Žádat o vyjádření k existenci sítí je možné i skrze Portál občana a za využití elektronické identity.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Petr Pavlinec

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Vedoucí odboru informatiky

Odbor/oddělení:          Odbor informatiky

E-mail:                       pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Telefon:                        724 650 102

Adresa:                        Žižkova 57, Jihlava

Úřad/firma:                Kraj Vysočina

Soutěžní kategorie kraje

B - PROJEKT

Název projektu: Žádat o vyjádření k existenci sítí je možné i skrze Portál občana a za využití elektronické identity.

Lokalita: Kraj Vysočina

CÍL: Cílem projektu bylo usnadnit a více zpřístupnit podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí na území Kraje Vysočina skrze nový kanál, kterým je Portál občana a integrovat systém vůči Národnímu bodu pro identifikaci – NIA.

Cílová skupina:  Občané České republiky a EU, kteří žádají o vyjádření k existenci sítí na území Kraje Vysočina

Provozovatel: Ministerstvo vnitra/SZR a HRDLIČKA spol. s r.o.

Realizátor: Kraj Vysočina a HRDLIČKA spol. s r.o

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, Kvantifikace je měřena na počty podaných žádostí, ale z důvodu nízkého počtu přístupů občanů České republiky na Portál, která souvisí i s malou propagací, není prozatím číslo relevantní.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

NENÍ VAZBA. Projekt běží od dubna, takže je tomu právě půl roku, ale prozatím jsme i vzhledem k odpovědi výše průzkum spokojenosti nedělali.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE Propagace služby na Portálu občana a seznámení uživatelů s možným využitím proběhlo ve vybraných médiích a na sociálních sítím placenou reklamou skrze marketingové kanály společnosti HRDLIČKA.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Vzhledem k výše uvedeným odpovědím je na vyhodnocení ještě brzy. Porovnání výdajů a příjmů by mělo proběhnout až Portál občana skutečně nabude dostatečného množství aktivních uživatelů.

 

 Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

DLOUHODOBÝ Projekt lze považovat za dlouhodobý z důvodu zvyšování důležitosti Portálu občana  a elektronické identity v rámci komunikace občanů se veřejnou správou, nutnosti vždy před vydáním stavebního povolení žádat správce sítí o vyjádření a kladení většího důrazu na garanci dat technické infrastruktury v České republice. 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano, projekt může být inspirující pro všechny kraje, které také umístí dlaždici na Portál občana a tím mohou zpřístupnit na svém území podání žádostí o vyjádření k existenci sítí všem občanům České republiky.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO BYLY. Ano, dochází k předávání informací přednáškami a ukázkami na společných konferencích pro veřejnou správu.

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano, služba UtilityReport je zpřístupněna občanům na portálu MAWIS a zároveň je do ní možné vstoupit skrze webové stránky jednotlivých krajů, měst a obcí.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 NE. 

 

5. Doplňující informace.D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Díky vstřícnému přístupu provozovatele služby MAWIS i přístupu Ministerstva vnitra a NAKIT na straně Portálu občana nebyla realizace náročná. Stejně tak připojení na NIA a rozhraní na standardizovaný protokol SAML2 nebylo náročné.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Obecně jde o realizaci podle nás dobré praxe ve využívaní elektronické identifikace včetně možnosti předvyplňování údajů.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Jde o standardizované řešení využitelné i dalšími subjekty, typicky kraji popř.  velkými městy.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obecně realizuje sérii služeb využívajících služeb NIA – projekt univerzální autentizačního rozhraní pro identifikaci občanů, zjednodušení kontaktu s veřejnou správu. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.