Záchranný komunikační systém

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Pavel Kadlec
Titul: Mgr. et Mgr., MBA, DiS.
Funkce: projektový manažer
Odbor: odbor evropských projektů
E-mail: pavel.kadlec@msk.cz
Telefon: 595622397
Adresa: 28. října 117
Firma: Moravskoslezský kraj
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Záchranný komunikační systém
Lokalita: Moravskoslezský kraj

CÍL:

- zajištění stabilní, spolehlivé a efektivní možnosti komunikace složek IZS, konkrétně složky ZZS MSK;

- modernizace a zvýšení spolehlivosti informačního systému operačního řízení;

- zajištění kybernetické bezpečnosti organizace odpovídající standardům definovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti pro zajištění nezbytného a bezpečného provozu ZZS MSK v době zvýšeného tlaku na kapacity ZZS MSK způsobeného šířícím se infekčním onemocněním;

- pořízení informačního systému operačního řízení (IS OŘ)

 

 

Cílová skupina:

- základní složky IZS;

 

- orgány krizového řízení kraje;

- občané ČR (potažmo Moravskoslezského kraje); 

- osoby zdržující se přechodně na území ČR (potažmo Moravskoslezského kraje)

 

Provozovatel: Záchranná zdravotnická služba Moravskoslezského kraje
Realizátor: Moravskoslezský kraj a RCS Kladno, s. r. o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ČÁSTEČNĚ.
Projektem došlo ke zlepšení možností komunikace složek IZS, ke zvýšení standardů kybernetické bezpečnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti, budou zajištěny modernější a stabilnější nástroje bezprostřední komunikace mezi složkami IZS ad. Beneficienty projektu jsou Moravskoslezský kraj, Zdravotní záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. Projekt bude užitečný i pro další cílové skupiny – občany ČR (Moravskoslezského kraje), osoby zdržující se přechodně na území ČR (Moravskoslezského kraje) a orgány krizového řízení.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

V rámci projektu byly pořízeny mj. nové radiostanice pro záchranáře s vyšším komfortem využití a lepším kryptografickým zabezpečením komunikace. Komfort využívání radiostanic na straně záchranářů se tak zlepšil.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Zástupci cílové skupiny (část záchranáři ZZS MSK) byla od počátku začleněna do stadia námětu, přípravy i realizace projektu, podílela se na artikulaci cílů a výstupů projektu, technické specifikaci i na následném přebírání a uvádění informačního systému operačního řízení (aktualizovaná verze) do provozu, včetně souvisejících zařízení.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Moravskoslezský kraj navíc úspěšně spolufinancoval 85 % způsobilých nákladů z programu EU React, jenž si kladl za cíl nápravu sociálních a hospodářských škod způsobených koronavirovou pandemií (SARS-COV-19) a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
U projektu se předpokládá dlouhodobé fungování, a to v horizontu více než 5 let od ukončení.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Projekt může být inspirací pro další zdravotnické záchranné služby, resp. kraje, které je zřizují na území Česka.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.
Aktuálně na osobní úrovni.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Zásadní bylo pořízení Informačního systému operačního řízení Zdravotnické záchranné služby, který podporuje  veškeré procesy operačního řízení ZZS ve všech typech činností (příjem tísňových výzev, odborná přednemocniční neodkladná péče, setkávací systém, PPNP, přeprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, TANR, TAPP, systém First responder, NIS IZS, AML apod.).

 

Díky projektu došlo k významnému zlepšení v možnostech a způsobech komunikace jednotlivých složek IZS, bude modernizován informační systém operačního řízení, budou realizována opatření posilující kybernetickou bezpečnost dle zákona o kybernetické bezpečnosti.

 

Prostřednictvím projektu se podařilo zabezpečit následující výstupy také díky posílení kybernetické bezpečnosti na základě realizace technických opatření podle § 5, zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti:


  • informační systém operačního řízení ZZS (OŘ) zajišťuje veškeré procesy příjmu tísňového volání a operačního řízení (přehled sil a prostředků, jejich stavu, předávání výzev apod.). Tento IS je součástí plánované dodávky a jeho specifikace je součástí studie;
  • informační systém zdravotnické dokumentace a vykazování (ZD): navazující systém na IS OŘ, který přebírá data o jednotlivých událostech, výjezdech a pacientech, předává je posádkám a umožňuje pořídit a uchovávat zdravotnickou dokumentaci. Na základě dokumentace pak umožňuje zpracovat potřebné statistiky, vykázat výjezdy zdravotní pojišťovně a obsahuje řadu podpůrných modulů, jako je podpora sestavení posádek, plánování služeb, evidence přístrojů a jejich použití ve výjezdu, knihu jízd vozidel, skladovou evidenci apod. Systém zajišťuje také ochranu osobních dat, kdy jsou osobní data pacientů šifrována na úrovni databáze apod.;
  • informační systém sdílení dat (intranet a souborové servery): intranet a souborové sdílení umožňují předávat vnitřní data, jako jsou aktuální informace, směrnice, nařízení, kontakty aj. v prostředí vnitřního webového serveru. Nedílnou součástí je také sdílení souborů na souborových serverech, které jsou samostatné pro ředitelství a krajské operační středisko a dále oblastní pro jednotlivé územní odbory s přenosem souborů přes VPN linky na jednotlivá výjezdová stanoviště;
  • komunikační systém digitálních radiostanic je systém vysílačů umístěných na jednotlivých vyvýšených bodech kraje, pokrývající plochu Moravskoslezského kraje signálem umožňujícím přenos šifrovaného hlasového toku mezi vysílači a radiostanicemi, kde centrální řídící prvek zajišťující datový přenos mezi převaděči je umístěn v centrálním bodě v rámci operačního střediska (IBC) a jednotlivá datová spojení jsou pak realizována přes síť internet pomocí VPN tunelů;
  • informační systém mobilního zadávání dat (MZD): systém mobilního zadávání dat je systém úzce spolupracující se systémem zdravotnické dokumentace a je provozován na mobilních zařízeních (odolných noteboocích) ve vozidlech. Systém si na začátku výjezdu stáhne ze systému ZD předpřipravená data a je schopen i bez dalšího spojení zpracovat přímo na notebooku kompletní zdravotnickou dokumentaci, kterou pak posádka vytiskne na vozidlové tiskárně a předá s pacientem v nemocnici a výsledná data následně předá zpět systému ZD. Systém za pomoci aplikačního serveru ZD také umožní napojení na další „e-hHealth“ systémy za účelem získání historie pacienta z medicínského pohledu a také předává data do nemocnic, kde jsou informování o tom, že k nim směřuje pacient vezený sanitkou s předáním základních zjištěných zdravotnických údajů a také následně s předáním kompletní zprávy do nemocničního IS. Systém zajišťuje také ochranu osobních dat, kdy jsou osobní data pacientů šifrována na úrovni databáze apod.;
  • informační systém personalistiky a mezd (PAM): informační systém zajišťující komplexní funkcionality pro běh personálního a mzdového oddělení;
  • ekonomický informační systém (ES): informační systém zajišťující komplexní funkcionality pro ekonomické oddělení, včetně evidence majetku organizace apod.

 

Cílové skupiny budou mít sekundárně také užitek z realizovaného projektu a v rámci realizovaného projektu pořizovaných výstupů. Pokud se zlepší možnosti komunikace složek IZS, zvýší se standardy zabezpečení, složky IZS budou moci efektivněji komunikovat, je pravděpodobné, že to bude mít pozitivní dopad i na občany a osoby pobývající na území ČR/MSK, kteří mohou potřebovat pomoc IZS, a na orgány krizového řízení MSK, které potřebují efektivně s IZS komunikovat.
Příspěvek projektu pro cílové skupiny – projektem dojde ke zlepšení možností komunikace složek IZS, ke zvýšení standardů kybernetické bezpečnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti, budou zajištění modernější a stabilnější nástroje bezprostřední komunikace mezi složkami IZS ad. Beneficienty projektu jsou Moravskoslezský kraj, Zdravotní záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. Projekt bude užitečný i pro další cílové skupiny – občany ČR (Moravskoslezského kraje), osoby zdržující se přechodně na území ČR (Moravskoslezského kraje) a orgány krizového řízení.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Systém pomoci na vyžádání - zapojení first responderů do pomoci díky aplikaci v mobilu na území Moravskoslezského kraje.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting