdy v současné době cca 60-70 % obdržených návrhů obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků je vytvořeno za pomoci interaktivních vzorů.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Všechny obce byly o projektu informovány jak hromadným dopisem prostřednictvím svých datových schránek, tak průběžně prostřednictvím územních dozorových pracovišť na osobních jednáních a setkáních se zástupci obcí (zejména hromadné akce zástupců samosprávy – setkání starostů, tajemníků, dobrovolné svazky obcí apod.). 
O projektu rovněž informovala webová platforma ISVS.cz, elektronická publikace Solon či odborný časopis Veřejná správa. Odkazy na samotné interaktivní vzory byly umístěny na webové stránky Ministerstva vnitra a na webové stránky informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů tak, aby byly pro územní samosprávní celky snadno dostupné a dohledatelné. 
Podrobné seznámení cílové skupiny bylo v projektu považováno za jeden z klíčových aspektů, protože chceme, aby se pro územní samosprávní celky při tvorbě obecně závazných vyhlášek staly interaktivní vzory nepostradatelným pomocníkem.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Pro realizaci bylo jednak využito prostředí Portálu veřejné správy, díky čemuž např. nevznikly žádné náklady na provoz a vývoj webové platformy, jednak vyvinuté komponenty a backend jsou nyní využitelné pro další projekty v rámci Portálu veřejné správy.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Jedná se o projekt dlouhodobého trvání s možností dalšího rozvoje. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z mnoha kroků k elektronizaci a efektivnímu fungování moderní veřejné správy na úrovni odpovídající možnostem 21. století a interaktivní vzory jsou hojně využívány, počítá se s dalším rozšířením interaktivních vzorů i pro další oblasti.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Projekt může sloužit jako inspirace, jak lze pomocí poměrně banálního nástroje s minimem nákladů významně usnadnit práci tisícům subjektů. Navržené řešení v podobě interaktivního vzoru lze nyní aplikovat i na další oblasti - např. interaktivní vzory pro nařízení.
Inspirující může být i bezproblémové navázání spolupráce s Digitální a informační agenturou, která poskytla projektu odborné know-how z hlediska moderní digitalizace.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.
Zatím nebyl prostor, ale získané zkušenosti při přípravě a realizaci projektu rádi předáme dalším subjektům.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Díky využití prostředí Portálu veřejné správy je projekt snadno dostupný prostřednictvím webového rozhraní, které umožňuje responzivní zobrazení na nejrůznějších typech zařízení - tablety, mobilní telefony, počítače atd. Samotný generovaný dokument lze následně díky otevřenému souborovému formátu .odt zobrazit v jakémkoliv textovém editoru.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Vyvinuté formulářové řešení interaktivních vzorů lze nyní aplikovat i na další oblasti.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Realizován byl informační systém Sbírka právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů - https://sbirkapp.gov.cz. 
Připravovaný je Centrální registr výročních zpráv.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting